Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det gemensamma företaget Galileo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det gemensamma företaget Galileo

Galileo är det europeiska programmet för satellitbaserad radionavigering och positionsbestämning. Programmet, som lanserades av Europeiska kommissionen och utvecklades tillsammans med Europeiska rymdorganisationen (ESA), kommer att göra Europeiska unionen tekniskt oberoende av det amerikanska GPS-systemet och det ryska GLONASS-systemet. Genom denna förordning, som antogs 2002, bildades ett gemensamt företag med uppgift att leda Galileoprogrammets utvecklingsfas. Efter en senare ändring av förordningen upphörde företaget Galileo att existera den 31 december 2006. Eftersom utvecklingsfasen ska förlängas till slutet av 2008, har det gemensamma företagets verksamhet överförts till tillsynsmyndigheten för GNSS.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 876/2002 av den 24 maj 2002 om bildande av det gemensamma företaget Galileo [EGT L 138, 28.5.2002][se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I motiveringen till beslutet om det satellitbaserade radionavigationsprogrammet Galileo poängterar man de positiva effekterna för industrin och tjänsteleverantörerna och betonar samtidigt nödvändigheten av att garantera Europas oberoende när det gäller denna viktiga teknik. Programmet delas in i följande skeden:

  • Utformningsfasen. Under denna period drogs riktlinjerna för projektet upp.
  • Utvecklingsfasen (som ursprungligen skulle omfatta perioden 2002-2005) som syftar till att verifiera och testa de olika komponenterna i systemets arkitektur. Denna fas kommer nu att förlängas till slutet av 2008.
  • Installationsfasen, som omfattar tillverkning av satelliter och markkomponenter.
  • Utnyttjandefasen.

I denna förordning fastläggs principerna för det gemensamma företaget Galileo samt dess olika beståndsdelar. Målsättningen är en flexibel organisation. I egenskap av rättssubjekt ska den kunna ingå sådana avtal som är nödvändiga för att förverkliga ett europeiskt system för satellitbaserad radionavigering som kan främja den tekniska forskningen och utvecklingen. Enligt de ursprungliga planerna skulle det gemensamma företaget bildas för perioden 2002-2005, fram till slutet av utvecklingsfasen, och denna period skulle eventuellt kunna förlängas. Eftersom utvecklingsfasen inte kommer att vara avslutad före slutet av 2008 har unionen emellertid bedömt att det inte är nödvändigt att förlänga verksamhetstiden för det gemensamma företaget 2007, och att tillsynsmyndigheten för GNSS, som inrättades 2004, kan utföra de nödvändiga uppgifterna.

Det gemensamma företaget Galileo upphörde således att existera den 31 december 2006.

Det gemensamma företaget hade följande två huvuduppgifter:

  • Genomförandet av utvecklingsfasen. I detta syfte har det gemensamma företaget genom avtal gett Europeiska rymdorganisationen i uppdrag att genomföra de åtgärder som är nödvändiga under utvecklingsfasen när det gäller systemets rymdsegment och tillhörande marksegment.
  • Förbereda för programmets senare del: det gemensamma företaget har gjort det möjligt att mobilisera de offentliga och privata medel som krävs samt att inrätta ledningsstrukturer för de återstående faserna i programmet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 876/2002

28.5.2002

-

EGT L 138, 28.5.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1943/2006

22.12.2006

-

EUT L 367, 22.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets beslut om slutande av ett samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System - GNSS), GALILEO, mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering å den andra sidan [KOM(2003) 578 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Integrering av EGNOS-projektet med Galileoprojektet [KOM(2003) 123 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Rapport om läget för forskningsprogrammet Galileo i början av år 2004 [KOM(2004) 112 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Denna lägesrapport kommer mindre än sex månader efter inrättandet av det gemensamma företaget Galileo. Kommissionen anser att 2003 var ett avgörande år för programmet. De två första försökssatelliterna beställdes och började börja sända signaler under 2006. Därmed säkrades de frekvenser som tilldelades Galileo i juni 2003 vid världskonferensen om radiokommunikationer. Det internationella samarbetet utvecklas snabbt eftersom intresset från tredjeländer fortsätter att öka. Europeiska unionen slöt ett avtal med Kina i oktober 2003 och initiativ har tagits till liknande avtal med Förenta staterna (avtal i februari 2004), Israel (avtal i mars 2004), Ryssland, Brasilien, Indien, Japan, Kanada och Sydkorea. När det gäller övergången till utvecklingsfasen 2006-2007 och driftsfasen efter 2008 (enligt den ursprungliga tidsplanen) har tre konsortier uttryckt sitt intresse för att investera i programmet. Det företag som väljs kommer att bidra med omkring 1,5 miljarder euro.

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 24 september 2002 - Lägesrapport för Galileoprogrammet [KOM(2002) 518 slutlig - ej offentliggjort i EGT].

Detta meddelande, som utarbetades fyra månader efter det att förordning (EG) nr 876/2002 hade trätt i kraft, innehåller en översyn av genomförandet av Galileoprogrammet (utvecklingsfasen). Bildandet av det gemensamma företaget har försenats på grund av att Europeiska rymdorganisationen har haft svårigheter att slutgiltigt fastställa de olika deltagande staternas bidrag. Säkerhetsstyrelsen kommer att inrättas inom kort. Man har utökat det tekniska dokument där Galileoprogrammet definieras och där man fastställer utbudet, prestanda och de tekniska egenskaperna för de tjänster som ska erbjudas. Vid nästa världskonferens om radiokommunikationer i juni/juli 2003 under FN:s beskydd bör det bekräftas dels att Galileos tillgång till frekvensspektrumet är tillräckligt flexibel för att alla planerade tjänster ska kunna införas, dels att Galileo är kompatibelt med de andra satellitnavigeringssystemen (det amerikanska GPS, det ryska GLONASS, kinesiska system). Den världssatsning som Galileo innebär kräver ett effektivt samarbete med alla tredjeländer.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Det europeiska projektet för satellitnavigation går in i uppbyggnads- och driftsfaserna [KOM(2004) 636 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 02.08.2007

Top