Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjösäkerhet: internationella normer för förhindrande av förorening samt för boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg (hamnstatskontroll)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sjösäkerhet: internationella normer för förhindrande av förorening samt för boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg (hamnstatskontroll)

Syftet med detta direktiv är att harmonisera tillämpningen av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper EU:s hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 157 av den 7.7.1995] [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet är att förbättra sjösäkerheten i EU:s vatten genom att försöka förbjuda undermåliga fartyg.

Direktivet gäller varje fartyg och dess besättning som anlöper en medlemsstats hamn eller en offshoreanläggning, eller som ligger för ankar utanför en sådan hamn eller offshoreanläggning.

Medlemsstaterna ska inrätta nationella sjöfartsmyndigheter (behöriga myndigheter) och se till att de utför sina åligganden. Dessa myndigheter har i uppdrag att inspektera fartyg som anlöper medlemsstatens hamnar eller framförs i dess territorialvatten.

Varje medlemsstat ska kontrollera minst 25 procent av de fartyg med utländsk flagg som anlöper dess hamnar. Fartyg som har inspekterats under de sex närmast föregående månaderna ska inte inspekteras.

Följande fartyg ska genomgå utökad inspektion:

  • Oljetankfartyg som ska avföras eller skrotas inom fem år.
  • Bulklastfartyg som är äldre än tolv år.
  • Passagerarfartyg.
  • Gastankfartyg och kemikalietankfartyg som är äldre än tio år, enligt konstruktionsdatum angivet i fartygets sjösäkerhetscertifikat.

Medlemsstaterna ska se till att brister som konstaterats i samband med inspektion åtgärdas.

Vid uppföljning av inspektioner och kvarhållande av fartyg ska medlemsstaterna anmäla de förflyttningar och åtgärder som vidtagits samt de påföljder (förbud mot tillträde till varje hamn i EU) som tillämpats mot fartyg som vägrar att rätta sig efter de behöriga myndigheternas krav.

Lotsar och hamnmyndigheter ska meddela konstaterade brister.

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna samarbetar med myndigheterna i andra medlemsstater.

Varje behörig myndighet ska minst en gång i kvartalet offentliggöra information om fartyg som kvarhållits och ange regler för denna information.

Fartygsägare eller ansvariga för fartygstransporten ska täcka kostnaderna för sådana inspektioner där brister bekräftats som utgör skäl för att hålla kvar fartyget.

Medlemsstaterna ska varje år lämna information om antalet inspektörer som arbetar för deras räkning och antalet fartyg som anlöper deras hamnar.

En kommitté upprättas som ska biträda kommissionen.

Genom direktiv 98/25/EG införs ett förfarande som ska tillämpas om ISM-certifikat saknas (ISM-koden, de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening).

Direktiv 98/25/EG

Syftet med detta direktiv är att modernisera direktiv 95/21/EG och ta hänsyn till de ändringar som nyligen införts i de internationella konventionerna Marpol (1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg), Solas (1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss) och STCW-konventionen (1978 års internationella konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning).

Direktiv 98/42/EG

Genom denna lagstiftningsåtgärd ändras artikel 5.2 i direktiv 95/21/EG, så att det i första hand är fartyg som nämns i bilaga I del I som ska väljas ut för inspektion.

Direktiv 1999/97/EG

Genom direktivet beaktas de ändringar som trätt i kraft i konventioner, protokoll, koder och resolutioner från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt de framsteg som gjorts inom ramen för Parisavtalet. Samtidigt ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna alla rättsliga hinder för offentliggörande av förteckningen över de fartyg som inspekterats, hållits kvar eller vägrats tillträde till någon av EU:s hamnar. Vidare ska medlemsstaterna och kommissionen bidra till att information kan göras snabbt tillgänglig i större utsträckning.

Direktiv 2001/106/EG

Direktivet syftar till att göra inspektionssystemet obligatoriskt i stället för frivilligt i fråga om vissa högriskfartyg, att skärpa åtgärderna mot uppenbart undermåliga fartyg och att sörja för ett bättre genomförande av bestämmelserna i direktiv 95/21/EG.

Direktiv 2002/84/EG

Syftet med direktivet är att förbättra genomförandet av bestämmelserna i EG-lagstiftningen om sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg samt skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 95/21/EG

27.07.1995

30.06.1996

L 157, 07.07.1995

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/25/EG

7.05.1998

1.07.1998

L 133, 07.05.1998

Direktiv 98/42/EG

4.07.1998

30.09.1998

L 184, 27.06.1998

Direktiv 1999/97/EG

30.12.1999

13.12.2000

L 331, 23.12.1999

Direktiv 2001/106/EG

22.01.2002

22.07.2003

L 19, 22.01.2002

Direktiv 2002/84/EG

29.11.2002

23.11.2003

L 324, 29.11.2002

Senast ändrat den 15.05.2007

Top