Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjösäkerhet: Internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM) för sjöfart

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sjösäkerhet: Internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM) för sjöfart

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen införlivas den ”internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening” ( ISM-koden) i EU.
 • Målet är i synnerhet att säkerställa att sjöfartsföretagen följer ISM-koden genom att
  • de upprättar, genomför och på lämpligt sätt upprätthåller ombordbaserade och landbaserade säkerhetsorganisationssystem, och
  • dessa kontrolleras av administrationerna i flaggstaten (d.v.s. landet där ett fartyg är registrerat) och hamnstaten (d.v.s. det land vars hamn ett fartyg anlöper eller ankrar i).

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen gäller för följande typer av fartyg och för företag som har dem i trafik:

 • Lastfartyg och passagerarfartyg som för ett EU-lands flagg och som används på internationella resor.
 • Lastfartyg och passagerarfartyg som används uteslutande på inrikes resor, oberoende av flagg.
 • Lastfartyg och passagerarfartyg i reguljär linjetrafik till eller från hamnar i EU, oberoende av flagg.
 • Flyttbara oljeborrplattformar till sjöss som går i trafik under ett EU-lands myndighet.

Direktivet gäller inte för följande:

 • Krigsfartyg eller trupptransportfartyg och andra fartyg som ett EU-land äger eller har i trafik och som endast används för offentliga, icke-kommersiella ändamål.
 • Fartyg som inte framdrivs på mekanisk väg, enkelt byggda träfartyg samt nöjes- och fritidsbåtar, om de inte medför fler än tolv passagerare i kommersiellt syfte.
 • Fiskefartyg.
 • Lastfartyg och flyttbara oljeborrplattformar till sjöss med en bruttodräktighet under 500 ton.
 • Passagerarfartyg, utom ro-ro-passagerarfartyg, i vissa fartområden enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2009/45/EG.

Certifiering och verifiering

EU-länderna måste följa del B i ISM-koden.

Undantag

Om ett EU-land anser att det i praktiken är svårt för en del företag att följa vissa av reglerna i ISM-koden när det gäller särskilda fartyg som uteslutande används på inrikes resor, kan det undantas från dessa bestämmelser genom att införa motsvarande åtgärder.

I sådana fall måste EU-landet vederbörligen anmäla detta till Europeiska kommissionen. Om det föreslagna undantaget inte är motiverat måste landet ändra eller avstå från att anta dessa åtgärder.

Sanktioner

EU-länderna måste upprätta ett system för effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för bristande efterlevnad av förordningen.

Rapporter

EU-länderna måste rapportera till kommissionen vartannat år om genomförandet av ISM-koden. Utifrån denna tvåårsrapport iordningställer kommissionen en konsoliderad rapport för Europaparlamentet och rådet.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 24 mars 2006.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 (EUT L 64, 4.3.2006, s. 1–36)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 336/2006 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1–5). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (EUT L 131, 28.5.2009, s. 47–56). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57–100). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (omarbetning) (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1–140). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 14.03.2016

Top