Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Järnvägssäkerhet: Transport av farligt gods på järnväg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Järnvägssäkerhet: Transport av farligt gods på järnväg

Syftet med direktivet är att harmonisera reglerna för transport i och mellan medlemsstaterna av farligt gods på järnväg. Med enhetliga regler för transportmedel underlättas varuhandeln mellan medlemsstaterna. Dessutom ökar säkerheten.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktivets syfte är att de nationella standarderna för säkerhet ska svara mot de internationella standarderna i fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif). Dessutom ska en inre marknad för transport av farligt gods på järnväg byggas upp.

Internationella standarder

Alla medlemsstater har undertecknat Cotif, som bl.a. innehåller regler för avtal om internationell järnvägstransport av varor (CIM *). Cotif gäller inte för transporter av farligt gods på järnväg inom bara ett land. CIM innehåller också som bilaga reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID *).

Tillämpningsområde och undantag

Medlemsstaterna kan undanta järnvägstransporter av farligt gods från direktivet om transporterna sker med militära transportmedel.

Medlemsstaterna har rätt att införa säkerhetskrav för nationella och internationella transporter på de områden där direktivet inte har några bestämmelser, t.ex. när det gäller tågtrafik och utanordning av godsvagnar.

Medlemsstaterna har också rätt att av andra skäl än säkerhetsskäl reglera eller förbjuda nationella transporter av vissa typer av farligt gods på järnväg.

Direktiv 96/49/EG upphäver direktiv 2008/68/EEG från den 30 juni 2009.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • ”RID”: förordningen om internationell järnvägsbefordran av farligt gods, bilaga I till tillägg B till konventionen om internationell järnvägstrafik (Cotif) ;·
  • ”CIM”: enhetliga regler för avtalet om internationell järnvägsbefordran av gods, som utgör tillägg B till konventionen om internationell järnvägstrafik (Cotif).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 96/49/EG [förfarande SYN/1994/0284]

17.9.1996

1.1.1997

EGT L 235, 17.9.1996

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/62/EG

1.11.2000

1.5.2001

EGT L 279, 1.11.2000

Direktiv 2001/6/EG

21.2.2001

31.12.2001/31.12.2002

EGT L 30, 1.2.2001

Beslut 2002/885/EG

1.7.2001

1.7.2001/1.7.2003

EGT L 308, 9.11.2002

Direktiv 2003/29/EG

9.4.2003

1.7.2003

EGT L 90, 8.4.2003

Direktiv 2004/89/EG

6.10.2004

1.10.2004

EGT L 293, 16.9.2004

Direktiv 2004/110/EG

30.12.2004

1.7.2005

EGT L 365, 10.12.2004

Direktiv 2006/90/EG

24.11.2006

1.7.2007

EGT L 305, 4.11.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2005/777/EG av den 13 oktober 2005 om ändring av beslut 2005/180/EG om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg [EUT L 293, 9.11.2005].

Kommissionens beslut 2005/180/EG av den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg [EUT L 61, 8.3.2005].

Bilagorna A och B till rådets direktiv 96/49/EG, enligt meddelande i kommissionens direktiv 2001/6/EG, om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg [EUT L 121, 26.4.2004].

Farligt gods får transporteras på järnväg, förutsatt att reglerna i bilagorna följs. I bilagorna till direktivet anges

Senast ändrat den 31.10.2008

Top