Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avgifter på tunga godsfordon: Eurovinjettdirektivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Avgifter på tunga godsfordon: Eurovinjettdirektivet

De flesta EU-länder tar ut en avgift av åkare som använder deras transportinfrastruktur, i synnerhet vägarna. EU har infört Eurovinjett i syfte att återfå kostnader för byggnad, underhåll, reparationer och miljö, säkerställa rättvis konkurrens och förebygga diskriminering.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det ersätter tidigare lagstiftning - direktiv 93/89/EEG - som upphävdes av Europeiska unionens domstol 1995. Genom direktivet harmoniseras de förhållanden under vilka de nationella myndigheter får tillämpa skatter, tullar och användaravgifter på gods som transporteras på väg.

VIKTIGA PUNKTER

  • De ekonomiska avgifterna gällde inledningsvis bara fordon med en högsta bruttolastvikt på 12 ton eller mer. Från 2012 utökades detta till fordon över 3,5 ton.
  • Avgifterna kan tas ut på motorvägar, broar, tunnlar, bergspass och vissa andra vägkategorier.
  • Avgifterna får inte vara diskriminerande mellan åkare av olika nationaliteter eller sett till fordonets ursprung eller destination.
  • Obligatoriska kontroller vid EU:s inre gränser är förbjudna.
  • Avgifterna kan variera beroende på utsläpp som avges eller tidpunkten då väginfrastrukturen används.
  • Nationella myndigheter får ta ut andra skatter under särskilda omständigheter, t.ex. registrering, avvikande last, parkering eller för att undvika trafiköverbelastning.
  • Avgifterna gäller inte för fordon som är registrerade på Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, Azorerna eller Madeira och som verkar i dessa områden, eller mellan dem och Spanien och Portugal.

I direktiv 2003/96/EG fastställs minimiskattenivåer för alla motorbränslen. Länder med avgifter för väganvändare kan tillämpa en mindre avgift för gasolja som används av dessa fordon.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 20 juli 1999.

BAKGRUND

År 2014 antog kommissionen en strategi för att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen från transporter. Det gav anledning att uppmärksamma vad ny teknik, däribland alternativa bränslen, och en övergång till andra former av transport kan medföra.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om vägavgifter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/62/EG

20.7.1999

1.7.2000

EGT L 187, 20.7.1999, s. 42-50

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/38/EG

10.6.2006

10.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006, s. 8-23

Direktiv 2006/103/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006, s. 344-351

Direktiv 2011/76/EU

15.10.2011

16.10.2013

EUT L 269, 14.10.2011, s. 1-16

Rådets direktiv 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013, s. 356-361

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51-70).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Strategi för att minska tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (COM(2014) 285 final, 21.5.2014).

Senast ändrat 30.04.2015

Top