Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper

Överföringar och betalningar av finansiella produkter måste regleras för att man ska kunna undvika stora risker, i synnerhet i samband med insolvens hos deltagarna i transaktionen. I detta EU-direktiv fastställs reglerna för att minimera sådana risker.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EC av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper

SAMMANFATTNING

Överföringar och betalningar av finansiella produkter måste regleras för att man ska kunna undvika stora risker, i synnerhet i samband med insolvens hos deltagarna i transaktionen. I detta EU-direktiv fastställs reglerna för att minimera sådana risker.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet ser till att överföringar och betalningar av finansiella produkter kan slutföras, främst genom att ta itu med de problem som uppstår om någon deltagare blir insolvent. Deltagarna kan vara

  • finansinstitut, t.ex. banker,
  • systemoperatörer, t.ex. värdepapperscentraler.

VIKTIGA PUNKTER

Överföringsuppdrag kan inte återkallas

Överföringsuppdrag för finansiella produkter ska utföras enligt avtal. Detta gäller även för eventuell betalningsnettning, det vill säga situationer där fordringar eller förpliktelse kompenseras mellan deltagarna.

Reglerna gäller även i händelse av insolvensförfaranden mot en deltagare, under förutsättning att överföringsuppdraget infördes i systemet före den tidpunkt då sådana insolvensförfaranden inleddes. Reglerna kan även gälla upp till 24 timmar efter denna tidpunkt för att omfatta situationer där transaktion införs vid tider då relevanta handlingar är otillgängliga, t.ex. på natten.

Enhetliga regler

Syftet med direktivet är att se till att enhetliga regler tillämpas i de fall då flera olika avvecklings- och betalningssystem är i bruk, från den tidpunkt då en transaktion införs i systemet, för att undvika de svårigheter som kan uppstå vid tillämpning av oförenliga regler.

Säkerhet vid insolvens

Insolvensförfaranden mot en deltagare har inte retroaktiv verkan på de övriga deltagarnas rättigheter och förpliktelser, samt påverkar heller inte deras tillgång till de normala finansiella säkerheterna i samband med transaktioner.

NÄR TRÄDER DIREKTIVET I KRAFT?

Direktivet trädde ursprungligen i kraft 1998, men har ändrats flera gånger sedan dess.

Mer information hittar du på Europeiska kommissionens webbplats för finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/26/EG

11.6.1998

11.12.1999

EGT L 166, 11.6.1998, s. 45-50

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/44/EG

30.6.2009

30.12.2010

EUT L 146, 10.6.2009, s. 37-43

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161

Förordning (EU) nr 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201, 27.7.2012, s. 1-59

Förordning (EU) nr 909/2014

17.9.2014

-

EUT L 257, 28.8.2014, s. 1-72

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 98/26/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 03.12.2014

Top