Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiella konglomerat – tillsyn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansiella konglomerat – tillsyn

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/87/EG – tillsyn av finansiella konglomerat.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • Direktivet har som syfte att förbättra den ändamålsenliga tillsynen av finansiella konglomerat – stora finansiella grupper (bankgrupper, försäkringsgrupper, investeringsgrupper) som är aktiva i olika finansiella sektorer, ofta över gränserna.
  • Det övergripande målet är att bidra till större finansiell stabilitet och konsumentskydd.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs särskilda krav

  • solvens, särskilt för att förebygga att samma kapital används mer än en gång som en riskbuffert i olika enheter i samma finansiella konglomerat (”dubbelräkning av tillgångar”) och för att förebygga ”downstreaming” av moderföretag, på så sätt att de utfärdar obligationer och fördelar medlen som eget kapital till sina reglerade dotterföretag (”orimliga hävstångseffekter”),
  • på lämplighet och professionalism i konglomeratets ledning,
  • på lämplig riskhantering och interna kontrollsystem inom konglomeratet,
  • på att en ensam tillsynsmyndighet utses för att samordna den allmänna tillsynen av ett konglomerat som kan innefatta många olika myndigheter som hanterar olika delar av konglomeratets verksamhet,
  • informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheterna (däribland de i länder utanför EU) för de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat.

Genom direktiv 2011/89/EU infördes ändringar som gav de nationella finansiella tillsynsmyndigheterna nya befogenheter att bättre se över konglomeratens moderenheter, såsom holdingföretag. På så sätt kan tillsynsmyndigheterna erhålla bättre information på ett tidigare stadium om ett finansiellt konglomerat stöter på problem och vara bättre rustade för att ingripa.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 11 februari 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 10 augusti 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här: ”Finansiella konglomerat” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1–27)

Efterföljande ändringar av direktiv 2002/87/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 11.04.2016

Top