Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiva pensionssystem: tjänstepensionsfonder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kollektiva pensionssystem: tjänstepensionsfonder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det fastställer de regler som styr verksamhet i och tillsyn av institut som tillhandahåller tjänstepensioner (tjänstepensionsinstitut)* eller pensionsfonder i alla länder i Europeiska unionen.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för framtida pensionärer (medlemmar och förmånstagare i pensionsfonder) och garantera effektiva investeringar genom att inrätta följande regeluppsättningar:

  • 1.

    Strikta tillsynsregler, vars innehåll ska bestämmas av varje EU-land, för att skydda medlemmar och förmånstagare i tjänstepensionsinstitut. Dessa måste ha tillräcklig information om reglerna för pensionssystemet*, om tjänstepensionsinstitutets finansiella situation och om deras rättigheter.

  • 2.

    Placeringsregler anpassade till egenskaperna hos tjänstepensionsinstitutet och en effektiv förvaltning av sparande. Tjänstepensionsinstituten investerar på lång sikt och måste ge den bästa avkastningen till sina medlemmar och förmånstagare samtidigt som investeringarna hålls säkra. Om varje tjänstepensionsinstitut ska fastställa den säkraste och effektivaste placeringspolicyn får inte investeringsreglerna vara alltför restriktiva, i synnerhet inte när det gäller investeringar i aktier.

  • 3.

    Regler som tillåter gränsöverskridande verksamhet av tjänstepensionsinstituten, vilket möjliggör inrättandet av gemensamma europeiska pensionsinstitut. Gränsöverskridande förvaltning kräver ömsesidigt erkännande av de tillsynsmetoder som gäller i EU-länder.

Detta direktiv gäller inte de institut som omfattas av direktivet om livförsäkring och direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) ansvarar för att samla in information från EU-länderna om utvecklingen av tjänstepensionsinstitutens gränsöverskridande arrangemang och för att publicera sådan information på Eiopas webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 643/2014 om tekniska standarder för rapportering av nationella bestämmelser av tillsynskaraktär till Eiopa.

Eiopa får utarbeta regelverk och standarder för genomförandet och ge rekommendationer för en korrekt tillsyn av tjänstepensionsinstitut. Eiopa har ett nära samarbete med EU-länderna och EU-kommissionen.

Ett nytt direktiv förväntas ersätta detta direktiv från och med slutet av 2016, och träda i kraft i alla EU-länder i slutet av 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 23 september 2003. EU-länderna förpliktades att införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 22 september 2005.

BAKGRUND

Inom EU följer tjänstepensionsfonderna principerna om fri rörlighet för kapital och friheten att tillhandahålla tjänster. Deras gränsöverskridande verksamhet bör främjas. Samtidigt måste alla medlemmar och förmånstagare erhålla fullgott skydd av sina pensioner genom tillsynsreglerade tjänstepensionsinstitut.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Tjänstepensions-institut: finansiella institutioner som förvaltar kollektiva pensionssystem för arbetsgivare, för att tillhandahålla pensionsförmåner till sina anställda (dvs. pensionstagare och förmånstagare).

Pensions-system: ett kontrakt, en överenskommelse, en överlåtelsehandling eller regler som anger vilka pensionsförmåner som ges och deras villkor.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10–21).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2003/41/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Preliminärt direktiv om tjänstepensionsinstitut enligt politisk överenskommelse i juni 2016, i avvaktan på ett formellt antagande.

Rapport från kommissionen om några huvudaspekter av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (direktivet om tjänstepensionsinstitut) (KOM (2009) 203 slutlig, 30.4.2009).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1–7).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 643/2014 av den 16 juni 2014 om tekniska standarder för genomförande av rapportering om nationella bestämmelser av tillsynskaraktär relevanta för tjänstepensionsplaner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (EUT L 177, 17.6.2014, s. 34–41).

Senast ändrat 14.09.2016

Top