Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för investerare när ett värdepappersföretag inte uppfyller sina förpliktelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för investerare när ett värdepappersföretag inte uppfyller sina förpliktelser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att skydda investerare när ett värdepappersföretag inte har uppfyllt sina förpliktelser.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet ålägger länderna i Europeiska unionen (EU) att inrätta ett eller flera system för ersättning till investerare*. Alla värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster måste tillhöra ett sådant system (kreditinstitut kan undantas under förutsättning att de redan tillhör ett system som garanterar minst likvärdigt skydd som det som ges i ett ersättningssystem, samt att de uppfyller vissa villkor).
 • Ersättningssystemet används där
  • de behöriga myndigheterna har konstaterat att ett värdepappersföretag, enligt deras uppfattning, för närvarande verkar sakna förmåga att kunna uppfylla sina förpliktelser med anledning av investerares krav och att denna oförmåga inte endast är tillfällig, eller
  • en rättslig myndighet har meddelat ett avgörande som innebär att investerares möjlighet att framställa krav mot ett värdepappersföretag upphävs.
 • Skydd måste tillhandahållas för krav som uppkommer på grund av ett värdepappersföretags oförmåga att
  • betala tillbaka pengar som tillkommer eller tillhör investerare och som innehas för deras räkning i samband med investeringsverksamhet, eller
  • till investerare lämna tillbaka finansiella instrument som tillhör dem och som innehas, handhas eller förvaltas för deras räkning i samband med investeringsverksamhet.
 • När ett värdepappersföretag också är ett kreditinstitut beslutar ursprungslandet vilket direktiv som bör tillämpas på penningfordringar: ovannämnda direktiv eller det som styr system för garanti av insättningar. Inget krav i fråga om ett enda belopp är berättigat till ersättning enligt båda direktiven.
 • I direktivet fastställs en europeisk miniminivå för ersättning på 20 000 euro, samtidigt som EU-länderna bemyndigas att införa en högre ersättningsnivå om de så vill. Dock kan vissa kategorier av investerare uteslutas av EU-länderna från systemets skydd eller ges en lägre skyddsnivå. Metoderna för organisering och finansiering av systemen avgörs av EU-länderna.
 • Det finns förfaranden som ska följas när ett värdepappersföretag inte uppfyller de förpliktelser som åligger det såsom anslutet till detta system (med sanktioner upp till uteslutning).
 • Filialer till värdepappersföretag kan ansluta sig till ersättningssystem i värdländerna om de så vill.
 • Skyddet gäller investerarens sammanlagda krav, oavsett antalet konton, valuta och lokalisering inom EU. När det gäller gemensam investeringsverksamhet fördelas kraven lika mellan investerarna.
 • Ersättningssystemet kan fastställa en period under vilken investerare måste inkomma med sina krav. Det faktum att denna period har löpt ut får dock inte åberopas av systemet i syfte att vägra en investerare skydd. En investerares krav måste uppfyllas inom högst tre månader från det att det berättigade i kravet och ett belopp har fastställts.
 • Skyldigheter fastställs när det gäller information som ska lämnas till investerare.
 • Europeiska kommissionen antog ett förslag till ändring av direktivet i juli 2010. Detta var mot bakgrund av utvecklingen sedan direktivets ikraftträdande och den finansiella krisen som inleddes 2008. Den föreslagna ändringen informerades också av en utvärdering som genomfördes under 2009. Förslaget skulle ha
  • höjt ersättningsgränsen till 50 000 euro,
  • förkortat utbetalningsfristen,
  • krävt att nödvändiga system finansieras i förväg av ett gemensamt minimibelopp och utökat skyddet till specifika tredjepartsorgan.
 • Förslaget drogs tillbaka i mars 2015 till följd av bristen på framsteg i förhandlingarna mellan medlagstiftarna (Europaparlamentet och Europeiska unionens råd).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 mars 1997. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 26 september 1998.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

System för ersättning till investerare: ett system för att skydda investerare som använder investeringstjänster. Det ger dem ersättning i de fall då ett värdepappersföretag inte kan återlämna tillgångar som tillhör dem.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare (EGT L 84, 26.3.1997, s. 22–31)

Senast ändrat 06.10.2016

Top