Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marknader för finansiella instrument (Mifid) och investeringstjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Marknader för finansiella instrument (Mifid) och investeringstjänster

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det är utformat för att stärka Europeiska unionens (EU:s) regelverk för investeringstjänster och reglerade marknader i syfte att uppnå två stora mål:

 • Att skydda investerare och säkerställa marknadernas integritet genom att upprätta harmoniserade krav som styr de auktoriserade mellanhändernas verksamhet.
 • Att främja rättvisa, öppna, effektiva och integrerade finansiella marknader.

VIKTIGA PUNKTER

Villkor och förfaranden för auktorisation

 • Direktivet ålägger EU-länderna en skyldighet att harmonisera reglerna för investeringstjänster och investeringsverksamhet. För detta ändamål måste EU-länderna inrätta ett auktorisationssystem som gör det möjligt för värdepappersföretag att verka i hela EU. Dessa företag måste vara registrerade och registret måste vara tillgängligt för allmänheten. Varje auktorisation anmäls till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
 • Esma kan utarbeta förslag till tekniska standarder. Dessutom hjälper Esma Europeiska kommissionen i dess förbindelser med länder utanför EU och vid bedömningen av deras marknader.
 • Med andra ord måste direktivet tillåta värdepappersföretag, banker och fondbörser att erbjuda sina tjänster över gränserna på grundval av auktorisation som utfärdats av den behöriga myndigheten i deras hemland. Eftersom auktorisation är föremål för samma villkor i alla EU-länder främjar den harmoniseringen av regler för värdepappersföretag.
 • I detta sammanhang är direktivet avsett att anpassa nationella regler för tillhandahållande av investeringstjänster och börsverksamhet, med det slutgiltiga målet att skapa ett enhetligt europeiskt regelverk. Det gynnar investerare, emittenter och andra marknadsaktörer genom att främja effektiva och konkurrenskraftiga marknader.

Tillsynsbedömning

 • I direktivet fastställs även en harmonisering av reglerna för förfarandets tillsynsbedömning och kriterier för förvärv av ett kvalificerat innehav*. Dess mål är att harmonisera
  • tröskelvärdena för att anmäla ett tilltänkt förvärv eller en avyttring av ett kvalificerat innehav,
  • bedömningsförfarandet,
  • förteckningen över bedömningskriterier.
 • I samband med ett planerat förvärv uppfyller tillsynsbedömningen av aktieägarna och ledningen detaljerade kriterier och genomförs gemensamt av de behöriga myndigheterna.
 • I direktivet anges särskilt att de behöriga myndigheterna bedömer den tilltänkta köparens lämplighet och den ekonomiska ställningen för det tilltänkta förvärvet på grundval av
  • det anseende och den erfarenhet de personer har som kommer att leda försäkringsföretagets verksamhet efter det tilltänkta förvärvet,
  • den tilltänkte förvärvarens ekonomiska ställning,
  • eventuella skäliga anledningar att misstänka att penningtvätt eller försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism förekommer.

Investerarskydd

 • Direktivet förbättrar avsevärt investerarskyddet genom att införa uppföranderegler för tillhandahållande av investeringstjänster till kunder och miniminormer för mandat och befogenheter som behöriga nationella myndigheter måste ha till sitt förfogande. I direktivet fastställs också effektiva mekanismer för fortlöpande samarbete vid utredning och lagföring av brott mot reglerna.

Insyn och marknadernas integritet

 • Direktivet skapar en skyldighet att skydda marknadens integritet, rapportera transaktioner och föra register. Esma har tillgång till denna information.
 • I direktivet fastställs i synnerhet ett insynskrav före handel. Detta kräver att ”internhandlare” (dvs. företag som handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför reglerade marknader eller multilaterala handelsplattformar) offentliggör de priser till vilka de är villiga att köpa från och/eller sälja till sina kunder. Men det begränsar denna informationsskyldighet för transaktioner som inte är större än standardstorleken på marknaden, vilken definieras som den genomsnittliga storleken på order som utförts på marknaden.
 • Detta innebär att stora europeiska mäklare/handlare inte är föremål för regeln om insyn före handel och inte utsätts för betydande risker i sin roll som marknadsgaranter.
 • Varje EU-land är ansvarigt för att upprätta en förteckning över de reglerade marknaderna och meddela detta till övriga EU-länder och Esma.

Operatörsskydd

 • Direktivet innehåller en uppsättning skyddsåtgärder för ”systematiska internhandlare” när de är skyldiga att ange priser, så att de kan ge denna viktiga tjänst till kunderna utan att löpa oönskade risker. Dessa åtgärder omfattar möjligheten att uppdatera och dra tillbaka angivna budpriser.
 • I direktivet fastställs också en rättvis marknad för icke-professionella investerare. Det hindrar finansiella institutioner från att diskriminera mellan sådana investerare, t.ex. genom att erbjuda några av dem förbättringar av officiellt noterade priser.

Utnämning av behöriga myndigheter

 • EU-länderna måste utse sina behöriga myndigheter och skicka nödvändig information till kommissionen, Esma och de behöriga myndigheterna i de andra EU-länderna. De behöriga myndigheterna fungerar som en kontaktpunkt i EU-länderna. Esma för ett aktuellt register över dessa myndigheter. Dessa myndigheter är skyldiga att ha ett nära samarbete med Esma.
 • EU-länderna och Esma får sluta samarbetsavtal gällande
  • tillsynen över kreditinstitut,
  • värdepappersföretags likvidation och konkurs,
  • lagstadgad revision av värdepappersföretags räkenskaper,
  • tillsyn över organ som är inblandade i värdepappersföretags likvidation och konkurs,
  • tillsyn över personer med uppdrag att utföra lagstadgad revision av räkenskaperna hos försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag och andra finansinstitut.

Ytterligare regler

 • Direktivet syftar till att förbättra EU:s regler om värdepappersmarknader. I direktivet fastställs därför allmänna skyldigheter som EU-ländernas myndigheter måste tillämpa.
 • Genomförandeåtgärder, rapporter och granskningar antas av kommissionen efter samråd med marknadsdeltagarna från EU-länderna och med beaktande av Esmas yttrande.

Omarbetning

Direktiv 2004/39/EG har uppdaterats genom direktiv 2014/65/EU (”Mifid II”), i ett försök att införliva de betydande ändringar som har gjorts i texten med tiden.

Tillsammans med förordning (EU) 600/2014, och deras delegerade akter och delegerade förordningar, kommer direktiv 2014/65/EU att ersätta detta direktiv från och med den 3 januari 2018. (Direktiv 2014/65/EU skulle ursprungligen ha trätt i kraft från den 3 januari 2017, men detta datum har skjutits upp ett år till den 3 januari 2018 genom direktiv (EU) 2016/1034.)

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 30 april 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 januari 2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Kvalificerat innehav: varje direkt eller indirekt ägarandel i ett värdepappersföretag som motsvarar 10 % eller mer av kapitalet eller av rösträtten eller som gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av det värdepappersföretag som ägarandelen avser.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1–44).

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv 2004/39/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349–496).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1–73).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 26–58).

Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1–25).

Senast ändrat 11.10.2016

Top