Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Investeringstjänster: företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Investeringstjänster: företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

EU vill utjämna villkoren för godkännande av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och på så sätt främja handeln över gränserna samtidigt som investerarna får ett mer effektivt skydd. Direktivet avser vissa fondföretag. Där föreskrivs ett system med strikta åligganden i fråga om investeringar, kraven på eget kapital, informationsskyldighet samt fondtillsyn och förvaring av tillgångar.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I direktivet genomförs en harmonisering av medlemsländernas lagar om vissa sorters fondföretag. Syftet är att utjämna villkoren för utsläppande på marknaden av fondföretagens fonder och för utövandet av fondföretagens verksamhet i egenskap av förvaltningsbolag. Direktivet syftar därför till att underlätta saluföringen av fondföretagens fonder i andra medlemsländer än den som utfärdat det första godkännandet, samtidigt som man ger investerarna ett gott skydd.

De berörda fondföretagen ska uppfylla följande villkor, oberoende av om de är bildade på kontraktsrättslig grund (som värdepappersfonder förvaltade av förvaltningsbolag) eller på bolagsrättslig grund (som investeringsbolag):

 • De ska ha till enda syfte att företa kollektiva investeringar med kapital från allmänheten i överlåtbara värdepapper eller i andra likvida tillgångar.
 • Verksamheten ska styras av principen om riskspridning.
 • Andelarna ska återköpas eller inlösas med medel ur företagets tillgångar.

När de väl omfattas av direktivet måste fondföretagen följa bestämmelserna i det. Vidare kan förvaltningsbolagen utöva annan verksamhet som inte faller inom direktivets tillämpningsområde, till skillnad från investeringsbolagen, som bara kan förvalta sina egna portföljer. Med andra ord ska direktivet endast tillämpas på verksamhet som omfattas av dess tillämpningsområde inom hela EU.

Däremot berörs inte fondföretag av sluten typ, fondföretag som anskaffar kapital utan att saluföra sina andelar eller för vilka försäljningen av andelarna inte sker i kommersiellt syfte, eller sådana fondföretag som bestäms i lagstiftning.

Fondföretagens verksamhet

För att kunna utöva sin verksamhet måste ett fondföretag få en officiell förhandsauktorisering av de behöriga myndigheterna i det medlemsland där företaget är etablerat eller i ursprungsmedlemslandet, dvs. det medlemsland där företagets officiella huvudkontor och centraladministration finns. Auktoriseringen är giltig i samtliga medlemsländer.

Fondföretagens verksamhet och uppbyggnad ska följa bestämmelserna i ursprungsmedlemsstaten. Därför är det ursprungsmedlemsstaten som ska fastställa de tillsynsnormer som gäller för fondföretagen. Alla ändringar av fondföretagets juridiska form ska meddelas den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

På samma sätt ska inrättandet av ett dotterbolag i ett värdmedlemsland meddelas den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemslandet, men det är värdmedlemslandet som ska säkerställa etableringsfrihet och fritt tillhandahållande av tjänster. I sådana situationer har den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemslandet tre månader på sig för att underrätta värdmedlemslandet, som i sin tur har två månader på sig för att organisera tillsynen.

Om oegentligheter konstateras ska de behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten underrättas om detta av myndigheterna i värdmedlemsstaten. De har sedan ansvar för att vidta sanktioner. Om oegentligheterna fortgår kan dock även myndigheterna i värdmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder.

I princip gäller auktoriseringen såväl förvaltningsbolaget och fondbestämmelser för en fond för kollektiva investeringar, som bolagsordningen för ett investeringsbolag som inte utsett något förvaltningsbolag, liksom deras förvaringsinstitut.

Förvaltningsbolag - godkännande och verksamhet

För ett förvaltningsbolag ska ansökan om auktorisering innehålla följande:

 • Uppgift om startkapitalet: 125 000 euro för förvaltningsbolag och 300 000 euro för investeringsbolag. Beroende på värdet på deras portföljer kan krav ställas på förvaltningsbolagen att de har ett större eget kapital.
 • Ett verksamhetsprogram.
 • Uppgifter om vilka de ledande personerna är. Dessa personer ska också uppfylla krav i fråga om vandel och erfarenhet.
 • Uppgifter om de nära kopplingar som kan finnas mellan dem och fysiska eller juridiska personer under förutsättning att de inte är av sådan art att de kan hindra de behöriga myndigheternas tillsyn.

I syfte att säkerställa en sund och måttfull förvaltning ska uppgifter lämnas om vilka aktieägarna eller delägarna i ett förvaltningsbolag är och vilka andelar de har.

Beslutet om auktorisering ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemslandet inom sex månader från det att ansökan lämnats in. Varje avslag ska motiveras. Auktoriseringen kan också dras tillbaka.

Förvaltningsbolagen ska i ansökan om auktorisering även presentera ett förvaringsinstitut som garanterar förvaringen av värdepappersfondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska ha sitt huvudkontor i samma medlemsland som bolaget. Det ska stå under offentlig tillsyn. Det ska vara ett bolag som är skilt från förvaltningsbolaget. Förvaringsinstitutet ska lämna fackmässiga och ekonomiska garantier som är tillräckliga vad gäller såväl utövandet av verksamheten som andelsägarna.

Fondföretagens arbetssätt

Fondföretagen ska återköpa eller lösa in en andelsägares andelar när han begär det, utom i särskilda undantagsfall.

Bestämmelser om värdering av tillgångar, beräkningar av försäljnings- eller emissionspris samt återköps- eller inlösenpris på ett fondföretags andelar ska föreskrivas i lag eller annan författning, i fondbestämmelserna eller i bolagsordningen. Ett fondföretags andelar får emitteras endast om fondtillgångarna tillförs betalning motsvarande emissionens nettopris. I samma texter fastställs ersättningar och berättigade utgifter.

Varken förvaltningsbolag, investeringsbolag eller förvaringsinstitut får ta lån, utom undantag för tillfälliga lån och, vad gäller investeringsbolag, för upplåning som behövs för verksamheten. De får inte heller bevilja lån eller gå i borgen för utomstående, eller sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller andra finansiella instrument som de inte innehar.

Fondföretag som säljer andelar i andra medlemsländer än det där de är etablerade är skyldiga att meddela detta till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsländerna och delge dem prospektet, det förenklade prospektet och annan information som gäller dem. Myndigheterna i värdlandet får endast ta del av bestämmelserna för fondföretagets försäljning på värdlandets territorium samt av bestämmelserna som syftar till att underlätta teckning och återköp av andelar i fondföretaget. Försäljningen får inledas inom två månader från det att de behöriga myndigheterna underrrättats.

Fondföretagens placeringar

Fondföretagens placeringar får endast utgöras av följande:

 • Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som kan vara noterade eller i handel på en reglerad marknad i hemlandet eller i ett annat land, eller nyligen emitterade förutsatt att notering på fondbörs eller reglerad marknad beviljas inom ett år från ansökan.
 • Andelar i fondföretag som godkänts i enlighet med direktivet eller andra företag för kollektiva investeringar som tillämpar bestämmelser som är likvärdiga med kraven på fondföretag.
 • Insättningar i ett kreditinstitut som återbetalas på begäran eller kan dras tillbaka inom högst tolv månader.
 • Finansiella derivatinstrument för vilka handel sker på en reglerad marknad eller genom OTC-transaktioner.
 • Andra penningmarknadsinstrument som uppfyller kraven på skydd av investerare och besparingar och som emitteras eller garanteras av vissa bestämda kategorier av emittenter.

I princip får ett fondföretags investeringar inte överskrida följande gränsvärden:

 • Mer än 5 % av fondtillgångarna i överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som emitterats av samma organ.
 • Mer än 20 % av fondtillgångarna i insättningar som placerats i samma organ.

Taket på 5 % kan dock omprövas med beaktande av vilken emittent eller vilka värdepapper det gäller.

Ett fondföretag får inte förvärva aktier med rösträtt som kan påverka emittentens oberoende. Det får inte förvärva mer än 10 % av de aktier utan rösträtt, obligationer eller penningmarknadsinstrument som emitteras av en och samma emittent, eller 25 % av andelarna i ett och samma fondföretag eller något annat företag för kollektiva investeringar. Denna gräns kan dock höjas till 20 % eller t.o.m. 35 % vid exceptionella omständigheter för investeringar i aktier eller obligationer som emitteras av ett och samma organ när fondföretagets placeringar syftar till att återge sammansättningen av ett index för aktier eller obligationer.

Dessutom kan fondföretagen undantagsvis få tillstånd att placera upp till 100 % av sina tillgångar i olika emissioner (högst sex stycken) av överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som emitteras eller garanteras av ett offentligt organ. Man förutsätter här att andelsägarna skyddas minst lika väl som i de fondföretag som uppfyller de allmänna skyldigheter som fastställs i direktivet.

Vidare kan ett fondföretag inom vissa gränser förvärva andelar i ett annat fondföretag eller företag för kollektiva investeringar.

I detta sammanhang bör riskhanteringen göra det möjligt att kontrollera och mäta risken enligt en exakt och oberoende metod för riskmätning i förhållande till tillgångarnas värde. Mätningen ska regelbundet rapporteras till de behöriga myndigheterna. Den sammantagna risken får inte under några omständigheter överskrida portföljens sammanlagda värde.

Informationskrav för godkännande och regelbunden information

För att skydda andelsägarna ska förvaltningsbolagen och investeringsföretagen lägga fram information i form av prospekt och rapporter som ska överlämnas till de behöriga myndigheterna.

Prospekten, i både förenklad och fullständig form, ger investerarna möjlighet att värdera företaget, att bedöma den investering som föreslås samt att få en uppfattning om riskerna. Informationen, som är kortfattad i det förenklade prospektet och detaljerad i det fullständiga prospektet, gäller fondföretaget, dess placeringar, hur försäljning och köp av andelar går till, upplysningar om beskattning m.m. Det förenklade prospektet kan användas för affärsändamål.

Rapporten för räkenskapsåret och halvårsrapporten om räkenskapsårets sex första månader ska behandla företagets situation, dess utveckling och verksamhetens resultat. Årsrapporten ska innehålla en balansräkning eller en redovisning av tillgångar och skulder, en specificerad resultaträkning för räkenskapsåret och en verksamhetsberättelse för räkenskapsåret.

Emissions-, försäljnings-, återköps- och inlösenpriserna för andelarna ska också offentliggöras minst två gånger per månad.

Behöriga myndigheter som svarar för auktorisation och tillsyn

De behöriga myndigheterna som svarar för auktorisation och tillsyn är offentliga myndigheter eller organ som utsetts av offentliga myndigheter som svarar för kontroll och tillsyn av fondföretag. De behöriga myndigheterna i det medlemsland där fondföretaget är etablerat svarar för kontroll, tillsyn och sanktioner vid brott mot bestämmelserna. Myndigheterna i andra medlemsländer berörs när ett fondföretag säljer sina andelar på deras territorium. Även de kan då vidta sanktioner.

När ett fondföretag bedriver verksamhet i flera medlemsländer genom tillhandahållande av tjänster eller genom dotterbolag ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsländerna samarbeta och lämna information om förvaltningsbolaget till varandra.

De behöriga myndigheterna i de olika medlemsländerna ska dock iaktta tystnadsplikt i det nära samarbetet. I direktivet fastställs strikta bestämmelser om informationsspridning. Det bör noteras att man för att sprida information som man fått måste ha den informationslämnande myndighetens uttryckliga tillåtelse.

Kommissionen får stöd av europeiska värdepapperskommittén i fråga om tolkning och förbättring av direktivet

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 85/611/EEG [antagande: samråd CNS/1976/1009]

24.12.1985

1.10.1989

EGT L 375, 31.12.1985

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 88/220/EEG

20.4.1988

1.10.1989

EGT L 100, 19.4.1998

Direktiv 95/26/EG

7.8.1995

18.7.1996

EGT L 168, 18.7.1995

Direktiv 2000/64/EG

17.11.2000

17.11.2002

EGT L 290, 17.11.2000

Direktiv 2001/107/EG

13.2.2002

13.8.2003

EGT L 41, 13.2.2002

Direktiv 2001/108/EG

13.2.2002

13.8.2003

EGT L 41, 13.2.2002

Direktiv 2004/39/EG

30.4.2004

30.4.2006

EUT L 145, 30.4.2004

Direktiv 2005/1/EG

13.4.2005

13.5.2005

EUT L 79, 24.3.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner [EUT L 79, 20.3.2007].

I detta direktiv redogörs det för definitionen av vissa finansiella instrument, i syfte att hjälpa berörda parter att bland de värdepapper som dykt upp på finansmarknaderna efter antagandet av direktiv 85/611/EEG identifiera de som fortfarande omfattas av det direktivet. Bland de berörda instrumenten märks överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och likvida tillgångar. Dessutom anges grundkriterierna för att fastställa om en viss kategori finansiella instrument omfattas av en viss definition.

Rådets rekommendation 85/612/EEG av den 20 december 1985 avseende artikel 25.1 andra stycket i direktiv 85/611/EEG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 375 av den 31 december 1985]. Enligt denna rekommendation ska, varje gång begreppet "väsentligt inflytande" i ett annat medlemslands lagstiftning anges med hjälp av ett gränsvärde, de behöriga myndigheterna i medlemslandet tillse att detta respekteras av de investeringsbolag och förvaltningsbolag som är belägna inom landets territorium, när de förvärvar aktier med rösträtt emitterade av ett företag som är etablerat i ett medlemsland där dessa gränser tillämpas. De medlemsländer som inför lättnader i dessa gränser ska meddela kommissionen detta, och kommissionen underrättar sedan övriga medlemsländer.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 30 mars 2004: Reglering av fondföretagens förvaringsinstitut i medlemsstaterna: översikt och möjlig utveckling [KOM(2004) 207 (es de en fr) - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rekommendation 2004/383/EG av den 27 april 2004 om finansiella derivatinstruments användning med avseende på företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (Text av betydelse för EES) [Europeiska unionens officiella tidning L 144 av den 30 april 2004]. Kommissionen ger rekommendationer för en anpassad tillämpning av direktiv 85/611/EEG i fråga om riskmätning, och anger att denna mätning bör anpassas till fondföretagens riskprofil. Rekommendationerna avser särskilt följande:

 • Riskmätningssystemen.
 • Gränserna för fondföretagens riskexponering.
 • Avpassade standarder för mätning av marknadsrisken.
 • Lämpligt avpassade standarder för bedömning av hävstångseffekt.
 • Tillämpande av lämpliga standarder och vedertagen riskminimeringsteknik för att begränsa motpartsrisken.
 • Användande av adekvata metoder vid begränsande av emittentrisk.
 • Tillämpande av relevanta täckningsregler för transaktioner med finansiella instrument som är börsnoterade derivat eller OTC-derivat.

Kommissionens rekommendation 2004/384/EG av den 27 april 2004 om vissa delar av innehållet i det förenklade prospekt som föreskrivs i lista C i bilaga I till rådets direktiv 85/611/EEG (Text av betydelse för EES) [Europeiska unionens officiella tidning L 144 av den 30 april 2004]. För att förbättra informationen till investerarna och särskilt göra den tillgänglig för genomsnittliga investerare anges i rekommendationen vilka uppgifter som måste ingå i det förenklade prospekt som föreskrivs i lista C i bilaga I till direktiv 85/611/EEG.

Kommissionens grönbok av den 12 juli 2005 om förbättrande av EU:s ramar för investeringsfonder [KOM(2005) 314 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Syftet med grönboken är att utvärdera EU-lagstiftningens verkningar på fondföretagen för att stärka deras utveckling över gränserna. Eftersom kravet på integrerade och effektiva marknader för investeringsfonder är en strategiskt prioriterad fråga bör den befintliga lagstiftningen ändras och förbättras för att råda bot på de brister som finns. Tillnärmandet av nationell lagstiftning bör fortsätta. EU:s lagstiftning måste också kunna fungera vid snabba förändringar på finansmarknaderna. Slutligen måste denna utveckling ske med en bibehållen hög skyddsnivå för investerarna.

Senast ändrat den 31.05.2007

Top