Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemensamt europeiskt luftrum - EU:s regler för flygtrafiktjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemensamt europeiskt luftrum - EU:s regler för flygtrafiktjänster

I förordningen fastställs krav för säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik i Europeiska unionen som en del av ett initiativ rörande ett gemensamt europeiskt luftrum (*). Det är en bindande förordning, som gäller för alla EU-länder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs krav för säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik i Europeiska unionen som en del av ett initiativ rörande ett gemensamt europeiskt luftrum (*). Det är en bindande förordning, som gäller för alla EU-länder.

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen beskrivs de certifieringsförfaranden för leverantörer av flygtrafiktjänster som tillsynsmyndigheterna i EU-länderna ska anta. Certifikat, som är giltiga i alla EU-länder, anger rättigheter och skyldigheter för leverantörer av flygtrafiktjänster. Detta inkluderar tillgång till tjänster för luftrumsanvändarna (*) utan åtskillnad, särskilt när det gäller säkerheten, samt möjligheten att erbjuda tjänster till andra leverantörer, luftrumsanvändare och flygplatser inom EU.

Krav på certifiering

Dessa krav ska omfatta

kompetens och lämplighet,

system för säkerhets- och kvalitetsstyrning,

rapporteringssystem och finansiell styrka,

ansvar och försäkringstäckning,

ägande och organisationsstruktur, inbegripet förhindrande av intressekonflikter,

mänskliga resurser, inklusive bemanning.

Nationella tillsynsmyndigheter

De nationella tillsynsmyndigheterna i EU-länderna ansvarar var och en för att utfärda certifikat till leverantörer av flygtrafiktjänster. De ska också se till att flygtrafikledningstjänster tillhandahålls med ensamrätt inom särskilda luftrumsblock avseende det luftrum som de ansvarar för. Detta sker i samarbete (eller enligt överenskommelse) om ett block sträcker sig över mer än ett land, eller om en certifikatinnehavare är verksam i mer än ett land.

Om en leverantör inte uppfyller kraven kan de berörda myndigheterna vidta åtgärder, bland annat återkalla certifikatet. Myndigheterna blir då ansvariga för att säkerställa tjänstens kontinuitet.

Funktionella luftrumsblock

EU-länder och länder utanför EU ska, i förekommande fall, genom ömsesidig överenskommelse säkerställa genomförandet av funktionella luftrumsblock. Dessa bör ha nödvändig kapacitet för att bibehålla en hög säkerhetsnivå och minskad miljöpåverkan. En samordnare för funktionella luftrumsblock kan utses av Europeiska kommissionen för att bistå i denna process.

De nationella myndigheterna får också utse en exklusiv leverantör av flygvädertjänster.

För allmän flygtrafik (*) sker ett utbyte av verksamhetsrelaterade uppgifter mellan leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrumsanvändare och flygplatser, enbart för att underlätta verksamheten. Godkända skriftliga avtal upprättas som formaliserar arbetsformerna mellan tjänsteleverantörerna och med militära myndigheter.

Förordningen kräver öppna redovisningsrutiner och lägger fram detaljerade riktlinjer för rättvis och öppen prissättning av flygtrafiktjänster för luftrumsanvändarna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 20 april 2004 och ändrades 2009.

VIKTIGA BEGREPP

(*) Det gemensamma europeiska luftrummet: Ett initiativ för att samordna utformning, förvaltning och reglering av luftrummet i hela EU.

(*) Luftrumsanvändare: Framförare av luftfartyg som används för allmän flygtrafik.

(*) Allmän flygtrafik: Flygningar som utförs i enlighet med de regler och förfaranden som anges av den internationella civila luftfartsorganisationen (Icao). Dessa kan omfatta vissa militära flygningar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 550/2004

20.4.2004

-

EUT L 96, 31.3.2004, s. 10-19

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1070/2009

4.12.2009

-

EUT L 300, 14.11.2009, s. 34-50

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1-9).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20-25).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 26-42).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1-49).

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 (EUT L 141, 31.5.2008, sid. 5-10).

Kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011 om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas och ändras (EUT L 51, 25.2.2011, s. 2-7).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1034/2011 av den 17 oktober 2011 om säkerhetstillsyn inom flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 (EUT L 271, 18.10.2011, s. 15-22).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den 17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010 (EUT L 271, 18.10.2011, s. 23-41).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1-30).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 128, 9.5.2013, s. 31-58).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 409/2013 av den 3 maj 2013 om definition av gemensamma projekt, fastställande av styrelseformer och identifiering av incitament till stöd för genomförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst (EUT L 123, 4.5.2013, s. 1-7).

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet - Skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (KOM(99) 614 slutlig av den 1 december 1999).

Senast ändrat den 23.07.2015

Top