Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper utfärdas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper utfärdas

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/71/EG – prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att förbättra kvaliteten på den information som ges till investerare från företag som vill attrahera externa investerare för att få tillgång till mer kapital i EU för att finansiera sin expansion.

Direktivet ska se till att lämpliga och likvärdiga krav om offentliggörande finns i alla EU-länder när värdepapper erbjuds till alla investerare i EU.

Där fastställs regler om prospekt* – en handling som företag i EU måste offentliggöra när de utfärdar värdepapper för att locka till sig investeringar. Enligt dessa regler är ett prospekt, så snart det har godkänts av ett EU-land, giltigt i hela EU (europapass för emittenter).

VIKTIGA DELAR

Skyldighet att offentliggöra ett prospekt

Emittenter av värdepapper är skyldiga att ge ut ett prospekt om erbjudanden av värdepapper, förutom när erbjudandet

  • riktas till enbart kvalificerade (yrkesmässiga) investerare, och/eller
  • riktas till färre än 150 personer, som inte är kvalificerade investerare (t.ex. enskilda personer), per EU-land, och/eller
  • riktas till investerare som förvärvar värdepapper för ett sammanlagt vederlag på minst 100 000 euro per investerare, och/eller
  • omfattar värdepapper (aktier eller obligationer) vars nominella värde per enhet uppgår till minst 100 000 euro, och/eller
  • har ett totalt värde på mindre än 100 000 euro i unionen.

Information

Prospektet ska innehålla ett sammanfattande dokument i standardformat, med viktig information om

  • de väsentliga egenskaperna för emittenten av värdepapperen (t.ex. det utfärdande företaget), för eventuella garanter (t.ex. banken) och för värdepapperen som erbjuds eller är upptagna till handel på reglerade marknader, samt de huvudsakliga riskerna förenade med dem,
  • de allmänna villkoren för erbjudandet, främst en uppskattning av de utgifter som emittenten fakturerar investeraren.

Emittenten har ett civilrättsligt ansvar för informationen som har uppgetts i prospektet. Denna information måste överensstämma med sakförhållandena och inte utesluta något.

Godkännande och offentliggörande

När prospektet har godkänts av den behöriga myndigheten i det ursprungliga EU-landet ska det offentliggöras (t.ex. i en nationell tidning med omfattande spridning eller på emittentens webbplats), och en kopia ska skickas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Ett prospekt är giltigt under högst tolv månader efter att det har godkänts, så länge det uppdateras och kompletteras med obligatorisk information.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet måste införlivas i nationell lagstiftning från och med den 1 juli 2005. Ändringen av direktivet (2010/73/EU) tillämpas sedan den 1 juli 2012.

I en grönbok om kapitalmarknadsunionen som offentliggjordes i februari 2015 meddelade kommissionen att den ska granska prospektdirektivet på nytt, för att se till att företag, främst små och medelstora företag, lättare kan anskaffa kapital och hitta investerare utomlands.

Mer information finns att hitta på Europeiska kommissionens webbplats om prospektdirektivet.

VIKTIGT BEGREPP

* Prospekt: ett dokument som offentliggörs och som innehåller information som gör det möjligt för investerare att fatta sina investeringsbeslut med full kännedom om fakta.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64–89)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2003/71/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 13.12.2015

Top