Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Livförsäkring: frihet att tillhandahålla tjänster (till och med november 2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Livförsäkring: frihet att tillhandahålla tjänster (till och med november 2012)

Europeiska unionen omarbetar de särskilda bestämmelserna om friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster på livförsäkringsområdet i syfte att förenkla den gällande lagstiftningen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (omarbetning) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Detta direktiv rör rätten för försäkringsföretag som är etablerade – eller som önskar etablera sig – i en medlemsstat att starta och driva direkt försäkringsverksamhet. Det gäller främst avtal om livförsäkringar och vissa former av sparande.

Villkor för auktorisation

För att få starta och driva direkt försäkringsverksamhet krävs auktorisation. Sådan auktorisation ska sökas hos den behöriga myndigheten i hemlandet. Auktorisationen gäller inom hela Europeiska unionen (EU) och ger försäkringsföretag rätt att bedriva verksamhet där med stöd av antingen etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster.

För att kunna ansöka om och beviljas en auktorisation ska försäkringsföretaget uppfylla följande villkor: Det ska anta en lämplig företagsform, inneha en minsta garantifond och tillhandahålla de uppgifter som krävs av tillsynsmyndigheterna. Varje beslut om att inte meddela auktorisation ska vara motiverat och meddelas till det berörda företaget. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna i hemlandet informera de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om detta, och dessa ska vidta de åtgärder som krävs.

De filialer eller agenturer som är etablerade inom EU men vars huvudkontor är belägna utanför EU kan auktoriseras officiellt om de uppfyller följande villkor: De ska ha rätt enligt nationell lagstiftning att etablera en agentur eller en filial inom medlemsstatens territorium, och de ska utse ett ombud som ska godkännas av behöriga myndigheter.

Finansiell tillsyn

Försäkringsföretagets hemland är ensamt ansvarigt för den finansiella tillsynen. Dess behöriga myndigheter ska kontrollera försäkringsföretagets hela verksamhet och dess solvens. De ska även förvissa sig om att det finns tillräckliga försäkrings­tekniska avsättningar, sunda metoder för administration och redovisning och rutiner för intern kontroll som är tillräckligt effektiva för ett försäkringsföretags verksamhet.

Stabilitetsbedömning

  • genom direktivet fastställs exakta kriterier för stabilitetsbedömning av aktieägare och ledning vid ett tilltänkt förvärv och ett tydligt förfarande anges för hur dessa ska tillämpas. Beslut som rör detta bedömningsförfarande ska fattas av de behöriga myndigheterna som ska samarbeta med varandra.

Enligt direktivet ska de behöriga myndigheterna på grundval av följande kriterier bedöma om den tilltänkte köparen är lämplig och det föreslagna förvärvet är ekonomiskt sunt:

  • den tilltänkta köparens anseende och soliditet;
  • det anseende och de erfarenheter de personer har som ska leda försäkringsföretagets verksamhet efter det tilltänkta förvärvet;
  • försäkringsföretagets förmåga att stadigvarande uppfylla stabilitetskraven;
  • eventuella skäliga anledningar att misstänka att penningtvätt eller försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism förekommer.

Tystnadsplikt

Direktivet innehåller stränga villkor för när konfidentiella uppgifter får användas. De behöriga myndigheterna får endast använda dessa uppgifter å tjänstens vägnar och personer som utför tjänster åt dessa myndigheter ska vara bundna av tystnadsplikt.

Försäkringstekniska avsättningar och diversifiering av placeringarna

Försäkringsföretagen ska upprätts tekniska avsättningar vilkas värde ska fastställas med en s.k. prospektiv försäkringsmatematisk metod och med en räntesats som ska fastställas av den behöriga myndigheten i hemlandet. Försäkringsföretagen ska ge allmänheten tillgång till uppgifter om de grunder och metoder som används vid beräkning av de försäkrings­tekniska avsättningarna.

Enligt direktivet ska försäkringsföretagen diversifiera sina placeringar: Därför fastställs det i direktivet gränsvärden som försäkringsföretagen måste följa vid placeringen av de tillgångar som motsvarar de försäkrings­tekniska avsättningarna.

Solvensmarginal och garantifond

Varje försäkringsföretag ska upprätthålla en tillräcklig solvensmarginal. Denna marginal får motsvaras av bolagskapitalet – inbetalt aktiekapital, reservfonder och överföringar av balanserat resultat – eller av andra finansiella tillgångar i försäkringsföretaget.

En tredjedel av solvensmarginalen ska utgöra garantifonden som ska uppgå till minst tre miljoner euro. Storleken på garantifonden ska ses över varje år.

Avtalsrätt och försäkringsvillkor

Det är lagen i ”medlemsstaten för åtagandet” som ska gälla för de avtal som avses i detta direktiv. Vissa bestämmelser syftar dock till att garantera friheten att välja en annan lag för avtalen. En försäkringstagare som ingår ett individuellt livförsäkringsavtal på eget initiativ har möjlighet att säga upp avtalet inom en period på 14 till 30 dagar.

Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster

Ett försäkringsföretag som önskar etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium eller avser att driva verksamhet i en eller flera medlemsstater inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster ska underrätta hemlandets behöriga myndigheter och överlämna de uppgifter som krävs. Det är den berörda medlemsstaten som ska vidta det åtgärder som krävs för att rätta till alla eventuella missförhållanden hos försäkringsföretag inom dess territorium.

Samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete med kommissionen, som biträds av försäkringskommittén, för att underlätta kontrollen av försäkringsföretagen.

Direktivet upphävs av direktivet om tillgång till försäkring och återförsäkring från och med 1 november 2012.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/83/EG

19.12.2002

Enligt artiklarna19.6.0417.11.0220.9.03

EGT L 345, 19.12.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/66/EG

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 168, 1.5.2004

Direktiv 2005/1/EG

13.4.2005

13.5.2005

EUT L 79, 24.3.2005

Direktiv 2005/68/EG

10.12.2005

10.12.2007

EUT L 323, 9.12.2005

Direktiv 2006/101/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2007/44/EG

21.9.2007

20.3.2009

EUT L 247, 21.9.2007

Direktiv 2008/19/EG

20.3.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2002/83/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 26.10.2011

Top