Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ram för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ram för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet

Inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet omfattar en rad åtgärder för att tillgodose framtida kapacitets- och flygsäkerhetsbehov. Det omfattar både den civila och militära sektorn och rör regleringar, ekonomi, säkerhet, miljö, teknik och institutioner. Syftet är att ändra organisationen av flygledningstjänsten som inte har utvecklats sedan 60-talet och som till stor del ligger bakom dagens överbelastning av luftrummet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) – Uttalande från medlemsstaterna om militära frågor avseende det gemensamma europeiska luftrummet [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordningen ingår i ett lagstiftningspaket om flygledningstjänsten som syftar till att det från och med den 31 december 2004 ska finnas ett gemensamt europeiskt luftrum. Syftet med det gemensamma europeiska luftrummet är att säkerställa att det europeiska luftrummet utnyttjas på ett optimalt sätt så att det uppfyller samtliga användares krav.

Lagstiftningspaketet om det gemensamma europeiska luftrummet omfattar ramförordningen samt tre tekniska förordningar om tillhandahållande av flygtrafiktjänster, organisation och användning av luftrummet respektive driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst. Dessa förordningar syftar framför allt till att förbättra och stärka säkerheten och till att omstrukturera luftrummet med hänsyn till trafiken istället för till nationella gränser.

Syftet med den här förordningen är att förbättra de nuvarande flygsäkerhetsstandarderna och den allmänna flygtrafikens övergripande effektivitet i Europa, att optimera kapaciteten och samtidigt tillgodose samtliga luftrumsanvändares behov samt att minimera förseningarna.

Nationella tillsynsmyndigheter

EU-länderna ska, gemensamt eller enskilt, utse eller inrätta ett eller flera organ som ska fungera som nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för de uppgifter som sådana myndigheter tilldelas. Dessa myndigheter ska vara oberoende av leverantörerna av flygtrafiktjänster.

Kommittén för ett gemensamt luftrum

Kommittén för det gemensamma europeiska luftrummet, som ska inrättas när förordningen träder i kraft, har till uppgift att bistå kommissionen vid luftrummets förvaltning och att se till att hänsyn tas till intressena hos alla kategorier användare av luftrummet. Kommittén består av två företrädare för varje EU-land och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Militära frågor

EU-länderna har antagit ett gemensamt uttalande om militära frågor som hänger samman med det gemensamma europeiska luftrummet. Enligt detta uttalande ska det militära/civila samarbetet stärkas i den utsträckning som alla berörda EU-länder anser det vara nödvändigt.

Rådgivande branschorgan

Det rådgivande branschorganet ger kommissionen råd om inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Det består av företrädare för leverantörer av flygtrafiktjänster, sammanslutningar för användare av luftrummet, flygplatsoperatörer, flygplansindustrin och fackliga sammanslutningar.

Genomförandebestämmelser

Eurocontrol deltar i utarbetandet av genomförandebestämmelser inom sitt behörighetsområde på grundval av mandat som kommittén för det gemensamma luftrummet godkänt.

Prestationsgranskning

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 fastställs ett prestationssystem vars syfte är att förbättra kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätfunktioner inom det gemensamma europeiska luftrummet. Det består av följande:

  • EU-omfattande prestationsmål inom nyckelområdena ur kvalitetshänseende säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet.
  • Nationella planer, inbegripet prestationsmål, för att säkra överensstämmelse med de EU-omfattande prestationsmålen.
  • Regelbunden granskning och övervakning av kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätfunktioner.

Skyddsåtgärder

Slutligen hindrar inte denna förordning EU-länderna från att tillämpa sådana åtgärder som behövs för att skydda väsentliga säkerhets- eller försvarspolitiska intressen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 549/2004

20.4.2004

-

EUT L 96, 31.3.2004

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 1070/2009

4.12.2009

-

EUT L 300, 14.11.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner. [EUT L 128, 9.5.2013].

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. [EUT L 128, 9.5.2013].

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 409/2013 om definition av gemensamma projekt, fastställande av styrelseformer och identifiering av incitament till stöd för genomförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst. [EUT L 123, 4.5.2013].

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1216/2011 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner [EUT L 310, 25.11.2011].

Kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010 [EUT L 185, 15.7.2011]

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2011 om ändring av förordning (EG) nr 633/2007 vad gäller de övergångsbestämmelser som avses i artikel 7 [EUT L 77, 23.3.2011].

Kommissionens beslut 2011/121/EU om fastställande av EU-täckande prestationsmål och gränsvärden för varning för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster för åren 2012 till 2014 [EUT L 48, 23.2.2011].

Meddelande från kommissionen av den 24 januari 2011: Rapport om den omedelbara utvärderingen av det gemensamma företaget för SESAR och dess framsteg i utförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst [KOM(2011) 14 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande från kommissionen av den 14 november 2011: Rapport om genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum: dags för handling [KOM(2011) 731 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens förordning (EU) nr 1191/2010 om ändring av förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster [EUT L 333, 17.12.2010].

Kommissionens förordning (EU) nr 929/2010 om ändring av förordning (EG) nr 1033/2006 avseende de Icao-bestämmelser som avses i artikel 3.1 [EUT L 273, 19.10.2010].

Kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om ändring av förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster [EUT L 201, 3.8.2010].

Kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM) [EUT L 80, 26.3.2010].

Kommissionens förordning (EU)nr 73/2010 om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum [EUT L 23, 27.1.2010].

Kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 84, 31.3.2009].

Kommissionens förordning (EG) nr 30/2009 om ändring av förordning (EG) nr 1032/2006 när det gäller kraven avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata som tjänar som underlag för datalänktjänster [EUT L 13, 17.1.2009]

Kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 13, 17.1.2009].

Rådets förordning (EG) nr 1361/2008 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) [EUT L 352, 31.12.2008].

Meddelande från kommissionen av den 20 december 2007: Första rapporten om genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum: Framsteg och vägen framåt [KOM(2007) 845 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens förordning (EG)nr 1315/2007 om säkerhetstillsyn av flygledningstjänsten och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 [EUT L 291, 9.11.2007].

Kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst [EUT L 146, 8.6.2007].

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) [EUT L 64, 2.3.2007].

Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster [EUT L 341, 7.12.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst [EUT L 186, 7.7.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 186, 7.7.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 om luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 195 [EUT L 128, 16.5.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet [EUT L 342, 24.12.2005].

Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster [EUT L 335, 21.12.2005].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om tillhandahållande av tjänster) [EUT L 96, 31.03.2004].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om luftrummet) [EUT L 96, 31.03.2004].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (förordning om driftskompatibilitet) [EUT L 96, 31.03.2004].

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet - Skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum [KOM(1999) 614 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning). [COM(2013)410 final, 11.6.2013 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster.[COM(2013)409 final, 11.6.2013 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 09.02.2014

Top