Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • Syftet är att förhindra att de finansiella och vissa av de icke-finansiella sektorerna används för penningtvätt och finansiering av terrorism, i enlighet med de globala standarderna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).
  • I direktivet fastställs åtgärder för att fastställa kunders sanna identitet, rapportera misstänkta transaktioner och inrätta förebyggande system inom deras organisationer.

VIKTIGA PUNKTER

Utöver den finansiella sektorn gäller direktivet för vissa icke-finansiella sektorer, däribland advokater, notarius publicus, revisorer, fastighetsmäklare, tillhandahållare av speltjänster, leverantörer av tjänster till truster och företag, samt alla leverantörer av varor vid kontantbetalningar som överstiger 15 000 euro.

Bland annat måste de som är underställda direktivet

  • identifiera och kontrollera identiteten på sin kund (”kundkontroll”) och på den verklige förmånstagaren*, och övervaka sin affärsrelation med kunden,
  • rapportera misstankar om penningtvätt* eller finansiering av terrorism* till de offentliga myndigheterna, normalt den nationella finansunderrättelseenheten,
  • säkerställa att personal har ordentlig utbildning och att lämpliga interna förebyggande regler och rutiner finns inrättade.

I direktivet införs ytterligare krav och skydd (”skärpta krav på kundkontroll”) i situationer som utgör högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, exempelvis handel med korrespondentbanker belägna utanför EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 15 december 2005. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 15 december 2007.

I juni 2015 antog EU direktiv (EU) 2015/849. Det upphäver direktiv 2005/60/EG från och med den 26 juni 2017.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

* Verklig förmånstagare: den eller de personer som i slutändan äger eller kontrollerar den kund på vars vägnar en transaktion utförs, till exempel, när det gäller ett företag, den som äger en betydande procentandel av aktierna eller rösterna.

* Penningtvätt: att på olika sätt omvandla vinningen av brott till synbart ”rena pengar”, till exempel genom att ändra dess form eller genom att flytta medel till en plats där det är mindre sannolikt att de verkar misstänkta.

* Finansiering av terrorism: att tillhandahålla eller samla in medel som används för att utföra något av de brott som definieras i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpning av terrorism, till exempel att utforma falska administrativa dokument och leda en terroristgrupp.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15–36)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv 2005/60/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning (EUT L 214, 4.8.2006, s. 29–34)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73–117)

Senast ändrat 02.02.2016

Top