Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System för garanti av insättningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

System för garanti av insättningar

Europeiska unionen avser att skydda insättarna i alla kreditinstitut och säkerställa stabiliteten i banksystemet som helhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Garanti av insättningar * är ett nödvändigt steg i färdigställandet av den gemensamma marknaden och ett oundgängligt komplement till systemet för övervaking av kreditinstitut * på grund av den solidaritet den skapar mellan alla institut på en viss finansiell marknad ifall en av dem inte skulle kunna infria sina plikter.

Harmonisering

Harmoniseringen ska säkerställa att det, så snabbt som möjligt, sker en utbetalning enligt garantin som beräknas enligt en harmoniserad nivå. Systemet för garanti av insättningar bör träda i funktion så snart insättningarna blir indisponibla.

Direktivet tvingar i princip alla kreditinstitut att ansluta sig till ett system för garanti av insättningar.

Följande ska inte omfattas av återbetalning från garantisystem: vissa insättningar och alla instrument som omfattas av definitionen av "kapitalbas" för kreditinstitut.

Direktivet kräver att alla medlemsstater inrättar och officiellt erkänner ett eller flera system för garanti av insättningar på sitt territorium. En medlemsstat kan dock, om vissa villkor uppfylls, varav ett ska vara ett likvärdigt skydd för insättarna, undanta ett kreditinstitut från att ansluta sig till ett system för garanti av insättningar, om detta institut är del av ett system med syftet att säkerställa funktionen hos de kreditinstitut som är medlemmar.

Direktivet preciserar det förfarande som ska följas ifall ett kreditinstitut inte uppfyller de skyldigheter som åligger det som medlem i systemet för garanti av insättningar; de behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder, inklusive sanktioner som kan gå så långt som att dra tillbaka ett kreditinstituts auktorisation, för att säkerställa att detta uppfyller sina skyldigheter.

De system för garanti av insättningar som inrättats och officiellt erkänts i en medlemsstat ska omfatta insättare hos kreditinstitutets filialer * i andra medlemsstater.

Om en auktorisation återkallas, fortsätter insättningar som redan gjorts vid tidpunkten för återkallandet att vara täckta av systemet för garanti.

Filialer som inrättats av ett kreditinstitut som har sitt huvudkontor utanför gemenskapen ska ha en täckning (och få information) som motsvarar den som föreskrivs i detta direktiv. Som standard, ska värdmedlemsstaten föreskriva att de ansluter sig till ett system för garanti av insättningar på dess territotium. Dess filialer ska dock informera insättare som gjort eller som avser göra insättningar om de åtgärder som vidtagits för att garantera deras insättningar.

Beloppet för för garantin för insättningar

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje insättares sammanlagda insättningar skall täckas upp till minst 50 000 euro i händelse insättningarna blir indisponibla. Direktivet föreskriver att medlemsstaterna fastställer detta belopp till 100 000 euro innan 31 december 2010, om inte kommissionen reserverar sig i rapporten som den ska lägga fram i december 2009.

Kommissionen kan anpassa dessa belopp beroende på inflation i Europeiska unionen, genom att hänvisa till harmoniserade konsumentprisindex.

Garantins förmånstagare

Om inte insättaren är faktiskt berättigad till de belopp som finns innestående på ett konto, skall den person som är faktiskt berättigad täckas av garantin; om flera personer är faktiskt berättigade, skall hänsyn tas till vars och ens andel. Detta gäller inte företag för kollektiva investeringar.

Tillgängliga uppgifter

Direktivet specificerar vilka uppgifter som skall finnas tillgängliga för insättarna. Dessa uppgifter ska innefatta bestämmelserna i systemet för garanti för insättning eller andra tillämpliga åtgärder, inklusive beloppet och utsträckningen av den täckning som ges av systemet för garanti för insättningar. Ifall en insättning inte omfattas av systemet för garanti för insättningar, ska insättaren informeras om detta av kreditinstitutet. De uppgifter som tillhandahålls ska vara klara och tydliga.

Insättaren ska på begäran få information om villkoren för kompensation.

Tidsfrister

Tidsfristen för betalning av vederbörligen styrkta skulder är tre månader (tjugo arbetsdagar från slutet av 2010) från och med det datum då de behöriga myndigheterna konstaterat indisponibilitet. Denna tidsfrist som som mest är sex månader (tio arbetsdagar från slutet av 2010) kan förlängas under särskilda omständigheter och för enskilda fall.

Övervakning

Kommissionen ska innan slutet av 2009 lägga fram en rapport som behandlar följande frågor:

 • effekten av avsaknad av harmonisering av finansieringsmekanismerna för systemen för garanti av insättning vid en gränsöverskridande kris;
 • lämpligheten och formerna för att ge en fullständig garanti för vissa tillgodohavanden på konton;
 • de eventuella modeller som möjliggör att avgöra bidragen i förhållande till riskerna;
 • de praktiska konsekvenserna av ett eventuellt inrättande av ett gemenskapssystem för garanti av insättningar;
 • effekten av avsaknad av harmoniserad lagstiftning om kompensation i de fall då en insättares skulder dras av från fordran;
 • effekten av harmonisering av produktfältet och insättare som omfattas;
 • förhållandet mellan systemen för garanti av insättning och andra medel för återbetalning till insättare.

Bakgrund

Direktiv 94/19/EG möjliggör för sparare att omfattas av ett grundläggande skydd av deras insättningar. Den finanskris som började i oktober 2008 skapade många osäkerheter om garantin för insättningar. Det är därför viktigt att förstärka detta skydd genom att höja nivån för minimigarantin och genom att lägga grunden till ett gemenskapssystem för garanti för insättningar.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Insättning: ett tillgodohavande i form av inlåning eller som ett tillfälligt led i normala banktransaktioner och som ett kreditinstitut måste betala tillbaka enligt de lagliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga, och alla fordringar i form av värdepapper som har ställts ut av kreditinstitut. Andelar i brittiska och irländska ”building societies”, bortsett från andelar som utgör en form av eget kapital i enlighet med artikel 2, skall anses vara insättningar. Obligationer som uppfyller villkoren i artikel 22.4 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (7), skall inte anses vara insättningar. Medlemsstaterna skall vid beräkningen av ett tillgodohavande tillämpa de regler och föreskrifter vad avser kvittning och motfordringar som enligt rättsliga och avtalsmässiga villkor är tillämpliga på en insättning.
 • Kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot inlåning eller andra medel som skall återbetalas och att för egen räkning bevilja krediter.
 • Filial: ett driftsställe som utgör en legalt beroende del av ett kreditinstitut och som självständigt utför alla eller vissa av de transaktioner som är hänförliga till verksamhet i kreditinstitut. Alla filialer som ett kreditinstitut som har sitt huvudkontor i en annan medlemsstat har inrättat i en och samma medlemsstat skall anses vara en enda filial.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/19/EG

31.5.1994

1.7.1995

EUT L 135, 31.5.1994

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/1/EG [KOD/2003/0263]

13.4.2005

13.5.2005

EUT L 79, 24.3.2005

Direktiv 2009/14/EG

16.3.2009

30.6.2009

EUT L 68, 13.3.2009

Senast ändrat den 08.06.2009

Top