Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Redovisningshandlingar för filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Redovisningshandlingar för filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/117/EEG – skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i ett annat EU-land

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Dess syfte är att avlägsna behovet av att offentliggöra separata årsredovisningshandlingar för filialer till utländska banker och andra finansinstitut vars huvudkontor ligger i ett annat land (i EU eller utanför EU).

VIKTIGA PUNKTER

  • Direktivet är tillämpligt på alla EU-filialer till banker och andra finansinstitut vars huvudkontor ligger utanför det EU-land där filialen är etablerad.
  • I direktivet avlägsnas behovet av att offentliggöra separata filialbokslut. Dokument som ska offentliggöras av filialer till kreditinstitut och finansiella institut vars huvudkontor ligger i ett annat EU-land och innehålla deras årsbokslut, sammanställda redovisningar, förvaltningsberättelser osv. Dessa ska offentliggöras och genomgå revision i enlighet med lagstiftningen i det EU-land där huvudkontoret är placerat. I avvaktan på ytterligare samordning får EU-länderna kräva att filialerna offentliggör ytterligare information såsom intäkter och kostnader samt filialens samtliga fordringar och skulder.
  • De dokument som ska offentliggöras av filialer till kreditinstitut och finansiella institut vars huvudkontor ligger i ett land utanför EU är desamma som de som ska offentliggöras av filialer vars huvudkontor ligger i ett EU-land. De måste offentliggöras och genomgå revision i enlighet med lagstiftningen i landet utanför EU. Men om dessa regler inte stämmer överens med EU:s redovisningskrav får EU-länderna kräva att filialerna offentliggör årsredovisningar rörande sin egen verksamhet.
  • EU-länderna får kräva att bestyrkta översättningar av dokumenten offentliggörs på deras officiella språk.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 14 januari 1989. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1991.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/117/EEG av den 13 februari 1989 om skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat (EGT L 44, 16.2.1989, s. 40).

Senast ändrat 23.10.2017

Top