Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Årsbokslut för banker och andra finansiella institut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Årsbokslut för banker och andra finansiella institut

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att harmonisera formatet för och innehållet i årsbokslut, inklusive sammanställd redovisningar*, för alla finansiella institut inom Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet gäller för de flesta kreditinstitut (exempelvis banker) och andra finansinstitut, med ett fåtal undantag såsom följande:
  • Grekland: ETEBA (Nationella investeringsbanken för industriell utveckling).
  • Irland: ”Industrial and Provident Societies”*.
  • Storbritannien: ”Friendly societies”* och ”Industrial and Provident societies”.
 • Standard för balansräkningens uppställningsform: tillgångar och skulder redovisas i fallande ordning av likviditet.
 • Det finns särskilda regler för vissa poster i balansräkningen såsom kassa, statsskuldförbindelser, fordringar på kreditinstitut, skulder till kreditinstitut osv.
 • Det finns två standarder för resultaträkningens uppställningsform: en vertikal uppställning och en horisontell uppställning.
 • Det finns särskilda regler för vissa poster i resultaträkningen, såsom ränteintäkter, intäkter från värdepapper, nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner osv.
 • Det finns värderingsregler för tillgångar, finansiella anläggningstillgångar, värdepapper som innehas av kreditinstitut, överlåtbara värdepapper, fordringar, värdepapper med rörlig avkastning* och tillgångar och skulder i utländsk valuta.
 • Det finns en detaljerad lista över det nödvändiga innehållet i noterna.
 • Det finns separata regler för utarbetandet av sammanställda redovisningar.
 • Offentliggörande av årsredovisning fastställs i nationell lagstiftning. Där den årliga rapporten inte har offentliggjorts måste kopior finnas tillgängliga till ett pris som inte överstiger administrationskostnaden.
 • Det finns särskilda koncessioner för offentliga sparbanker. Där det till exempel ankommer på ett befintligt organ att ombesörja lagstadgad kontroll krävs ingen separat redovisning.
 • Direktiv 2006/43/EG syftar till att förbättra den finansiella informationens tillförlitlighet och att stärka skyddet av EU mot finansiell skandal. Det innehåller bland annat regler om krav på extern kvalitetssäkring (t.ex. denna kvalitetssäkring måste vara oberoende av de granskade lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen och omfattas av offentlig tillsyn), användning av internationella standarder, de lagstadgade revisorernas skyldigheter och principer för revisorernas oberoende.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 23 december 1986. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1990.

* VIKTIGA BEGREPP

Sammanställd redovisning: innebär att redovisningarna för en grupp av företag som omfattar moderbolaget och dess dotterbolag sammanställs.

Industrial and Provident Societies: en form av ömsesidigt bolag i Irland och Storbritannien som utgör en juridisk person, ägs av sina medlemmar och drivs som ett kooperativ eller till förmån för samhället.

Friendly societies: en form av ömsesidig förening i Storbritannien som erbjuder sina medlemmar förmåner såsom livförsäkring och stöd eller underhåll vid sjukdom, arbetslöshet och pension.

Värdepapper med rörlig avkastning: värdepapper vars ägare har en inkomst som kan variera över tiden.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1–17).

Fortlöpande ändringar av direktiv 86/635/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1–7).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87–107).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.09.2016

Top