Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/24/EG – ett enda konkursförfarande för banker med filialer i mer än ett EU-land

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att säkerställa att ett enda konkursförfarande tillämpas på alla borgenärer och investerare när ett kreditinstitut (vanligtvis en bank) med filialer i andra EU-länder hamnar på obestånd.

VIKTIGA PUNKTER

Genom direktivet görs följande:

Principen om kontroll i hemlandet tillämpas. Det innebär att lagen i det EU-land där kreditinstitutet har sitt säte gäller för hela konkursförfarandet.

Det ställs krav på att alla berörda parter, däribland kända borgenärer, ska få information om konkursförfarandet och åtgärder för rekonstruktion. Detta omfattar offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning och minst två nationella tidningar i varje värdland (dvs. de länder där banken har sitt huvudkontor och sina filialer).

Det föreskrivs att den lag som ska vara tillämplig vid likvidationsförfaranden är lagen i hemlandet. Den bör särskilt omfatta frågor som

respektive kreditinstituts och förvaltares befogenheter,

effekterna av konkursförfarandet om eventuella rättegångar har inletts av enskilda borgenärer,

fördelningen av kostnader och utgifter.

Effekterna av konkursförfarandet och tillämplig lag klarläggs när det gäller vissa avtal och andra juridiska rättigheter som kan påverkas av ett sådant förfarande, såsom anställningsavtal och äganderätt.

Det krävs att alla personer som ska ta emot eller lämna information i samband med konkursförfarandet garanterar tystnadsplikt.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 5 maj 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 maj 2004.

BAKGRUND

Likvidation av kreditinstitut

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut EUT L 125, (5.5.2001, s. 15–23)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2001/24/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 05.01.2016

Top