Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Icke-EU-medborgare – regler för varaktigt bosatta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Icke-EU-medborgare – regler för varaktigt bosatta

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/109/EG – varaktigt bosatta icke-EU-medborgares ställning.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs villkoren för att bevilja – och återkalla – ställning som varaktigt bosatt för icke-EU-medborgare (tredjelandsmedborgare*) som bor lagligt i ett land i Europeiska unionen (EU) i minst fem år.
 • I direktivet fastställs icke-EU-medborgares rättigheter och anges inom vilka områden de åtnjuter samma behandling som EU-medborgare.
 • Dessutom anges i direktivet de villkor som gäller om icke-EU-medborgare vill flytta till ett annat EU-land.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att få ställning som varaktigt bosatta måste icke-EU-medborgare ha varit lagligen och oavbrutet bosatta i ett EU-land i fem år.
 • Vid beräkningen av dessa fem år tillåts frånvaro under mindre än sex månader i följd och högst tio månader under hela perioden.
 • Icke-EU-medborgare måste bevisa att de har stabila och regelbundna ekonomiska medel så att de kan försörja sig själva och sin familj, och de måste ha en sjukförsäkring.
 • De nationella myndigheterna ska meddela ett beslut om ansökan, som ska åtföljas av relevant dokumentation, inom sex månader från det att ansökan mottogs.
 • Myndigheterna kan vägra sökanden ställning som varaktigt bosatt på grund av hot mot den allmänna ordningen eller säkerheten, men inte av ekonomiska skäl.
 • Godkända sökande får ett uppehållstillstånd som är giltigt i minst fem år och som förnyas automatiskt.
 • Varaktigt bosatta kan förlora sin ställning som varaktigt bosatta om de
  • förvärvat denna ställning genom bedrägeri,
  • är föremål för ett utvisningsbeslut eftersom de betraktas som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller säkerheten, eller
  • lämnar EU under tolv månader i följd.
 • Varaktigt bosatta åtnjuter samma behandling som landets medborgare inom områden som sysselsättning, utbildning, social trygghet, skatter och föreningsfrihet. Men i vissa fall får EU-länderna begränsa denna likabehandling.
 • Varaktigt bosatta får flytta för att bo, arbeta eller studera i ett annat EU-land under mer än tre månader, under förutsättning att de uppfyller vissa villkor. Familjemedlemmar får följa med de varaktigt bosatta.
 • Nationella kontaktpunkter finns för utbyte av relevant information mellan EU-länderna.
 • Lagstiftningen gäller inte vissa kategorier av icke-EU-medborgare, t.ex. studenter eller personer som arbetar tillfälligt som au pair eller säsongsanställda.

Lagstiftningen gäller inte i Storbritannien, Irland och Danmark, som har en särskild ordning för sin invandrings- och asylpolitik.

Under 2011 ändrades direktivet så att det även omfattar icke-EU-medborgare, såsom flyktingar eller statslösa, som åtnjuter internationellt skydd.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 23 januari 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 23 januari 2006.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Tredjelandsmedborgare: personer som inte är medborgare i något EU-land.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44–53).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2003/109/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (EUT L 375, 23.12.2004, s. 12–18).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21–57).

Senast ändrat 23.08.2016

Top