Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rapporter om EU-medborgarskapet: framsteg för EU med att undanröja hinder för utövande av rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rapporter om EU-medborgarskapet: framsteg för EU med att undanröja hinder för utövande av rättigheter

I rapporten om EU-medborgarskapet föreslås konkreta åtgärder för att undanröja de hinder som fortfarande står i vägen för att unionens medborgare ska kunna utöva sina rättigheter fullt ut i vardagen. Den åtföljs av rapporten om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap, som publiceras vart tredje år och innehåller en utvärdering av tillämpningen av EU-bestämmelserna om medborgarnas rättigheter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Rapport om EU-medborgarskapet 2013, EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid (COM(2013) 269 final - ej offentliggjord i EUT).

SAMMANFATTNING

EU-medborgarskapet och de rättigheter detta för med sig, såsom rätten till fri rörlighet och omfattande politiska rättigheter, är huvudpelare för Europeiska unionen. Alla medborgare i ett EU-land har utöver sitt nationella medborgarskap även EU-medborgarskap.

Rapporten om EU-medborgarskapet innehåller konkreta åtgärder för att förbättra medborgarnas rättigheter på olika områden. Målet är att se till att alla EU-medborgare kan utöva sina rättigheter i sin vardag, då de arbetar, studerar, bor, reser eller handlar i EU eller då de deltar i EU:s beslutsfattande.

Tolv nyckelåtgärder

I rapporten för 2013 föreslår kommissionen tolv nya huvudåtgärder för att undanröja hindren för medborgarnas utövande av sina rättigheter. Åtgärderna gäller följande sex områden:

  • Undanröja hinder för arbetstagare, studerande och praktikanter i EU.
  • Minska byråkratin i medlemsstaterna.
  • Skydda de sårbara i EU.
  • Undanröja hinder för handel i EU.
  • Målinriktad och lättillgänglig information i EU.
  • Medverka i EU:s demokratiska liv.

Många av förslagen riktar sig till alla EU:s 500 miljoner invånare. Vissa av dem är särskilt värdefulla för de över 13,6 miljoner EU-medborgare som bor i ett annat EU-land än det där de föddes, eller för de 210 miljoner som reser inom EU varje år p.g.a. arbete, studier, utbildning eller nöje.

Samtliga 25 åtgärder i den första rapporten om EU-medborgarskapet från 2010 har nu vidtagits. I tabellen över framsteg kan du se vilka initiativ som genomförts. Dessa gäller fri rörlighet och bosättning för EU-medborgare, konsulärt skydd, valrättigheter, medborgarinitiativet, hälsa och konsumentskydd.

Rapporten för 2013 utarbetades på grundval av ett omfattande offentligt samråd för medborgare, det civila samhällets aktörer och andra EU-institutioner. Där ges också svar på de frågor och klagomål som kommissionen varje år mottar från EU-medborgare via informationstjänsten Europa direkt och portalen Ditt Europa.

Rapporten om EU-medborgarskapet för 2013 kompletteras också av en rapport om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap 2011-2013 (i enlighet med artikel 25 i EUF-fördraget), som visar hur fördragets bestämmelser om EU-medborgarskapet (avdelning II i EUF-fördraget) har genomförts sedan 2011.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska och sociala kommittén samt Regionkommittén enligt artikel 25 i EUF-fördraget: Om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap 2011-2013 (Sjunde rapporten om unionsmedborgarskap) (COM(2013) 270 final - ej offentliggjord i EUT).

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter (KOM(2010) 603 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén enligt artikel 25 i EUF-fördraget: Om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap 2007-2010 (KOM(2010) 602 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Rapport från kommissionen - Femte rapporten om unionsmedborgarskap (1 maj 2004-30 juni 2007) (KOM(2008) 85 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Rapport från kommissionen - Fjärde rapporten om unionsmedborgarskap (1 maj 2001-30 april 2004) (KOM(2004) 695 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Rapport från kommissionen - Kommissionens tredje rapport om unionsmedborgarskap (KOM(2001) 506 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Andra rapporten från kommissionen om unionsmedborgarskap (KOM(97) 230 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Rapport om unionsmedborgarskapet (COM(93) 702 final - ej offentliggjord i EUT, ej översatt till svenska).

Senast ändrat den 19.05.2014

Top