Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nytt åtagande från EU för tjänster av allmänt intresse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nytt åtagande från EU för tjänster av allmänt intresse

Kommissionen gör en sammanfattning av EU:s åtagande i fråga om tjänster av allmänt intresse. Den lägger också fram konkreta åtgärder som ska genomföras för att stärka EU:s regelverk, efter antagandet av ett protokoll som ska biläggas Lissabonfördraget.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 20 november 2007 med anknytning till meddelandet ”En inre marknad för framtidens Europa” – Tjänster av allmänt intresse, däribland sociala tjänster av allmänt intresse – ett nytt europeiskt åtagande [KOM(2007) 725 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen identifierar de viktigaste principerna som kan tillämpas på tjänster av allmänt intresse i hela Europeiska unionen (EU). Detta meddelande utgör en referensram för styrelse och respekt för särdrag hos tjänsterna av allmänt intresse, detta innan Lissabonfördraget och dess protokoll om tjänster av allmänt intresse trädde i kraft.

Olikheter bland tjänster av allmänt intresse

Tjänsterna av allmänt intresse är underställda skyldigheter från den offentliga sektorn. De är upp till offentliga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå att avgöra deras karaktär och omfattning. Offentliga myndigheter kan tillhandahålla dem eller lägga ut dem på offentliga eller privata organ.

Å sin sida, behåller EU ett delat ansvar som gör att den, på grund av sin europeiska dimension, kan reglera och definiera villkoren för hur tjänster av allmänt intresse fungerar.

Tjänsterna av allmänt intresse är indelade i två kategorier som styrs av olika EU-bestämmelser:

  • tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är ekonomisk verksamhet, som levereras mot en kostnad, är underställda det europeiska regelverket om den inre marknaden och konkurrensen. Undantag från dessa regler kan dock beviljas för att säkerställa respekten för det allmänna intresset. Vissa av tjänsterna av allmänt intresse har en europeisk dimension, i synnerhet de stora industrierna i nätet (post, telekommunikation, transporter eller el- och gasförsörjning), och regleras genom särskilda europeiska regler. Dessutom kan de europeiska reglerna om offentlig upphandling, miljöskydd och konsumenter tillämpas på dem;
  • tjänster som inte är ekonomiska, till exempel polis- och rättsväsende och socialtjänst, omfattas inte av någon särskild EU-slagstiftning, inte heller av bestämmelser för den inre marknaden eller av konkurrensbestämmelser.

I praktiken skiljer sig tjänsterna åt från en medlemsstat till en annan. Att skilja mellan de ekonomiska och icke-ekonomiska tjänsterna kräver också en bedömning av verksamheten från fall till fall.

Sociala tjänster av allmänt intresse

Sociala tjänster av allmänt intresse tillhandahålls vanligen individanpassat, för att uppfylla behoven hos sårbara användare, och grundar sig på solidaritetsprincipen och lika tillgång.

De kan vara ekonomiska eller icke-ekonomiska, inklusive i fallet med icke-vinstdrivande organ. Faktum är, att ekonomisk natur beror huvudsakligen på det sätt på vilket aktiviteten utövas, organiseras och finansieras, och inte på tjänsteleverantörens juridiska ställning.

Det rör sig huvudsakligen om:

  • lagstadgade och kompletterande sociala trygghetssystem, som täcker de största riskerna i livet (hälsa, åldrande, arbetsolyckor, arbetslöshet, pension och funktionshinder);
  • andra sociala tjänster som tillhandahålls direkt till individen, så som socialbidragstjänster, anställning och utbildning, subventionerat boende eller långtidsvård.

Modernisera EU:s regler

Kommissionen åtar sig att anta en serie åtgärder som grundar sig på protokollet om tjänster av allmänt intresse i Lissabonfördraget. Dessa åtgärder borde göra det möjligt att konsolidera det europeiska regelverket som gäller för tjänster av allmänt intresse. Åtgärderna är huvudsakligen uppdelade enligt följande:

  • utveckla kommunikationsverktyg, till exempel inrätta en interaktiv informationstjänst eller en stödtjänst för den inre marknaden;
  • anta sektorspecifika initiativ, särskilt på energi- och transportområdet, inom elektroniska kommunikationer och post, inom sociala tjänster och hälsovård;
  • följa upp och bedöma åtgärder för att garantera kvalitet, insyn och att de går som de ska.

Bakgrund

Meddelandet var en uppföljning till kommissionens vitbok från 2004 och Europaparlamentets yttrande 2006 som bidrog till debatten och till att sammanföra olika synpunkter på EU:s roll och strategi. Meddelandet utgjorde också bakgrunden till det offentliga samråd om sociala tjänster av allmänt intresse (DE) (EN) (FR) som påbörjades 2006.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling och den inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, särskilt sociala tjänster av allmänt intresse [SEK(2010) 1545 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen publicerar en vägledning med syftet att klargöra de europeiska regler som gäller för tjänster av allmänhet ekonomiskt intresse. Kommissionen förtydligar de regler som rör etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, om konkurrens och om tjänstedirektivet, om statligt stöd, offentliga upphandlingar och om offentliga myndigheters koncessioner av tjänster.

Senast ändrat den 03.05.2011

Top