Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vitbok om tjänster i allmänhetens intresse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vitbok om tjänster i allmänhetens intresse

Som uppföljning av grönboken om tjänster i allmänhetens intresse redogör Europeiska kommissionen i sin vitbok om EU:s insatser för att gynna utvecklingen av högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse. Kommissionen presenterar huvuddragen i en strategi som går ut på att alla medborgare och företag i EU ska få tillgång till prisvärda, högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 12 maj 2004 med titeln "Vitbok om tjänster i allmänhetens intresse" [KOM(2004) 374 slutlig - Ännu ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

I vitboken sammanfattar kommissionen sina slutsatser från det omfattande offentliga samrådet (EN) kring grönboken. Vid samrådet framkom väsentliga skillnader ifråga om synpunkter och perspektiv. Det verkar dock råda enighet om att det behövs en lämplig kombination av marknadsmekanismer och tjänster i allmänhetens intresse. I vitboken redogör kommissionen för sitt tillvägagångssätt för att EU ska gynna framväxten av högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse. Dessutom presenterar kommissionen huvuddragen i en strategi som går ut på att alla medborgare och företag i EU ska få tillgång till prisvärda tjänster av hög kvalitet.

Med vitboken vill kommissionen inte avsluta den debatt som pågår på europeisk nivå, utan istället bidra till debatten genom att definiera EU:s uppgift och ange spelreglerna för tjänsterna.

TJÄNSTER I ALLMÄNHETENS INTRESSE: EN OUMBÄRLIG BESTÅNDSDEL I DEN EUROPEISKA MODELLEN OCH ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR MYNDIGHETERNA I EUROPEISKA UNIONEN

Kommissionen framhåller tydligt i vitboken att tjänster i allmänhetens intresse är en hörnsten i den europeiska samhällsmodellen och att högkvalitativa, prisvärda tjänster måste erbjudas alla EU:s medborgare och företag. I EU är och förblir tjänster av allmänt intresse oundgängliga för den sociala och geografiska sammanhållningen och för den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Tjänster av allmänt intresse kan tillhandahållas i samarbete med den privata sektorn eller läggas ut på privata eller offentliga företag, men däremot är fastställandet av skyldigheter och uppdrag av allmänt intresse ett ansvar för myndigheterna på lämplig nivå. De berörda myndigheterna har också ansvaret för att utöva tillsyn över marknaderna och se till att de ekonomiska aktörerna fullgör de uppdrag av allmänt intresse som de anförtrotts.

Därför säger kommissionen i vitboken att ansvaret för tjänster av allmänt intresse vilar både på EU och medlemsstaterna. Detta gemensamma ansvar följer av artikel 16 i EG-fördraget, enligt vilken Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna, inom ramen för sina respektive befogenheter, ska sörja för att aktörer som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan utföra dem. Medlemsstaternas rätt att ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse och se till att dessa ålägganden fullgörs är dessutom underförstådd i artikel 86.2 i EG-fördraget.

EG-fördraget ger gemenskapen en hel rad verktyg för att se till att användarna får tillgång till högkvalitativa, prisvärda tjänster av allmänt intresse i EU. Kommissionen anser att den har tillräckliga och ändamålsenliga befogenheter för att upprätthålla och utveckla effektiva tjänster i hela EU. Emellertid anser kommissionen att det främst är de nationella, regionala och lokala myndigheternas ansvar att fastställa, organisera, finansiera och kontrollera tjänster av allmänt intresse.

HUVUDDRAGEN I KOMMISSIONENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Kommissionens tillvägagångssätt bygger på ett antal principer som ligger till grund för gemenskapens politik inom olika sektorer. Med ledning av debatten kring grönboken kan principerna ställas upp enligt följande:

  • Offentliga myndigheter bör kunna arbeta närmare medborgarna:Kommissionen respekterar medlemsstaternas och de regionala och lokala myndigheternas viktiga ansvar för tjänster av allmänt intresse. Gemenskapens politiska insatser i frågan bygger på olika metoder under iakttagande av subsidiaritetsprincipen.
  • Allmännyttiga tjänster på konkurrensutsatta, öppna marknader:En öppen och konkurrensutsatt inre marknad är förenlig med utvecklingen av högkvalitativa, tillgängliga och prisvärda tjänster av allmänt intresse.
  • Sammanhållning och samhällsomfattande tillgång:Det är viktigt att alla medborgare och företag har tillgång till högkvalitativa och prisvärda tjänster av allmänt intresse överallt i medlemsstaterna för att gynna EU:s sociala och geografiska sammanhållning. Det gäller även insatser för att underlätta tillgången till tjänsterna i de mest avlägsna regionerna.
  • Värna om kvalitet, säkerhet och trygghet:Tjänster av allmänt intresse ska naturligtvis hålla hög kvalitet, men dessutom vill kommissionen trygga konsumenternas, användarnas, producenternas och allmänhetens säkerhet, särskilt när det gäller skyddet mot hot som terroristattentat och miljökatastrofer.
  • Skyddet för konsumenternas och användarnas rättigheter:Konsumenternas och användarnas rättigheter består främst i tillgång till tjänster, särskilt från andra länder, i hela EU och för alla befolkningsgrupper, ekonomisk tillgång till tjänster, även genom särskilda regler för låginkomsttagare, säkerhet, trygghet och tillförlitlighet, kontinuitet, hög kvalitet, valfrihet, öppenhet och tillgång till information om tjänsteleverantörer och tillsynsmyndigheter.
  • Kontroll och utvärdering av prestationerna:Kommissionen anser att systematisk kontroll och utvärdering är en förutsättning för att bevara och utveckla högkvalitativa, tillgängliga, prisvärda och effektiva tjänster av allmänt intresse i EU. Utvärderingen bör vara heltäckande och röra alla relevanta rättsliga, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hänsyn bör också tas till den utvärderade branschens särdrag och de olika villkoren i olika medlemsstater och regioner.
  • Respekten för tjänsternas och villkorens mångfald:Tjänsternas mångfald bör bevaras, eftersom användarna och konsumenterna har olika behov och preferenser på grund av sina ekonomiska, sociala, geografiska och kulturella förhållanden. Detta gäller särskilt sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och etermedier.
  • Ökad öppenhet:Öppenhet är ett nyckelbegrepp för utformningen och genomförandet av den offentliga politiken för tjänster av allmänt intresse. Öppenhet innebär att myndigheterna kan utöva sitt ansvar och garanterar att demokratiska beslut verkställs och efterlevs. Öppenhet bör råda under alla led i genomförandet, dvs. när man fastställer vad som är tjänster av allmänt intresse, när man organiserar, finansierar och utövar tillsyn över tjänsterna, och när man producerar och utvärderar dem, vilket innefattar handläggning av klagomål.
  • Rättssäkerhet:Kommissionen är medveten om att gemenskapsrättens tillämpning på tjänster av allmänt intresse kan leda till svåra frågor. Därför kommer kommissionen att ständigt arbeta för att förtydliga den gemenskapsrätt som gäller tjänster av allmänt intresse. Kommissionen har redan slutfört moderniseringen av reglerna för offentlig upphandling och tagit initiativ i fråga om statligt stöd och offentlig-privata partnerskap.

NYA RIKTLINJER FÖR EN ENHETLIG POLITIK

En av de viktigaste frågorna i den offentliga debatten är om det behövs ett ramdirektiv om tjänster av allmänt intresse. Meningarna i denna fråga var delade under det offentliga samrådet, då vissa medlemsstater och Europaparlamentet ställde sig skeptiska.

Därför är det osäkert om ett ramdirektiv är den lämpligaste åtgärden just nu och om det skulle tillföra så mycket. Kommissionen konstaterar alltså att det inte är lämpligt att lägga fram ett förslag för ögonblicket. Däremot tänker kommissionen fortsätta med och utveckla sin sektorsinriktade strategi, och där det behövs föreslå särregler som är anpassade till varje sektors särskilda villkor.

Kommissionen kommer att ta upp frågan om det är genomförbart och nödvändigt att införa en ramlag om tjänster av allmänt intresse när det nya fördraget om konstitutionen träder i kraft, särskilt med tanke på den nya rättsliga grunden i artikel III-6 i konstitutionen: "Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna III-55, III-56 och III-136 och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har som tjänster vilka värdesätts av alla i unionen och den roll som dessa tjänster spelar när det gäller att främja unionens sociala och territoriella sammanhållning, skall unionen och medlemsstaterna, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter och inom konstitutionens tillämpningsområde, sörja för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor, särskilt ekonomiska och finansiella, som gör det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Dessa principer och villkor skall fastställas i europeiska lagar". Vidare kommer kommissionen under 2005 att se över tjänster av allmänt intresse i EU och granska om det behövs övergripande åtgärder. Kommissionen vill lägga fram en rapport före slutet av 2005 om vad den kommit fram till.

Med ledning av det offentliga samrådet tycker kommissionen också att det är på sin plats att fortsätta att förtydliga och förenkla reglerna om finansieringen av skyldigheten att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse (ersättningar). Kommissionen tänker lägga fram ett åtgärdspaket på detta område före juli 2005. De flesta delarna i paketet har redan lagts fram för samråd i form av utkast.

Vidare har det under debatten framkommit att det behövs tydliga, öppna regler för valet av vilka företag som ska utföra tjänster av allmänt intresse. Kommissionen tänker granska gemenskapslagstiftningen om insyn i tilldelningen av tjänstekoncessioner. Därför har kommissionen inlett ett samråd om de aspekter av offentlig-privata partnerskap som rör offentlig upphandling.

Grönboken har också väckt ett stort intresse bland de berörda parterna inom sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, vilka anser att ökad tydlighet och förutsebarhet är en förutsättning för att en smidig utveckling av den typen av tjänster inte störs. Kommissionen anser att det är lämpligt att ta fram ett systematiskt tillvägagångssätt för att kartlägga och ta hänsyn till särdragen hos sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster av allmänt intresse så att man klargör vilka regler som gäller för dem och hur de kan moderniseras. Detta tillvägagångssätt kommer att presenteras i ett meddelande om sociala tjänster av allmänt intresse, inklusive hälso- och sjukvårdstjänster, som torde läggas fram under 2005.

Utvärdering av tjänsterna, både på EU-nivå och på den nationella nivån, är viktigt för att det ska växa fram högkvalitativa, tillgängliga och prisvärda tjänster av allmänt intresse i en föränderlig omvärld. Kommissionen åtar sig att intensifiera och förbättra sina utvärderingar av tjänster av allmänt intresse.

På EU-planet rör sektorslagstiftningen främst de stora nätbranscherna. Kommissionen anser att det offentliga samrådet kring grönboken gett stöd till denna hållning, och kommer att ta hänsyn till samrådets resultat när den ser över de olika sektorerna.

På det internationella planet är kommissionen besluten att se till att EU:s interna regler stämmer överens med de åtaganden som EU och medlemsstaterna gjort i internationella handelsavtal. Kommissionen vill också satsa på tjänster av allmänt intresse inom utvecklingssamarbetet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2004 om grönboken om tjänster i allmänhetens intresse [A5-0484/2003].

Parlamentet välkomnar kommissionens grönbok och uppmanar kommissionen att lägga fram en uppföljning av den senast i april 2004. Parlamentet anser att vissa tjänster i allmänhetens intresse bör undantas från konkurrensreglerna, t.ex. hälso- och sjukvård, utbildning, sociala bostäder men också sådana tjänster i allmänhetens intresse som har som syfte att vidmakthålla eller öka ett brett informationsutbud och kulturell mångfald. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att försvara denna ståndpunkt i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen och det allmänna tjänstehandelsavtalet GATS. Parlamentet anser att det varken är möjligt eller lämpligt att utarbeta gemensamma definitioner av tjänster i allmänhetens intresse och vilka offentliga åtaganden som berörs, men att EU bör införa gemensamma principer, t.ex. allmän och lika tillgång till tjänster, kontinuitet, säkerhet, anpassbarhet, kvalitet, effektivitet, överkomliga priser, öppenhet, skydd av mindre gynnade sociala grupper, skydd av användare, konsumenter och miljön samt medborgarnas deltagande. I detta sammanhang ska hänsyn tas till sektorsspecifika särdrag. Parlamentet betonar också vikten av att konkurrensbestämmelserna är förenliga med skyldigheterna att tillhandahålla offentliga tjänster och uttalar sig vidare tydligt emot en avreglering av vattenförsörjningen. Parlamentet menar att vatten- och avfallstjänster inte ska omfattas av sektorsdirektiv på EU-nivå, men betonar att unionen ska behålla sitt fulla ansvar för dessa sektorer när det gäller normer för kvalitet och miljöskydd.

Kommissionens grönbok av den 21 maj 2003 om tjänster i allmänhetens intresse [KOM(2003) 270 slutlig - EUT C 76, 25.3.2004].

I denna grönbok gör kommissionen en fullständig översyn av politiken i fråga om tjänster i allmänhetens intresse. Kommissionen har som målsättning att få till stånd en öppen debatt om unionens globala roll i att definiera vilka mål som tjänster i allmänhetens intresse strävar efter att uppfylla och hur de ska organiseras, finansieras och utvärderas. Samtidigt bekräftas i grönboken vilken stor betydelse den inre marknaden och konkurrensreglerna har haft för att modernisera och höja kvaliteten och effektiviteten i många offentliga tjänster, vilket kommit Europas medborgare och företag till godo. I detta sammanhang tar grönboken också upp globaliseringen och liberaliseringen och ställer frågan om det är lämpligt att skapa ett allmänt regelverk på gemenskapsnivå för tjänster i allmänhetens intresse. Grönboken behandlar dessa frågor genom att ställa frågor om följande: räckvidden för eventuella kompletterande gemenskapsåtgärder genom att tillämpa fördraget med respekt för subsidiaritetsprincipen; vilka principer som skulle omfattas av ett eventuellt regelverk för tjänster i allmänhetens intresse och vilket konkret mervärde ett sådant regelverk skulle tillföra; definition av goda förvaltningsformer i fråga om organisation, reglering, finansiering och utvärdering av tjänster i allmänhetens intresse; granskning av alla nya åtgärder som kan vidtas för att förbättra rättssäkerheten och möjliggöra en sammanhållen och harmonisk samordning mellan målet att upprätthålla kvaliteten i tjänsterna i allmänhetens intresse och en rigorös tillämpning av konkurrensreglerna och reglerna för den inre marknaden.

Senast ändrat den 21.03.2007

Top