Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fri rörlighet för arbetskraft

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fri rörlighet för arbetskraft

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den uppdaterar (och kodifierar) tidigare lagstiftning om möjligheten att röra sig fritt och arbeta i ett annat EU-land.
 • Den syftar också till att säkerställa att principen om fri rörlighet enligt artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) respekteras i praktiken.

VIKTIGA PUNKTER

 • Fri rörlighet för arbetskraft gynnar de personer som har valt att arbeta någon annanstans inom EU samt de samhällen som tar emot dem. Det gör det möjligt för personerna att utöva sin rätt till fri rörlighet och att förbättra sin personliga och arbetssituation, och för samhällena att fylla lediga platser och minska bristen på kompetent arbetskraft.
 • På samma sätt som någon som bor i ett EU-land har rätt till avlönat arbete i ett annat land kan arbetsgivare annonsera om lediga platser och ingå avtal med eventuella arbetstagare från hela EU.
 • Lagstiftningen kodifierar och ersätter förordning (EEG) nr 1612/68, som har ändrats betydligt vid flera tillfällen. Lagstiftningen säkerställer att systemet fungerar smidigt genom att förbjuda all nationell diskriminering mellan europeiska arbetstagare.
 • Den förbjuder särskilt
  • skilda rekryteringsprocedurer för utländska medborgare,
  • begränsningar av utannonsering av lediga platser i tidningar eller införandet av särskilda villkor, som t.ex. inskrivning på arbetsförmedling för personer som kommer från ett annat EU-land.
 • Det är även olagligt att diskriminera arbetstagare från andra EU-länder vad gäller anställnings- och arbetsvillkor, såsom
  • tillgång till anställning, inbegripet hjälp åt arbetssökande av arbetsförmedlingar,
  • arbetsvillkor, inbegripet lön, avskedande, återinsättande i arbete eller sociala och skattemässiga förmåner,
  • tillgång till utbildning, inbegripet i yrkesskolor och omskolningscentrum.
 • Samma princip om tillträde till allmänna skolor, lärlingsutbildning och yrkesskolekurser gäller för barn som har en förälder som arbetar, eller har arbetat, i ett annat EU-land.
 • Lagstiftningen omfattar vissa sociala rättigheter. En arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land har rätt till samma eventuella bostadsförmåner som landets medborgare och kan ställa sig i bostadsköer, om sådana finns, i området där de arbetar.
 • Lagstiftningen omfattar även lika behandling när det gäller medlemskap i fackföreningar och utövandet av relaterade rättigheter, såsom rätten att rösta och vara valbar till poster inom administrationen eller ledningen av en arbetstagarorganisation.
 • En viss nivå språkkunskaper kan krävas för ett arbete, men språkkrav måste vara rimliga och nödvändiga för arbetet i fråga.

Ett undantag

Det enda undantaget från principen om icke-diskriminering handlar om tillträde till poster som innebär myndighetsutövning och arbetsuppgifter som syftar till att skydda statens allmänna intressen. EU-länderna kan reservera sådana poster för sina egna medborgare.

Ny Euresförordning

 • Under 2016 ändrades förordning (EU) nr 492/2011 av förordning (EU) 2016/589 om det europeiska arbetsförmedlingsnätet (Eures). Som ett resultat omfattas regler om informationsutbyte om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar i alla EU-länderna av den nya förordningen.
 • Direktiv 2014/54/EU syftar till att underlätta en enhetlig tillämpning efterlevnad i praktiken av de rättigheter som anges i artikel 45 EUF och artiklarna 1–10 i förordning 492/2011.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EU) nr 492/2011 är en kodifierad version av en ursprunglig rättsakt (förordning (EEG) nr 1612/68), med efterföljande ändringar. Den har gällt sedan den 16 juni 2011.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering) (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1–12).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 492/2011 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8–14).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Tredje delen: Unionens politik och inre åtgärder – Avdelning IV: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital – Kapitel 1: Arbetstagare – Artikel 45 (f.d. artikel 39 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 65–66).

Senast ändrat 13.02.2017

Top