Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse

Denna grönbok syftar till att skapa en öppen debatt om Europeiska unionens roll för att främja tillhandahållandet av tjänster i allmänhetens intresse när det gäller att fastställa de mål i allmänhetens intresse som uppnås av dessa tjänster och om hur de bör organiseras, finansieras och utvärderas.

RÄTTSAKT

Kommissionens grönbok av den 21 maj 2003 om tjänster i allmänhetens intresse [KOM(2003) 270 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 76 av den 25.3.2004].

SAMMANFATTNING

Tjänster i allmänhetens intresse står i centrum i den politiska debatten. De rör den centrala frågan om de offentliga myndigheternas roll i en marknadsekonomi, där de ska dels se till att marknaden fungerar smidigt och att alla aktörer respekterar spelreglerna, dels tillvarata allmänhetens intresse, särskilt när det gäller att tillgodose medborgarnas grundläggande behov och tillhandahålla kollektiva nyttigheter där marknaden kommer till korta.

De faktiska förutsättningarna för tjänster i allmänhetens intresse i Europeiska unionen är komplexa och förändras ständigt. De omfattar

 • många olika sektorer, från de stora nätverkssektorerna (energi, posttjänster, transport och telekommunikationer) till hälsa, utbildning och socialtjänst,
 • många olika nivåer, från europeisk eller till och med global nivå till enbart lokal nivå,
 • tjänster av olika karaktär: vissa är affärsmässiga och andra är inte det,
 • olika organisationsmetoder mot bakgrund av historiska och kulturella traditioner och geografiska förutsättningar och på grund av särdragen för den berörda verksamheten.

Mot bakgrund av denna komplexa verklighet inleder kommissionen en debatt om Europeiska unionens roll när det gäller att fastställa de mål av allmänt intresse som eftersträvas genom dessa tjänster och om hur de bör organiseras, finansieras och utvärderas. Samtidigt betonar kommissionen den stora betydelse den inre marknaden och konkurrensreglerna har för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i många offentliga tjänster till förmån för medborgarna och företagen. I grönboken tar kommissionen även upp globaliserings- och avregleringsfrågan och frågan om huruvida ett allmänt regelverk på gemenskapsnivå bör införas för tjänster av allmänt intresse.

Kommissionen vill fullständigt ompröva politiken för tjänster i allmänhetens intresse och tar därför upp följande frågor:

 • Omfattningen av gemenskapsåtgärden för tjänster i allmänhetens intresse och respekten för subsidiaritetsprincipen.
 • Gemenskapsbegreppet för tjänster i allmänhetens intresse.
 • Definitionen av goda styrelseformer inom områdena för organisation, reglering, finansiering och utvärdering av tjänster i allmänhetens intresse för att garantera en större konkurrenskraft i ekonomin samt en effektiv och rättvis tillgång till tjänster av hög kvalitet.
 • Åtgärder som gör det möjligt att samordna upprätthållandet av högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse och tillämpningen av konkurrens- och inremarknadsreglerna.

Bakgrund

Tjänster av allmänt intresse tillhör de värden som omfattas av alla europeiska samhällen och utgör en viktig del av den europeiska samhällsmodellen. De har stor betydelse när det gäller att förbättra alla medborgares livskvalitet och förhindra social utslagning och isolering.

Tjänster i allmänhetens ekonomiskt intresse anges i tre föreskrifter:

 • I artikel 16 i EG-fördraget åläggs gemenskapen och medlemsstaterna uppgiften att sörja för att deras politik gör det möjligt för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse att bli utförda. En princip formuleras men gemenskapen förses inte med något särskilt medel för att vidta åtgärder.
 • I artikel 86.2 i EG-fördraget erkänns underförstått medlemsstaternas rätt att ålägga företag särskilda skyldigheter att utföra offentliga tjänster. Där fastställs en grundläggande princip som säkerställer tillhandahållandet och utvecklandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inom den inre marknaden. Leverantörerna av tjänster i allmänhetens intresse är undantagna från tillämpningen av fördragets bestämmelser endast i den mån detta undantag är strikt nödvändigt för att låta dem utföra sitt uppdrag i allmänhetens intresse. Vid kompetenstvister kan följaktligen fullgörandet av ett offentligt tjänsteuppdrag i realiteten gå före tillämpningen av gemenskapsbestämmelserna, inbegripet bestämmelserna om den inre marknaden och konkurrensen.
 • I artikel 36 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EN) (FR) där unionen erkänner och respekterar tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för att främja social och territoriell sammanhållning i unionen.

Under åttiotalets andra hälft utsattes flera sektorer som huvudsakligen eller delvis tillhandahöll tjänster av allmänt ekonomiskt intresse successivt för konkurrens (t.ex. telekommunikationer, posttjänster, transport och energi och naturgas).

Europeiska gemenskapen har alltid verkat för en "kontrollerad" avreglering, dvs. ett successivt öppnande av marknader kombinerat med åtgärder för att tillvarata allmänhetens intresse, framför allt genom att garantera tjänster av fastställd kvalitet för alla till ett överkomligt pris, oavsett ekonomiska, sociala eller geografiska förhållanden.

Kommissionen har löpande försökt sprida kunskap om gemenskapens politik inom detta område genom följande publikationer:

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 12 maj 2004, "Vitbok om tjänster av allmänt intresse" [KOM(2004) 374 slutlig - Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionen identifierar ett visst antal riktlinjer inom området för tjänster i allmänhetens intresse i avsikt i avsikt att säkerställa en sammanhängande politik inom detta område. Denna vitbok är följden av ett omfattande offentligt samråd som inleddes genom en grönbok om Europeiska unionens roll vid tillhandahållandet av högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse till konsumenter och företag i Europa. Där dras bl.a. slutsatsen att det för närvarande inte skulle vara lämpligt att upprätta ett förslag till ramdirektiv i frågan och det föreslås att kommissionen senare på nytt undersöker frågan.

Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2004 om grönboken om tjänster i allmänhetens intresse [A5-0484/2003]

Parlamentet välkomnar kommissionens grönbok och uppmanar kommissionen att framlägga en uppföljning av den senast i april 2004. Parlamentet anser att vissa tjänster i allmänhetens intresse bör undantas från konkurrensreglerna t.ex. hälso- och sjukvård, utbildning och sociala bostäder men också sådana tjänster i allmänhetens intresse som har som syfte att vidmakthålla eller öka ett brett informationsutbud och kulturell mångfald. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att försvara denna ståndpunkt i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen och det allmänna tjänstehandelsavtalet. Parlamentet anser att det varken är möjligt eller lämpligt att utarbeta gemensamma definitioner av tjänster i allmänhetens intresse och vilka offentliga åtaganden som detta innebär, men att Europeiska unionen bör införa gemensamma principer, t.ex. allmän och lika tillgång till tjänster, kontinuitet, säkerhet, anpassbarhet, kvalitet, effektivitet, överkomliga priser, öppenhet, skydd av mindre gynnade sociala grupper, skydd av användare, konsumenter och miljö samt medborgarnas deltagande. I detta sammanhang ska hänsyn tas till sektorsspecifika särdrag. Parlamentet betonar också vikten av att konkurrensbestämmelserna är förenliga med skyldigheterna att tillhandahålla offentliga tjänster och uttalar sig vidare tydligt mot en avreglering av vattenförsörjningen. Parlamentet anser att vatten- och avfallstjänster inte ska omfattas av sektorsdirektiv på Europeiska unionens nivå, men betonar att unionen ska behålla sitt hela ansvar för dessa sektorer när det gäller normer för kvalitet och miljöskydd.

Senast ändrat den 24.08.2004

Top