Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiell utbildning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansiell utbildning

Kommissionen ser finansiell utbildning som mycket viktig vid uppbyggandet av den inre marknaden och vill därför uppmuntra medborgarna att skaffa sig grundläggande kunskaper i privatekonomi. Detta meddelande har till syfte att definiera grundprinciperna för kvalitet i de nationella finansiella utbildningsprogrammen och att presentera Europeiska unionens initiativ på detta område.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 18 december 2007 – Finansiell utbildning [KOM(2007) 808 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av konsumenternas bristande kunskaper om finansiella produkter och det allt större och mer komplexa utbudet av dessa produkter, har kommissionen beslutat att ge sitt stöd till utvecklingen av den finansiella utbildningen inom Europeiska unionen.

Mål

Detta meddelande är ett inslag i det åtgärdspaket om finansiella tjänster som riktar sig till privatpersoner och som beskrivs i kommissionens rapport om en inre marknad för Europa i det tjugoförsta århundradet. Meddelandet syftar till att hjälpa de berörda parterna vid utarbetandet av finansiella utbildningsprogram genom att:

 • skapa ökad medvetenhet om behovet av att höja den låga kunskapsnivån när det gäller finansiella frågor,
 • utarbeta en finansiell utbildning på hög nivå inom EU,
 • vidarebefordra de bästa metoderna,
 • utveckla praktiska hjälpmedel för att förbättra undervisningen i finansiella frågor i skolorna.

De ekonomiska och sociala fördelarna med finansiell utbildning

Den finansiella utbildningen gagnar enskilda personer (t.ex genom att de kan förebygga ekonomiskt oförutsedda situationer), samhället (genom att risken för ekonomisk utslagning minskar när konsumenterna är förutseende och har ett sparande) och ekonomin i sin helhet (genom att konsumenterna gör välinformerade val och bidrar med tillskott av kapital till finansmarknaderna).

Två studier som Europeiska kommissionen nyligen har gjort visar att finansiell utbildning erbjuds av en lång rad aktörer (finansiella tillsynsmyndigheter, socialassistenter, offentliga utbildningsinrättningar etc.) i medlemsstaterna och att antalet nationella initiativ som tas på området är mycket varierande.

Referensundersökningar hos företagen i medlemsstaterna gör att man kan ange prioriteringar och underlätta uppföljningen av de framsteg som görs under en viss tid. Flera studier visar den positiva beteendeförändring som deltagande i finansiella utbildningsprogram leder till.

Rättslig ram för EU:s åtgärder

Utbildningsområdet är medlemsstaternas ansvar. EU kan emellertid främja information och utbildning åt konsumenterna, liksom åtgärder som understöder och kompletterar medlemsstaternas politik på detta område.

Bland det som kommissionen redan har uträttat kan nämnas en webbplats för utbildning, Dolceta, som erbjuder konsumentutbildning för vuxna, liksom Agenda Europa, en informationsskrift avsedd för elever på högstadiet och gymnasiet.

I grönboken från maj 2007 om finansiella tjänster som riktar sig till privatpersoner föreslås ökade satsningar för att främja finansiell utbildning. De synpunkter som kommit in kring grönboken stöder också sådana satsningar, särskilt att kommissionen ska sprida information om bästa praxis och anta EU-regler som inte är bindande för att hjälpa de som tillhandahåller finansiell utbildning.

Grundläggande principer för högkvalitativa program för finansiell utbildning

Kommissionen har ställt upp åtta principer som ska hjälpa de berörda parterna inom den finansiella utbildningen att utarbeta och genomföra utbildningsprogram.

 • Finansiell utbildning bör alltid finnas tillgänglig och den bör aktivt och kontinuerligt främjas i alla livets stadier.
 • Utbildningsprogrammen bör noga inriktas på medborgarnas särskilda behov, genomföras i rätt tid och vara lättillgängliga.
 • Konsumenterna bör ges utbildning i ekonomiska och finansiella frågor redan i skolan, och programmen bör helst ingå i skolornas allmänna läroplaner.
 • Program för finansiell utbildning bör inbegripa allmänna verktyg för att skapa ökad medvetenhet om behovet av att öka förståelsen för finansiella frågor och finansiella risker.
 • De utbildningsprogram som erbjuds av finansiella tjänsteföretag bör vara balanserade, öppna och objektiva. Det är viktigt att konsumentintresset alltid sätts i förgrunden.
 • De som leder finansiella utbildningskurser bör få en lämplig utbildning och tillräckliga resurser.
 • En nationell samordning mellan olika berörda parter bör främjas och det internationella samarbetet mellan leverantörer av utbildningstjänster bör förstärkas för att underlätta utbyte av bästa praxis.
 • De finansiella utbildningsprogrammen bör regelbundet utvärderas och vid behov uppdateras.

Planerade initiativ och praktiskt bistånd

Den finansiella utbildningen är visserligen medlemsstaternas ansvar, men EU kan bidra med betydande praktiskt bistånd. Kommissionen har angett att följande initiativ bör prioriteras:

 • Inrätta en expertgrupp om finansiell utbildning som bl.a. ska ha till uppgift att sprida bästa praxis och ge råd åt kommissionen vid utarbetandet av den finansiella utbildningspolitiken.
 • Erbjuda sponsorskap (inklusive meddelande om stöd och användning av europeiska logon) åt medlemsstaterna och privata aktörer när de anordnar nationella och regionala konferenser, liksom för andra initiativ som syftar till att främja den finansiella utbildningen.
 • Lägga ut en databas med program för finansiell utbildning och forskning inom EU på kommissionens webbplats, för att göra det lättare att inhämta information om god praxis och forskningsresultat på detta område.
 • Utveckla en ny Dolceta-modul fr.o.m. 2008 för fortbildning av lärare i finansiellt vetande för att uppmuntra och hjälpa lärare på grundskola och gymnasium att ta med finansiella frågor i de allmänna läroplanerna.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/365/EG av den 30 april 2008 om inrättandet av en expertgrupp för finansiell utbildning [EUT L 125, 9.5.2008].

Genom detta beslut inrättas en expertgrupp för finansiell utbildning som syftar till att främja bästa praxis och ge råd till kommissionen om genomförandet av principerna i dess meddelande av den 18 december 2007. Gruppen består av 25 experter från den offentliga och den privata sektorn som utses av kommissionen för en mandatperiod på tre år, vilken kan förnyas.

Senast ändrat den 04.07.2011

Top