Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbättring av regelverket för investeringsfonder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förbättring av regelverket för investeringsfonder

Investeringsfonderna förändras ständigt och bidrar samtidigt till att integrera och effektivisera de europeiska marknaderna. Med denna grönbok inleds en debatt om eventuella förbättringar av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), som inte är tillräckligt precis och flexibel för att kunna följa med utvecklingen på marknaderna.

RÄTTSAKT

Grönbok om förbättrande av EU:s ramar för investeringsfonder [KOM(2005) 314 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Investeringsfonder är viktiga aktörer på de europeiska finansmarknaderna. Den vanligaste formen är företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). I grönboken övervägs en förbättring av regelverket för fondbranschen på kort och medellång sikt med sikte på att förbättra branschens resultat och ytterligare integrera och effektivisera de europeiska marknaderna.

Fondbranschen har utvecklats och EU-lagstiftningen om fondföretag - det ändrade direktiv 85/611/EEG - har inte utnyttjats till fullo. I grönboken (med en närmare analys) görs en första utvärdering av direktivets effekter. Nya utmaningar utanför det nuvarande direktivets tillämpningsområde ställer följande problem på sin spets:

 • Finansmarknadernas snabba utveckling och svårigheter att anpassa den nuvarande lagstiftningen.
 • Nya alternativa och mer komplexa investeringstrategier, ersättningsprodukter och nya risker.
 • Investerarnas förväntningar och behovet av skydd, särskilt mot förändringar i produktutbudet och distributionsnäten.

Vissa gränsöverskridande fondföretag har visserligen utvecklats till viktiga aktörer, men de möjligheter fondföretagsdirektivet ger utnyttjas inte tillräckligt. Därför är de europeiska fondföretagen avsevärt mindre än de amerikanska, och de lyckas inte dra fördel av stordrift. I grönboken föreslås därför att alla möjligheter som finns inom den nuvarande ramen ska utnyttjas.

Möjligheter i kraft av nuvarande lagstiftning

För att lagstiftningen för fondföretagen ska bli effektivare krävs först och främst en enhetlig tillämpning i medlemsländerna.

Det krävs prioriterade åtgärder för att klargöra och konsolidera bestämmelser som redan finns och som ibland syftade till att komplettera direktivet om fondföretag.

Å ena sidan måste begreppet produkt preciseras. I produktdirektivet utökas de tillgångar som fondföretag får förvalta. Men produkterna har blivit fler och mer komplicerade. Man måsta därför tänka om när det gäller försäljning och marknadsföring av fondandelar och produktinformationen måsta anpassas till utvecklingen.

Å andra sidan har de ändringar som infördes genom direktiv 2001/107/EG när det gäller förvaltningsbolag kompletterat produktpasset för fondföretagen med ett pass för förvaltningsbolag. Trots detta är passet för förvaltningsbolag ofärdigt. Även inramningen måste förbättras och tvetydigheterna i direktivet måste undanröjas så att passet verkligen kan fungera som ett pass.

De prioriterade åtgärderna för att den nuvarande lagstiftningen ska fungera bättre bör främst inriktas på följande:

 • Förenkling av anmälningsförfarandet för fonder med pass.
 • Stöd till genomförandet av kommissionens rekommendationer om användning av derivatinstrument och om förenklade prospekt.
 • Förtydligande av begreppet tillgångar som kan förvärvas genom fondföretag.

Utmaningar på lång sikt

Den nuvarande lagstiftningen bör också kunna anpassas till utmaningarna på lång sikt. Den befintliga lagstiftningen måste rationaliseras med hänsyn till den snabba utvecklingen av finansmarknaderna, den ökade produktkomplexiteten och diversifieringen av investeringsstrategierna med alternativa investeringsstrategier, investerarnas ökade krav.

Det krävs därför en diskussion om att minska kostnaderna. Om branschen konsoliderades skulle den bli mer konkurrenskraftig eftersom många fonder är små. I grönboken redogörs för följande möjligheter att underlätta konsolideringen:

 • Sammanslagning av fonder över gränserna.
 • Gemensamma fonder (pooling) med gemensam förvaltning och administration.
 • Rationalisering av fondernas förvaringstjänster genom att skilja förvaltningsbolaget från förvaringsinstitutet.
 • Förbättring av organisationen av fondförvaltningen mot bakgrund av den alltför stora fragmenteringen av den europeiska infrastrukturen för hantering av order om teckning och inlösen av fondandelar.

Samtidigt behövs det en övergripande global vision för kapitalförvaltningen eftersom nya produkter konkurrerar med fondföretagen och samtidigt har liknande egenskaper. Dessa ersättningsprodukter kan därför störa marknadens goda funktion och försämra skyddet för investerarna, eftersom de regleras i olika regelverk. På dessa produkter ställs exempelvis lägre krav när det gäller insyn och öppenhet i fråga om avgifter och kostnader. På samma sätt medför nya alternativa investeringsinstrument som är mer komplexa ökade risker för investerarna, men i detta fall finns ingen enhetlighet i lagstiftning på nationell nivå.

På samma sätt medför nya alternativa investeringsinstrument som är mer komplexa ökade risker för investerarna, men i detta fall finns ingen enhetlighet i lagstiftning på nationell nivå.

I grönboken föreslås också att lagstiftningen för fondföretag skulle kunna moderniseras genom Lamfalussy-metoden på två olika nivåer: nivå 1 med ramlagstiftning och nivå 2 med närmare bestämmelser för tillämpning av den första nivån. Lagstiftningen skulle då bli mer flexibel och lättare gå att anpassa till förändringar. Detta kan dock inte göras i en handvändning, eftersom det innebär en omskakning av det nuvarande regelverket och stora förändringar. För tillfället är det inte motiverat, eftersom de förbättringar som behövs kan göras inom den nuvarande lagstiftningen.

Under 2006 lade kommissionen fram en vitbok om förbättrade ramar för den inre marknaden för investeringsfonder [KOM(2006) 686 slutlig]. I denna lägger kommissionen fram olika reformåtgärder för den nuvarande gemenskapslagstiftningen om investeringsfonder (fondföretagsdirektivet). Dessa ändringar ska förenkla rättsläget och förfarandena och leda till attraktiva och säkra investeringslösningar för investerarna.

Senast ändrat den 20.11.2006

Top