Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska bankkommittén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska bankkommittén

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2004/10/EG om inrättande av Europeiska bankkommittén

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet upprättas Europeiska bankkommittén, en rådgivande kommitté som stöder och ger råd till Europeiska kommissionen i politiska frågor som gäller bankverksamhet i Europeiska unionen (EU). Europeiska bankkommittén är direkt knuten till kommissionen och bistår den i att anta genomförandeåtgärder för EU:s direktiv och förordningar.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

 • Europeiska bankkommittén är central i att iordningställa och genomföra europeisk banklagstiftning.
 • Den ger råd till kommissionen i politiska frågor som gäller bankverksamhet och gör yttranden om de förslag kommissionen lägger fram.

Sammansättning

 • Europeiska bankkommittén består av representanter på hög nivå från EU-länderna, mest från finansdepartementen.
 • Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten och representanter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt länderna i Europeiska frihandelsavtalet kan delta som observatörer.
 • Kommissionen kan även inbjuda andra sakkunniga och observatörer (t.ex. representanter från kandidatländer) att delta i sammanträden.

Arbetsordning

År 2014 ändrade Europeiska bankkommittén sin arbetsordning. Den styr sådana aspekter som

 • kallelser till kommitténs sammanträden,
 • utformning av dagordningar till sammanträden och dokumentation som ska skickas till ledamöterna,
 • att hålla Europaparlamentet och EU-ländernas permanenta representationer (deras ambassader till EU) informerade,
 • omröstningsförfaranden för Europeiska bankkommitténs yttranden,
 • sammansättningen av delegationer till Europeiska bankkommittén och hur många ledamöter som krävs för beslutsförhet vid deras överläggningar,
 • upprättande av arbetsgrupper i särskilda frågor,
 • antagande av tredje parter, d.v.s. observatörer och sakkunniga.

Europeiska bankkommittén ersatte den tidigare Rådgivande bankrörelsekommittén.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 13 april 2005 (det datum då direktiv 2005/1/EG, där bland annat Rådgivande bankrörelsekommittén ersattes med Europeiska bankkommittén, trädde i kraft).

BAKGRUND

Se mer information om Europeiska bankkommitténs arbete här:

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 2004/10/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Europeiska bankkommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 36–37)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9–17)

Senast ändrat 04.10.2016

Top