Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster fram till 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster fram till 2016

Direktiv 2004/17/EG behandlar behovet av att öppna marknaden, samt att uppnå en rättvis balans när det gäller upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Direktiv 2014/25/EU har ersatt direktiv 2004/17/EG som fortfarande gäller trots detta. Det gäller fram till att det nya direktivet har införlivats i medlemsstaterna, senast den 18 april 2016.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

SAMMANFATTNING

Direktiv 2004/17/EG om de särskilda områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (kallade särskilda områden) gäller för offentliga upphandlingar av en upphandlande enhet i de berörda områdena för

 • varor,
 • tjänster, och
 • byggentreprenader.

Det gäller dock inte för byggkoncessioner eller tjänster som regleras av direktiv 2014/23/EU.

Upphandlande enheter

Direktivet om särskilda områden gäller för

 • alla upphandlande myndigheter eller offentliga företag som idkar näring inom områdena energi (utvinning av gas, elektricitet eller fossila bränslen), vatten, transporter (inklusive tillhandahållande av transport till hamnar eller flygplatser) och posttjänster,
 • alla upphandlande enheter som har sin verksamhet i en (eller flera) av ovannämnda områdena och som omfattas av de särskilda eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat.

I bilagorna till direktivet finns outtömliga förteckningar över upphandlande enheter.

Berörda verksamheter

Direktivet gäller särskilt tillhandahållande eller drift av fasta nät som syftar till att tillhandahålla tjänster för allmänheten inom följande områden:

 • Produktion, transport eller distribution av gas, värme, el eller drickbart vatten. Det tillämpas även för att tillhandahålla näten med gas, värme, el och drickbart vatten, samt med marknader kopplade till tillgång på eller behandling av vatten som används för vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering.
 • Järnvägstransporter, automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar (under vissa omständigheter) eller linbana.

Det gäller även för

 • tillhandahållande av posttjänster,
 • utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att prospektera eller utvinna fossila bränslen eller att tillhandahålla fossila bränslen till flygplatser, hamnar eller andra terminaler för transporter i luften, havet eller längs inre vattenvägar.

Det är viktigt att notera att de kontrakt som tilldelats inom områdena i fråga inte längre omfattas av direktivet om det råder verklig konkurrens som godkänts avett beslut av kommissionen om den verkliga konkurrensen i en medlemsstat eller för ett visst område.

Revidering av tröskelvärdena vartannat år

Direktivet gäller för offentliga upphandlingar med ett uppskattat värde, exklusive moms, som är lika med eller högre än följande tröskelvärden:

 • 414 000 euro vid upphandling av varor och tjänster.
 • 5 186 000 euro i fråga om byggentreprenadskontrakt.

Kriterier för tilldelning av kontrakt

De kriterier som de upphandlande enheterna ska utgå ifrån är

 • det lägsta priset,
 • om tilldelningen sker på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet med ett antal kriterier som rör det avtalade objektet, som t.ex. kvalitet, pris, tekniskt värde, miljöegenskaper, osv.

Skyldighet för offentliggörande och öppenhet

Skyldigheten för offentliggörande och öppenhet är särskilt inriktad på offentliggörande av informationsmeddelanden enligt standardformler för kommissionen, tillgängliga i informationssystemet för europeisk offentlig upphandling (SIMAP). Det finns flera typer:

 • Ett tillkännagivande om offentliggörandet av ett förhandsmeddelande (inte obligatoriskt).
 • Ett förhandsmeddelande (som kan användas som ett meddelande om upphandling).
 • Ett meddelande om upphandling eller meddelande om projekttävling (obligatoriskt när meddelandet om upphandling varken är ett förhandsmeddelande eller ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem).
 • Ett meddelande om kontraktstilldelningen och om resultatet av en projekttävling (obligatoriskt).
 • Ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem (som kan användas som ett meddelande om upphandling).

För alla kontrakt ska den upphandlande enheten också vara i stånd att motivera sina beslut och bevara alla relevanta uppgifter i minst fyra år. Så snart som möjligt ska den underrätta

 • alla anbudssökande som inte valdes om skälen till avslaget,
 • alla anbudssökande som har lämnat ett godtagbart anbud om fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den valda ekonomiska aktören.

Tekniska specifikationer

I de tekniska specifikationerna ska det anges vilka egenskaper som krävs för att ett material, en vara eller en tjänst ska lämpa sig för den planerade användningen. De ska ingå i kontraktshandlingarna (meddelandena om upphandling, förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar) och får inte innebära omotiverade konkurrenshinder.

Villkor för att delta

I den europeiska lagstiftningen om offentlig upphandling anges vilka villkor som kan behöva uppfyllas för att delta i offentlig upphandling. Dessa villkor syftar till att säkerställa de ekonomiska aktörernas förmåga att delta i en upphandling på grundval av ett antal kriterier som rör ekonomisk och finansiell ställning samt yrkesmässig och teknisk kapacitet.

Villkoren för deltagande syftar också till att bekämpa bedrägerier och korruption. Ekonomiska aktörer som har blivit dömda för att ha deltagit i en kriminell organisation, korruption, bedrägeri eller penningtvätt utesluts systematiskt från offentliga upphandlingar av en upphandlande myndighet.

Ekonomiska aktörer kan också uteslutas från deltagande i en offentlig upphandling om de

 • har gått i konkurs (eller är föremål för en ansökan om konkurs) eller likvidation, har avbrutit sin näringsverksamhet eller är föremål för tvångsförvaltning,
 • är dömda för brott mot yrkesetiken,
 • har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, eller
 • inte har fullgjort sina skyldigheter att betala sociala avgifter, skatter eller andra avgifter.

Förfaranden vid offentlig upphandling

Det finns olika förfaranden för tilldelning vid offentlig upphandling:

 • Öppet förfarande: alla intresserade ekonomiska aktörer får lägga ett anbud.
 • Selektivt förfarande: alla ekonomiska aktörer får ansöka om att få delta, men endast de som är inbjudna får lägga ett anbud.
 • Förhandlat förfarande: de upphandlande enheterna förhandlar med utvalda ekonomiska aktörer om upphandlingsvillkoren.

De upphandlande enheterna får även tilldela kontrakt utan föregående meddelande om upphandling i vissa särskilda fall som anges i direktivet.

Upphandling i tjänstesektorn

Direktivet gäller upphandling av tjänster som överstiger 414 000 euro.

Den upphandlande enheten ska offentliggöra ett meddelande om projekttävling i enlighet med reglerna för förfaranden vid offentlig upphandling och får inte ta del av innehållet i projekten förrän tidsfristen för inlämnande har löpt ut.

Tilldelningskriterierna är entydiga och icke-diskriminerande och de garanterar verklig konkurrens. Juryn ska vara sammansatt uteslutande av tekniskt kvalificerade, oberoende personer.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/17/EG

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134, 30.4.2004

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/51/EG

21.10.2005

31.1.2006

EUT L 257, 1.10.2005

Förordning (EG) nr 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333, 20.12.2005

Förordning (EG) nr 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317, 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216, 20.8.2009

Förordning (EG) nr 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314, 1.12.2009

Förordning (EG) nr 1251/2011

1.1.2012

-

EUT L 319, 2.12.2011

Förordning (EG) nr 1336/2013

1.1.2014

-

EUT L 335, 14.12.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2004/17/EG har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014).

Senast ändrat den 02.06.2014

Top