Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilldelning av offentliga kontrakt och koncessioner: prövningsförfaranden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tilldelning av offentliga kontrakt och koncessioner: prövningsförfaranden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 92/13/EEG om upphandlingsförfaranden inom vatten-, energi-, och telekommunikationssektorerna

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet föreskrivs att EU-länderna ska se till att beslut om tilldelning av offentliga kontrakt och koncessioner i försörjningssektorn, samt preliminära beslut i förfarandefrågor i detta sammanhang, snabbt och effektivt kan granskas för att avgöra huruvida besluten strider mot EU:s lagstiftning om offentlig upphandling.

VIKTIGA PUNKTER

  • Direktiv 92/13/EEG gäller offentliga kontrakt och koncessioner i försörjningssektorn som omfattas av de relevanta materiella reglerna (direktiv 2014/23/EU och direktiv 2014/25/EU, som ersätter direktiv 2004/17/EG av den 18 april 2016).
  • EU-länderna måste se till att prövningsförfaranden införs och kan åberopas av var och en som har eller har haft intresse av att få kontrakt om viss offentlig upphandling och som har lidit skada eller riskerat att lida skada av en påstådd överträdelse.
  • Direktiv 92/13/EEG tillåter att åtgärder vidtas både innan kontraktet undertecknas (rättsmedel före kontraktets ingående) och efteråt (rättsmedel efter kontraktets ingående).
    • Rättsmedel före kontraktets ingående är avsedda att rätta till överträdelsen av reglerna för offentlig upphandling under anbudsförfarandet och, under alla omständigheter, innan kontraktet träder i kraft. De inkluderar rätten till interimistiska åtgärder, en obligatorisk frysningsperiod och kravet att avbryta upphandlingsförfarandet medan överklagandet utreds för att förhindra tilldelningen av kontraktet.
    • Rättsmedel efter kontraktets ingående syftar till att förklara ett befintligt kontrakt ogiltigt och/eller betala ersättning (främst skadestånd) till de berörda parterna efter det att kontraktet i fråga har tilldelats.
  • Direktiv 92/13/EEG ändrades i grunden genom direktiv 2007/66/EG. Genom direktiv 2014/23/EU infördes ytterligare ändringar, främst för att öka omfattningen av direktiv 92/13/EEG med avseende på koncessioner enligt direktiv 2014/23/EU, och för att uppdatera hänvisningarna till de materiella reglerna för offentlig upphandling som föreskrivs i direktiv 2014/25/EU.
  • Direktiv 89/665/EEG motsvarar direktiv 92/13/EEG för den offentliga sektorn. Det ändrades i grunden genom direktiv 2007/66/EG. I direktiv 2014/23/EU infördes ytterligare ändringar för dess egna behov och för dem i direktiv 2014/24/EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 6 mars 1992. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1993.

BAKGRUND

Se mer information om ”rättsmedelsdirektiven” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14–20)

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/13/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version (som endast införlivar de ändringar som införts till och med direktiv 2007/66/EG) har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1–113) (giltigt till den 18.4.2016)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243–374) (giltigt från den 18.4.2016)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 21.03.2016

Top