Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Livsmedelstillsatser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Livsmedelstillsatser

Utvecklingen av EU:s lagstiftning om tillsatser går mot att tillämpa ett enhetligt godkännande- och utvärderingsförfarande som följer de senaste utvärderingsmetoderna för livsmedel. I förslaget till förordning sammanställs de olika förteckningar över tillåtna produkter som finns i EU till en enda förteckning. Endast de produkter som förekommer i denna förteckning kommer att godkännas som livsmedelstillsatser.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 28 september 2006 om livsmedelstillsatser

SAMMANFATTNING

I det nya förslaget till förordning kommer samtliga typer av livsmedelstillsatser * att samlas i en enda rättsakt, inklusive färgämnen, sötningsmedel och andra tillsatser.

Livsmedelsenzymer kommer att omfattas av andra nya bestämmelser (se nedan under "Bakgrund").

Tillsatserna kommer att samlas i en förteckning över tillsatser som är tillåtna på EU-nivå, med respektive användningsvillkor angivna (i bilaga II).

Dessutom kommer den framtida förordningen att innehålla en förteckning över livsmedelstillsatser som är avsedda att ingå i andra tillsatser och i livsmedelsenzymer, samt över deras respektive användningsvillkor (i bilaga III).

I förslaget till förordningen anges och definieras flera kategorier av livsmedelstillsatser, inklusive sötningsmedel, färgämnen, konserveringsmedel, antioxidationsmedel, bärare av livsmedelstillsatser, surhetsreglerande medel, klumpförebyggande medel, antiskummedel samt fyllmedel (i bilaga I).

Märkningen av de tillåtna tillsatserna ska omfatta

  • uppgifter som är nödvändiga för att identifiera dem (bland annat ursprunget),
  • en beskrivning av renhetskriterierna.

Enligt förslaget kommer dessa specifikationer att bli föremål för en eller flera senare förordningar. Till dess fortsätter de särskilda renhetskriterierna för tillsatser som fastställs i direktiv 96/77/EG (es de en fr) att gälla. Samma sak gäller de särskilda kriterierna för sötningsmedel och färgämnen (es de en fr).

Alla livsmedelstillsatser ska finnas med i märkningen, enligt de allmänna bestämmelserna för märkning (direktiv 2000/13/EG).

GMO

Tillsatser som består av genetiskt modifierade organismer (GMO) måste först uppfylla normerna för kontroll av livsmedel och djurfoder som innehåller GMO (es de en fr). Samtidigt måste de följa normerna i den nya förordningen om tillsatser.

Enhetligt förfarande för godkännande och riskutvärdering

Ansökningar om godkännande kommer att integreras i ett harmoniserat förfarande för godkännande av tillsatser, enzymer och aromer [förslag till förordning KOM(2006) 423 slutlig (es de en fr)].

Utvärdering och översyn

När denna förordning har antagits kommer kommissionen på nytt att se över alla tillsatser som redan godkänts, med hjälp av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Samtidigt kommer EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) att genomföra en riskutvärdering av alla livsmedelstillsatser som för närvarande är godkända. Efter samråd med denna myndighet kommer kommissionen att ta fram ett utvärderingsprogram i syfte att definiera behoven och prioritetsordningen för riskutvärderingen.

Övergångsperiod

Denna förordning kommer att börja gälla 1 år efter att den antagits.

Vissa delar av förordningen om livsmedelstillsatser som är avsedda att användas i tillsatser och livsmedelsenzymer (bilaga III) kommer dock att börja gälla från och med den 1 januari 2011.

Bakgrund

Detta förslag ingår i en stor reform som lanserades av Europeiska kommissionen den 18 juli 2006 för att förenkla den existerande lagstiftningen om livsmedelstillsatser, aromer och enzymer, genom tre förslag:

  • det enhetliga förfarandet för godkännande av tillsatser, enzymer och aromer [KOM(2006) 4263 slutlig (es de en fr)],
  • livsmedelsenzymer [KOM (2006) 425 slutlig (es de en fr)],
  • detta förslag om livsmedelstillsatser.

Mer information om kemikaliesäkerhet för livsmedel finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Tillsatser: ämnen som normalt inte används som livsmedel, men som avsiktligt tillsätts livsmedel i tekniskt syfte, till exempel för konservering.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2006) 428 slutlig

-

Medbeslutande COD/2003/0262

Senast ändrat den 09.02.2007

Top