Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hur EU reglerar användningen av kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hur EU reglerar användningen av kemikalier

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Reach-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) ger en omfattande lagstiftningsram för tillverkning och användning av kemikalier i Europa. Genom förordningen övergår ansvaret för att se till att kemikalier som tillverkas, importeras, säljs och används i EU från de offentliga myndigheterna till industrin. Förordningen gör också följande:

 • Den främjar alternativa metoder istället för djurförsök.
 • Genom den skapas en inre marknad för kemikalier.
 • Den syftar till att gynna innovation och konkurrenskraft i sektorn.
 • Genom den inrättas en europeisk kemikaliemyndighet (ECHA).

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen gäller för alla kemiska ämnen: tillverkade, importerade, sålda, använda för sig, i blandningar eller i produkter. Många återfinns i vår vardag, som rengöringsmedel, färg eller i elektriska apparater.
 • Företag måste registrera i en central databas alla kemikalier som de tillverkar eller importerar i mängder på 1 ton eller mer per år. ECHA måste kontrollera informationen som lämnas i registreringarna.
 • Företagen måste identifiera och hantera alla risker som kan uppstå från kemikalierna de tillverkar och marknadsför inom EU. De måste påvisa hur man använder deras produkter säkert och informera användarna om alla riskhanteringsåtgärder de bör vidta för att säkerställa en säker användning i hela leveranskedjan.
 • Nationella myndigheter kan begränsa tillverkningen eller användningen av vissa ämnen om de anser att riskerna inte är tillräckligt hanterade.
 • Lagstiftningen syftar till att ersätta de farligaste ämnena med säkrare alternativ, när sådana finns tillgängliga.
 • Lagstiftningen gäller inte för vissa grupper av ämnen (t.ex. sådana som är radioaktiva eller under tillsyn av tullmyndigheter) eller för avfall, då dessa redan är reglerade i stor omfattning i annan lagstiftning.

År 2013 utvärderade Europeiska kommissionen de första fem åren med Reach-förordningen och drog slutsatsen att det inte behövdes någon större översyn av vissa ämnen före det sista datumet för registrering den 1 juni 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 1 juni 2007.

BAKGRUND

Kemikalieindustrin är en av EU:s största tillverkningssektorer. Den spelar en central roll i vår vardag och för den allmänna konkurrenskraften i ekonomin. EU har infört lagstiftning som gör att kemikalieindustrin (och även den bredare tillverkningsindustri som använder kemikalier) kan utvecklas och förnyas, samtidigt som den ser till att produkterna är säkra för människor och miljö.

 • ”Kemikalier” på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.
 • ”Kemikalier” på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö.
 • ”Reach” på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

RÄTTSAKT

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Fortlöpande ändringar och korrigeringar av förordning (EG) nr 1907/2006 och dess bilagor har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd (EUT L 206, 2.8.2008, s. 5–13)

Rådets förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1–739). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 107, 17.4.2008, s. 6–25). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 1238/2007 av den 23 oktober 2007 om kvalifikationerna för ledamöterna i överklagandenämnden vid Europeiska kemikaliemyndigheten (EUT L 280, 24.10.2007, s. 10)

Senast ändrat 02.02.2016

Top