Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapsstrategi för endokrinstörande ämnen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gemenskapsstrategi för endokrinstörande ämnen

Kommissionen har utarbetat en strategi för att omedelbart ta itu med problemet med endokrinstörande ämnen som har skadliga effekter på hälsan och miljön

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 17 december 1999 om gemenskapens strategi för endokrinstörande ämnen.

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Fenomenet med endokrinstörande ämnen är inte något nytt, men på senare tid har det fått stor uppmärksamhet i media och väckt oro hos allmänheten. Några medlemsstater har redan vidtagit åtgärder för att begränsa eller förbjuda användningen av vissa misstänkta ämnen. Mot bakgrund av den växande oron hos allmänheten och resultaten av den forskning som genomförts på olika nivåer, vilka bekräftar problemen förknippade med dessa ämnen, har kommissionen beslutat att handla snabbt även om mycket forskning ännu återstår på detta område.

Definition

Det endokrina systemet består av en uppsättning körtlar och de hormoner som körtlarna utsöndrar och medverkar till att styra utveckling, tillväxt, fortplantning och beteende hos djur och människor. Endokrinstörande ämnen förefaller påverka (eller "störa") funktionen hos detta system.

Naturligt producerade hormoner, syntetiskt producerade hormoner samt vissa kemikalier kan störa det endokrina systemet. Det förefaller som om de endokrinstörande ämnen som påverkar hälsa och miljö i negativ riktning främst uppstår vid exponering för syntetiska hormoner och kemikalier. De skadar bland annat fortplantningen och framkallar vissa former av cancer. Fallen av störd fortplantning är väldokumenterade för ett antal arter. Man har bland annat konstaterat maskulinisering hos havssnigelhonor. Endokrina störningar är också särskilt framträdande bland djur.

Strategi

Befintlig gemenskapslagstiftning tar inte tillräcklig hänsyn till endokrinstörande ämnens skadliga effekter på hälsan och miljön. Kommissionen förslår därför i detta meddelande en strategi med åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att ta itu med problemet. I detta sammanhang bör påpekas att det behövs ytterligare forskning och att det ännu inte finns någon validerad testmetod som identifierar endokrinstörande ämnen. Strategin grundas därför på befintlig information och bör vara tillräckligt smidig för att kunna anpassas till nya forskningsrön.

Av samma orsak baseras åtgärderna på en sannolik tidsram för att uppnå resultat, dvs. 1-2 år för åtgärder på kort sikt, 2-4 år för åtgärder på medellång sikt och mer än 4 år för åtgärder på lång sikt.

Åtgärder på kort sikt

 • Fastställa en prioritetslista över ämnen som bör utvärderas vidareAvsikten är att upprätta en prioritetslista över ämnen som bör utvärderas vidare för att bland annat fastställa vilka ämnen som kan omfattas av befintlig gemenskapslagstiftning, identifiera kunskapsbrister samt särskilda fall av användning som bör undersökas närmare.
 • Använda gällande lagstiftningsinstrumentEftersom antagande eller ändring av gällande lagstiftning är en långsiktig åtgärd rör det sig på kort sikt om att förstärka eller påskynda genomförandet av befintlig lagstiftning som förordningen om riskbedömning (es de en fr) och direktivet om klassificering av farliga ämnen.
 • Upprätta kontrollprogram Programmen bör syfta till att bedöma exponering för och verkningar av ämnena på prioritetslistan för att studera effekter beträffande dosering, exponeringens varaktighet etc.
 • Identifiera särskilda fallSyftet är att identifiera grupper (t.ex. barn) som kan vara särskilt sårbara för exponering av vissa ämnen, och när dessa ämnen inte omfattas av befintlig lagstiftning granska om dessa ämnen bör föras upp på prioritetslistan.
 • Säkerställa effektivt informationsutbyte och samordning mellan samtliga aktörer (Kommissionen, medlemsstaterna, näringslivet etc., samt internationella aktörer).
 • Informera allmänhetenInformera allmänheten om de åtgärder som vidtas, förklara mekanismerna och göra information tillgänglig, exempelvis om de ämnen som upptagits på prioritetslistan.
 • Samråda med intressenter (Myndigheter, icke-statliga organisationer, näringslivet etc.).

Åtgärder på medellång sikt

 • Identifiera och bedöma endokrinstörande ämnen Att fortsätta det internationella forskningssamarbete som syftar till att fastställa validerade testmetoder för att identifiera endokrinstörande ämnen.
 • Fortskrida med forskning och utveckling inom detta område Detta kan ske bland annat inom det femte ramprogrammet för forskning och utveckling.
 • Stimulera forskning för att identifiera ersättningsämnen och frivilliga initiativ.

Åtgärder på lång sikt

 • Anpassa/ändra lagstiftningen för att ta hänsyn till ämnena på prioritetslistanDet rör sig främst om förordning (EEG) nr 793/93 om riskbedömning, och direktiv 67/548/EEG om klassificering av farliga ämnen.

Det är också viktigt att se till att andra åtgärder såsom lagstiftningen om skyddet av miljön (exempelvis ramdirektivet om vatten) eller om konsumentskydd beaktar de endokrinstörande ämnena.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 14 juni 2001 rörande genomförandet av gemenskapens strategi för endokrinstörande ämnen [KOM(2001) 262 slutlig - Ännu inte offentliggjort] Detta meddelande är den första rapporten om genomförandet av strategin för endokrinstörande ämnen. I meddelandet sammanfattas de framsteg som gjorts och presenteras åtgärder som ska vidtas i framtiden

När det gäller åtgärderna på kort sikt upprättades under år 2000 en prioritetslista över 553 syntetiska ämnen och 9 syntetiska eller naturliga hormoner. En prioritetslista över åtgärder har också utarbetats för att närmare utvärdera dessa ämnens potential. Kommissionen har dessutom anordnat en konferens om endokrinstörande ämnen som ägde rum den 18-20 juni i Sverige.

Kommissionen deltar vidare i OECD:s kommitté för testning och bedömning av endokrinstörande ämnen som syftar till att ta fram vedertagna testmetoder för endokrinstörande ämnen. Enligt de senaste bedömningarna skulle vedertagna testmetoder för hälsoeffekter kunna finnas tillgängliga 2002, medan testmetoder för miljöeffekter väntas finnas tillgängliga omkring 2003-2005.

Forskning om endokrinstörande ämnen är en prioriterad åtgärd i det femte ramprogrammet för forskning och utveckling. En riktad ansökningsomgång om de endokrinstörande ämnenas hälso- och miljöeffekter utlystes i maj 2001, med en budget på 20 miljoner euro.

När det gäller lagstiftningsåtgärder eftersträvas i förslaget till omarbetat direktiv om allmän produktsäkerhet bland annat en förenkling av de villkor och förfaranden som gäller för brådskande åtgärder på EU-nivå. Frågan om endokrinstörande ämnen behandlas också särskilt i samband med ny (ramdirektivet om vatten) och befintlig lagstiftning på vattenpolitikens område och i den nyligen antagna vitboken om en strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

Efter de förberedande åtgärder som genomförts under 2000, kommer 2001 att ägnas åt fortsatt utvärdering av ämnena på listan. Under 2001-2002 kommer arbetet att inriktas på att prioritera insamling av data och inleda ett antal forskningsprojekt. Kommissionen uppmanar dessutom medlemsstaterna att påskynda de nuvarande riskbedömningsförfarandena för sådana existerande ämnen som är upptagna på listan och som behandlas i gällande gemenskapslagstiftning.

Senast ändrat den 25.08.2006

Top