Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus (till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus (till 2014)

Detta direktiv syftar till att fastställa de tekniska krav som gäller strålkastare för helljus och/eller halvljus för att möjliggöra genomförandet av EG-typgodkännandeförfarandet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna ska bevilja typgodkännande för varje typ av motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och varje typ av annan ljuskälla (glödlampor eller andra lampor) för sådana strålkastare som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna till direktivet. Den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännande ska vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen.

Medlemsstaterna måste utfärda ett EG-typgodkännandemärke för varje strålkastartyp för helljus och/eller halvljus och för varje typ av ljuskälla för dessa strålkastare.

I enlighet med systemet för beviljande av godkännande som anges i direktivet får medlemsstaterna inte:

  • förbjuda att strålkastare för helljus och/eller halvljus med hänvisning till deras konstruktion eller funktion släpps ut på marknaden om strålkastarna är försedda med EG-typgodkännandemärke,
  • vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande eller förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till fordonets strålkastare för helljus och/eller halvljus om dessa är försedda med EG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Direktivet upphävs genom förordning (EG) nr 661/2009 från den 1 november 2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 76/761/EEG

30.7.1976

1.7.1977

EUT L 262, 27.9.1976

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/17/EG

2.5.1999

1.10.1999

EUT L 97, 12.4.1999

Anslutningsakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 76/761/EEG har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

Senast ändrat den 02.07.2014

Top