Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar (till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar (till 2014)

Detta direktiv syftar till att fastställa de tekniska krav som gäller körriktningsvisare för att möjliggöra genomförandet av gemenskapens typgodkännandeförfarande.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna måste bevilja typgodkännande för varje typ av körriktningsvisare som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna till direktivet, och utfärda ett EG-typgodkännandemärke som överensstämmer med förebilden i bilagan till direktivet för varje typ. Den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännande ska vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen.

I enlighet med systemet för beviljande av godkännande som anges i direktivet får medlemsstater inte:

  • förbjuda att körriktningsvisare med hänvisning till deras konstruktion eller funktion släpps ut på marknaden om lyktorna är försedda med EG-typgodkännandemärke,
  • vägra att bevilja EG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon med hänvisning till fordonets körriktningsvisare om dessa är försedda med EG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG,
  • vägra eller förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till fordonets körriktningsvisare om dessa är försedda med EG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

En medlemsstat kan dock förbjuda att körriktningsvisare som är försedda med EG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om dessa upprepade gånger inte överensstämmer med den godkända typen.

Direktivet upphävs genom förordning (EG) nr 661/2009 från den 1 november 2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 76/759/EG

30.7.1976

1.7.1977

EUT L 262, 27.9.1976

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/15/EG

2.5.1999

1.10.1999

EUT L 97, 12.4.1999

Anslutningsakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 76/759/EG har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

Senast ändrat den 02.07.2014

Top