Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon med släpvagnar: dimbaklyktor (fram till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorfordon med släpvagnar: dimbaklyktor (fram till 2014)

Syftet med detta direktiv är att införa harmoniserade tekniska krav för dimbaklyktor och därmed möjliggöra genomförandet av gemenskapens typgodkännandeförfaranden.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

SAMMANFATTNING

Direktiv 77/538/EEG

Med dimbaklykta avses den lykta som används för att göra fordonet mer synligt bakifrån i tät dimma.

Medlemsstaterna ska bevilja typgodkännande för varje typ av dimbaklykta som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna till direktivet, och utfärda ett EG-typgodkännandemärke. Den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännande ska vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen.

Medlemsstaterna får inte:

  • förbjuda att dimbaklyktor med hänvisning till deras konstruktion eller funktion släpps ut på marknaden om lyktorna är försedda med EG-typgodkännandemärke.
  • vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon med hänvisning till fordonets dimbaklyktor om dessa är försedda med EG-typgodkännandemärke och monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.
  • förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till fordonets dimbaklyktor om dessa är försedda med EG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv76/756/EEG.

Direktiv 89/518/EEG

Detta direktiv anpassar tidigare direktiv till den tekniska utvecklingen och förenklar EG-typgodkännandemärkningen för dimbaklyktor när dessa är grupperade, kombinerade eller bildar flerfunktion med andra lyktor. De definitioner som anges i direktiv 76/756/EEG (grupperade lyktor, kombinerade lyktor, ljuskälla avseende glödlampor, etc.) gäller även direktiv 77/538/EEG.

Direktiv 99/14/EG

Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen ändrar detta direktiv radikalt bilagorna till direktiv 77/538/EEG, i synnerhet när det gäller informationsdokument och typgodkännandeintyg. Direktiv 99/14/EG förenklar även typgodkännandeförfaranden för att upprätthålla likvärdighet mellan direktiv 77/538/EEG och motsvarande föreskrifter utfärdade av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Från och med den 1 april 2000 får medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande, och de kan vägra att bevilja nationellt typgodkännande för alla fordonstyper på grunder som avser dimbaklyktor, om kraven i direktiv 77/538/EEG inte uppfylls.

Varje ändring som behövs för att anpassa bestämmelserna i bilagorna till tekniska framsteg ska antas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Direktiv 77/538/EEG upphävs genom förordning (EG) nr 661/2009 från och med den 12 november 2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 77/538/EEG

29.6.1977

29.12.1978

EUT L 220, 29.8.1977

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/518/EEG

17.8.1989

31.12.1989

EUT L 265, 12.9.1989

Direktiv 99/14/EG

2.5.1999

1.10.1999

EUT L 97, 12.4.1999

Anslutningsakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Senast ändrat den 02.07.2014

Top