Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Värmesystem för motorfordon (fram till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Värmesystem för motorfordon (fram till 2014)

Krav på värmesystem för passagerarutrymmen i motorfordon kommer i framtiden att utgöra en integrerad del av förfarandet för EG-typgodkännande för motorfordon.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktiv 2001/56/EG anger krav på värmesystem för passagerarutrymmen i motorfordon.

Direktiv 2001/56/EG är ett av de specifika direktiven om förfarandet för EG-typgodkännande som fastställs i direktiv 70/156/EEG. De tekniska krav som där anges berör därför typgodkännandet för motorfordon utrustade med ett värmesystem och värmesystem som komponenter.

Med värmesystem avses varje typ av anordning som har konstruerats för att höja temperaturen inuti ett fordon, inklusive lastutrymmet.

Direktiv 2001/56/EG utökar räckvidden för direktiv 78/548/EEG som endast omfattade värmesystem som utnyttjar värme från motorn. I framtiden kommer även förbränningsvärmare att omfattas. En förbränningsvärmare definieras i direktivet som en anordning som direkt utnyttjar flytande eller gasformigt bränsle men inte överskottsvärme från den motor som används för framdrivning av fordonet.

Även direktiv 2001/56/EG utvidgar räckvidden för rådets direktiv 78/548/EEG, från att endast omfatta fordon i kategori M1 (personbilar) till att gälla alla fordon i kategorierna M, N och O (fordon för person- och lasttransport samt lastbilar) som är utrustade med ett värmesystem.

Från och med den 9 maj 2004 måste kraven i direktiv 2001/56/EG uppfyllas för att EG-typgodkännande ska beviljas för en fordonstyp med avseende på värmesystemet eller typen av förbränningsvärmare. Från och med den 9 maj 2005 måste alla nya fordon uppfylla dessa krav.

Direktiv 78/548/EEG upphävs från och med den 9 maj 2004.

LPG-drivna värmesystem

Direktiv 2004/78/EG ändrar direktiv 2001/56/EG genom att införa ytterligare säkerhetskrav för LPG-drivna värmesystem för motorfordon.

Från och med den 1 januari 2006 gäller dessa nya tekniska krav för EG-typgodkännande för fordonstyper med ett LPG-drivet värmesystem eller typer av LPG-drivna förbränningsvärmare. Från och med den 1 januari 2007 ska alla nya fordon med LPG-drivna värmesystem uppfylla dessa krav.

Införandet av ytterligare krav för LPG-drivna värmesystem föreskrevs i artikel 5 i direktiv 2001/56/EG , eftersom den artikeln ursprungligen endast gällde värmesystem som drivs med flytande bränsle som t.ex. bensin eller dieselolja.

Direktiv 2001/56/EG upphävs genom förordning (EG) nr 661/2009 från och med den 1 november 2014.

Bakgrund

Många fordonstyper är numera utrustade med värmesystem för passagerarutrymmen (bussar), lastutrymmen (lastbilar) eller sovutrymmen (husvagnar). Av uppenbara säkerhets- och miljöskyddsskäl är det nödvändigt att ha krav som motsvarar de striktaste tekniska standarderna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/56/EG

9.11.2001

8.5.2003

EUT L 292, 9.11.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/78/EG

20.5.2004

30.9.2004

EUT L 153, 30.4.2004

Direktiv 2006/119/EG

18.12.2006

30.9.2007

EUT L 330, 28.11.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Senast ändrat den 02.07.2014

Top