Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: förarsäte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: förarsäte

Europeiska unionen harmoniserar de tekniska krav som gäller förarsätet på jordbruks- och skogsbruksmaskiner med hjul. Därmed underlättar EU genomförandet av det förfarande för EG-typgodkännande som omfattades av direktiv 74/150/EEG men som har upphävts och ersatts av direktiv 2003/37/EG.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktiv 78/764/EEG

Tillämpningsområde: Med jordbruks- och skogsbrukstraktor med hjul avses i detta direktiv varje motorfordon som är försett med hjul eller band, som har minst två axlar, och vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jordbruk eller skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för transport av gods och passagerare. Direktiv 78/764/EEG gäller enbart för angivna traktorer som är försedda med luftfyllda däck, har två axlar och är konstruerade för en högsta hastighet på mellan 6 och 25 km/h.

Bestämmelserna i direktivet om förarsäten berör inte bara kraven för deras installation på traktorer utan även sätenas konstruktion.

Varje medlemsstat ska bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av förarsäte som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som fastställs i bilagorna till direktivet.

Direktiv 82/890/EEG

Genom detta direktiv utökas tillämpningsområdet för direktiv 78/764/EEG. Hädanefter gäller lagstiftningen för de traktorer som anges i direktiv 78/764/EEG som är försedda med luftfyllda däck, har två axlar och är konstruerade för en högsta hastighet på mellan 6 och 30 km/tim.

Direktiv 87/354/EEG

Detta direktiv ändrar gällande lagstiftning med avseende på medlemsstaternas olika bokstavsbeteckningar.

Direktiv 97/54/EG

Genom detta direktiv utökas tillämpningsområdet för direktiv 78/764/EEG. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul konstrueras hädanefter för en högsta hastighet på 40 km/tim.

Direktiv 1999/57/EG

För att öka säkerheten fastställs i detta direktiv närmare föreskrifter för montering av förarsätet samtidigt som ergonomiska brister undviks.

Direktiv 78/764/EEG har upphävts genom förordning (EU) nr 167/2013 med verkan från och med den 1 januari 2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 78/764/EEG

28.7.1978

29.1.1980

EUT L 255, 18.9.1978

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 82/890/EEG

21.12.1982

21.6.1984

EUT L 378, 31.12.1982

Direktiv 83/190/EEG

8.04.1983

30.9.1983

EUT L 109, 26.4.1983

Direktiv 87/354/EG

29.06.1987

31.12.1987

EUT L 192, 11.7.1987

Direktiv 97/54/EG

30.10.1997

22.9.1998

EUT L 277, 10.10.1997

Direktiv 1999/57/EG

5.7.1999

30.6.2000

EUT L 148, 15.6.1999

Anslutningsakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Senast ändrat den 02.07.2014

Top