Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon och släpvagnar: fordonspapper

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorfordon och släpvagnar: fordonspapper

Direktivet harmoniserar formen och innehållet i registreringsbevis för fordon.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon.

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller för handlingar som utfärdas av EU-länderna. Det har tre syften:

  • Att göra det lättare att använda fordon som är registrerade i ett EU-land på vägarna i de övriga EU-länderna. Det gör det enklare för de berörda nationella myndigheterna att kontrollera registreringsbevis.
  • Att möjliggöra genomförandet av direktiv 2006/126/EG om körkort som ska kontrolleras med hjälp av vägkontroller.
  • Att förbättra den inre marknaden genom att göra det lättare att förstå handlingar och kontrollera rättmätigt ägande, där ett fordon har registrerats i ett annat EU-land.

Registreringsbeviset som utfärdas av EU-länderna måste uppfylla en modell som beskrivs i bilagan till direktivet. Detta gör det enklare att kontrollera rättmätiga ägande i fall där ett fordon är registrerat i ett annat EU-land, särskilt om den sökande inte är innehavaren av registreringsbeviset. Den första delen av registreringsbeviset är för körning på väg, medan den andra är reserverad för information om ägarskap.

EU-länderna kan utfärda ett registreringsbevis endast bestående av den första delen av modellen. Detta gäller de fall där fordon ska användas endast inom sitt territorium och de till sitt förfogande har ett system för att komma åt fordonsregistret, i händelse av vägkontroller.

Registreringsbevis utfärdat av ett EU-land måste erkännas av de övriga EU-länderna. Enligt direktiv 2014/46/EU måste EU-länderna vidare sköta en elektronisk registrering av uppgifter om alla fordon som är registrerade på deras territorium.

Myndigheterna i ett EU-land underrättas om en trafiksäkerhetsprovning som utförts i enlighet med direktiv 2014/45/EU visar att tillståndet att använda ett visst fordon har upphävts. Detta upphävande ska registreras elektroniskt och ytterligare trafiksäkerhetsprovning utföras. Upphävandet gäller tills en ny trafiksäkerhetsprovning har genomförts.

Om ett motorfordon eller en släpvagn som tidigare registrerats i ett EU-land omregistreras i ett annat EU-land ska de behöriga myndigheterna i det EU-landet återlämna registreringsbeviset till myndigheterna i det EU-land där det har utfärdats, om så begärs.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/37/EG

1.6.1999

1.6.2004

EUT L 138, 1.6.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/127/EG

5.2.2004

15.1.2005

EUT L 10, 16.1.2004

Anslutningsakt

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2006/103/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2013/22/EG

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Direktiv 2014/46/EG

19.5.2014

20.5.2017

EUT L 127, 29.4.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG [EUT L 127, 29.4.2014].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG [EUT L 127, 29.4.2014].

Senast ändrat den 04.08.2014

Top