Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uttjänta fordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uttjänta fordon

Motorfordon som har blivit uttjänta och inte längre är lämpliga att användas ger upphov till miljontals ton avfall. För att minimera inverkan på miljön, säkerställa bättre återanvändning av materialen samt spara energi på ett bättre sätt, föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning hur de nya fordonen ska vara konstruerade och hur avfallet ska samlas in och behandlas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon - Uttalanden av kommissionen

SAMMANFATTNING

Motorfordon som har blivit uttjänta och inte längre är lämpliga att användas ger upphov till miljontals ton avfall. För att minimera inverkan på miljön, säkerställa bättre återanvändning av materialen samt spara energi på ett bättre sätt, föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning hur de nya fordonen ska vara konstruerade och hur avfallet ska samlas in och behandlas.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs åtgärder för att förhindra och begränsa avfall från uttjänta fordon och deras komponenter, och där säkerställs att avfallet återanvänds, materialåtervinns eller återvinns när så är möjligt.

VIKTIGA PUNKTER

 • Tillverkarna av fordon och utrustning måste ta hänsyn till nedmontering, återanvändning och återvinning när de konstruerar och tillverkar sina produkter. De måste säkerställa att nya fordon är
  • återanvändningsbara och/eller innehåller material som kan återvinnas till minst 85 % av fordonets vikt,
  • återanvändningsbara och/eller återvinningsbara till minst 95 % av fordonets vikt.
 • De får inte använda farliga ämnen såsom bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom.
 • Tillverkare, importörer och distributörer måste tillhandahålla system för att samla in uttjänta fordon, och även begagnade delar från reparerade personbilar när detta är tekniskt genomförbart.
 • Ägare av uttjänta fordon som levereras för avfallshantering får ett skrotningsintyg. Detta är nödvändigt för att avregistrera fordonet.
 • Producenterna står för samtliga, eller en betydande del av, kostnaderna i samband med leverans till en inrättning för avfallshantering. Det ska inte finnas någon omkostnad för fordonsägaren, utom i sällsynta fall då motorn saknas eller om det uttjänta fordonet är fullt av avfall.
 • Inrättningar för avfallshantering måste ansöka om ett tillstånd eller registrering hos behöriga myndigheter.
 • Uttjänta fordon plockas först isär innan vidare behandling äger rum. Farliga material och komponenter tas bort och avskiljs. Möjligheterna till återanvändning, återvinning eller materialåtervinning av avfallet uppmärksammas.
 • Det finns tydliga kvantifierade mål för årsrapportering till Europeiska kommissionen om återanvändning och återvinning av uttjänta fordon. Dessa mål har blivit allt mer krävande.
 • EU-länderna rapporterar till Europeiska kommissionen vart tredje år om genomförandet av direktivet.
 • Lagstiftningen gäller för personbilar och små lastbilar men inte för stora lastbilar, veteranfordon och fordon för särskild användning.

Särskild lagstiftning gäller för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av delar och material från fordon.

BAKGRUND

Varje år ger uttjänta fordon upphov till mellan 8 och 9 miljoner ton avfall i EU.

Se mer information om uttjänta fordon på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/53/EG

21.10.2000

21.4.2002

EGT L 269, 21.10.2000, s. 34-43

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/33/EG

21.3.2008

-

EGT L 81, 20.3.2008, s. 62-64

Direktiv 2008/112/EG

12.1.2009

-

EGT L 345, 23.12.2008, s. 68-74

Fortlöpande ändringar av bilagorna till direktiv 2000/53/EG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EUT L 310, 25.11.2005, s. 10-27)

Kommissionens beslut 2005/293/EG av den 1 april 2005 om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (EUT L 94, 13.4.2005, s. 30-33)

Kommissionens beslut 2001/753/EG av den 17 oktober 2001 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (EUT L 282, 26.10.2001, s. 77-80)

Kommissionens beslut 2003/138/EG av den 27 februari 2003 om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (EUT L 53, 28.2.2003, s. 58-59)

Kommissionens beslut 2002/151/EG av den 19 februari 2002 om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (EUT L 50, 21.2.2002, s. 94-95)

Senast ändrat 17.09.2015

Top