Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon med släpvagnar: antändbarhet hos material som används till inredningen i linjebussar och långfärdsbussar (fram till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorfordon med släpvagnar: antändbarhet hos material som används till inredningen i linjebussar och långfärdsbussar (fram till 2014)

Syftet med detta direktiv är att harmonisera nationella lagar om antändbarhet hos material som används till inredningen i linjebussar och långfärdsbussar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG av den 24 oktober 1995 om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon

SAMMANFATTNING

Genom detta direktiv införs delvis det förfarande för EG-typgodkännande som fastställs genom rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon. Bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG avseende system, komponenter och tekniska enheter i fordon är därför i enlighet med direktiv 95/28/EG.

I direktivet behandlas brinnegenskaper (antändbarhet, brinnhastighet och smältegenskaper) för material som används i linjebussar och långfärdsbussar av kategori M3, för fler än 22 passagerare.

Till direktivets tillämpningsområde hör inte linjebussar och långfärdsbussar som är avsedda för stående passagerare eller stadskörning (stadsbussar).

Medlemsstaterna får inte vägra eller förbjuda ett EG-typgodkännande, nationellt typgodkännande eller försäljning, registrering, idrifttagande eller användning av ett fordon/en komponent som uppfyller kraven i direktivet.

Direktivet upphävs genom förordning (EG) nr 661/2009 från den 1 november 2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 95/28/EG

13.12.1995

24.10.1999

L 281, 23.11.1995

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Anslutningsakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Senast ändrat den 02.07.2014

Top