Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allvarliga olyckshändelser där farliga kemikalier ingår

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Allvarliga olyckshändelser där farliga kemikalier ingår

Nya bestämmelser som trädde i kraft den 13 augusti 2012 innebär att informationen till EU:s medborgare om allvarliga hot från industrianläggningar i deras närhet kommer att förbättras.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG.

SAMMANFATTNING

Vad avser den aktuella lagstiftningen?

EU-lagstiftning för att förebygga allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen, i synnerhet kemikalier, ingår.

Vad handlar det om?

Lagstiftningen har ändrats i syfte att stärka allmänhetens rättigheter. Den förbättrar tillgången till information om risker som kan uppstå från närliggande industrianläggningar och hur man bör agera om en olyckshändelse inträffar.

Denna typ av information, som beskriver hur varningar låter och hur allmänheten ska agera, måste finnas tillgänglig på nätet.

Vad har ändrats?

Lagstiftningen omfattar nu omkring 10 000 industrianläggningar där kemikalier eller petrokemikalier används eller förvaras, eller där förädling av metall äger rum.

Varje EU-land måste garantera att åtgärder har införts för att hantera olyckshändelser i områden runt industrianläggningar där stora mängder farliga produkter förvaras:

Verksamhetsutövare som hanterar dessa ämnen i mängder som överstiger vissa tröskelnivåer måste göra följande:

  • Regelbundet informera dem som kan påverkas av en olycka.
  • Utarbeta säkerhetsrapporter.
  • Upprätta ett säkerhetsledningssystem.
  • Inrätta en intern beredskapsplan.

Den nya lagstiftningen innebär även detta:

  • Förfarandena för offentliga samråd om projekt, planer och program för anläggningar som omfattas av lagstiftningen förbättras.
  • Förändringarna av planering av markanvändning säkerställer att nya anläggningar placeras på säkert avstånd från befintliga anläggningar.
  • Det blir tillåtet att vända sig till domstol för personer som inte anser sig ha blivit ordentligt informerade eller fått vara delaktiga i processen.
  • Strängare tillsynsnormer för de olika anläggningarna införs, för att se till att säkerhetsbestämmelserna har genomförts.

EU-länderna måste tillämpa de nya bestämmelserna från och med den 1 juni 2015.

Varför uppdateras lagstiftningen?

I den nya lagstiftningen beaktas vissa tekniska ändringar av sättet att klassificera kemikalier som har skett inom Europa och övriga världen.

Referenser

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2012/18/EU

13.8.2012

31.5.2015 Träder i kraft 1.6.2015

EUT L 197, 24.7.2012

Senast ändrat 15.01.2014

Top