Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Märkning av skodon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Märkning av skodon

Genom märkning av skodon och deras beståndsdelar får konsumenterna information som gör att de kan ta medvetna inköpsbeslut. Det bidrar också till att skydda branschen mot orättvis konkurrens och förbättrar den inre marknadens funktion i Europeiska unionen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet.

SAMMANFATTNING

Genom märkning av skodon och deras beståndsdelar får konsumenterna information som gör att de kan ta medvetna inköpsbeslut. Det bidrar också till att skydda branschen mot orättvis konkurrens och förbättrar den inre marknadens funktion i Europeiska unionen.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs reglerna för märkning av skodon:

 • Märkningens innehåll och form.
 • Ansvaret för märkningen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Endast material som täcker 80 % eller mer av ovandelen, plus fodret och bindsulan, på skodonet, samt 80 % eller mer av volymen på slitsulan, behöver märkas. När inget enskilt material står för minst 80 % måste en märkning med information om de två huvudmaterialen tillhandahållas.
 • På märkningen måste information lämnas om skodonets tre beståndsdelar:
  • Ovandelen.
  • Fodret och bindsulan.
  • Slitsulan.
 • Märkningen kan antingen vara skriftlig eller i form av en symbol.
 • Märkningen måste vara synlig, sitta fast ordentligt och vara tillgänglig.
 • Märkningen ska vara
  • tryckt eller inpräglad på skodonet, eller
  • fäst vid skodonet med exempelvis en självhäftande etikett, eller
  • fäst med hjälp av exempelvis ett fäste eller ett snöre.
 • Märkningen måste synas på minst en av de två artiklar som utgör paret av skor, stövlar etc.
 • EU-tillverkare är ansvariga för att tillhandahålla märkningen och för att den är korrekt. När skodonet är importerat är det den person som först släpper ut det på EU-marknaden som tar på sig detta ansvar. Återförsäljare förblir ansvariga för att se till att de skodon de säljer är märkta på rätt sätt.
 • I bilagorna anges
  • definitioner (t.ex. en ovandel, en sula etc.) och motsvarande symboler eller text gällande de delar av skodonet som ska identifieras (bilaga I),
  • exempel på skodon som omfattas av direktivet, i bilaga II. Direktivet omfattar exempelvis inte skodon som används av privatpersoner i arbetsmiljösyfte på arbetsplatsen; detta faller under EU:s regler för personlig skyddsutrustning.

Det finns också en frivillig EU-ekomärkning för skodon. Denna märkning hjälper konsumenterna att identifiera skodon vars livscykel (produktion, användning och kassering) har låg miljöpåverkan.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/11/EG

9.5.1994

23.9.1995

EGT L 100, 19.4.1994, s. 37-41

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006, s. 81-106

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013, s. 172-183

Fortlöpande ändringar av direktiv 94/11/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 19.08.2015

Top