Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deponering av avfall

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Deponering av avfall

Det finns många olika sätt att ta hand om avfall. Att gräva ner det i marken, s.k. deponering, är minst miljömässigt hållbart och bör hållas till ett absolut minimum.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att förebygga, eller i så stor utsträckning som möjligt, minska all negativ påverkan från deponering på ytvatten, grundvatten, mark, luft och människors hälsa. Detta görs genom att införa stränga tekniska krav.

VIKTIGA PUNKTER

 • Deponier är indelade i tre kategorier: deponier för farligt avfall, deponier för icke-farligt avfall och deponier för inert avfall (avfall som inte bryts ner eller brinner, såsom grus, sand och sten).
 • EU:s regeringar måste genomföra nationella strategier för att gradvis minska mängden biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponi.
 • Deponianläggningar får inte ta emot begagnade däck eller avfall som är flytande, brandfarligt, explosivt eller frätande, eller från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter.
 • Endast avfall som har behandlats kan deponeras.
 • Kommunalt avfall kan gå till deponier för icke-farligt avfall.
 • De nationella myndigheterna måste se till att det pris som operatörer tar ut för att ta hand om avfallet täcker alla kostnader från det att anläggningen öppnas till det att den läggs ned.
 • Huvudmän för deponier måste ansöka om tillstånd och lämna information om
  • den sökandes identitet, och i vissa fall, huvudmannen,
  • vilken typ och mängd av avfall som ska deponeras,
  • platsen och dess kapacitet, inklusive drift, övervakning och kontrollplaner,
  • metoder för att förebygga och minska föroreningarna,
  • uppgifter om stängning och efterbehandling av platsen.

Den 16 april 2014 antogs EU-lagstiftningen för att stärka kvaliteten på miljökonsekvensbedömningsförfarandet som anges i direktiv 2011/92/EU. Detta var nödvändigt för att säkerställa samstämmighet och synergi med andra områden av EU:s lagstiftning och politik.

Beslut 2003/33/EG fastställer kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier.

Mer information finns på sidorna om deponering av avfall på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/31/EG

16.7.1999

16.7.2001

EUT L 182, 16.7.1999, s. 1-19

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Direktiv 2011/97/EU

13.12.2011

15.3.2013

EUT L 328, 10.12.2011, s. 49-52

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till direktiv 1999/31/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 124, 25.4.2014, s. 1-18).

Rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG (EGT L 11, 16.1.2003, s. 27-49).

Senast ändrat 22.05.2015

Top