Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bortskaffande av förbrukade batterier och ackumulatorer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bortskaffande av förbrukade batterier och ackumulatorer

Genom denna lagstiftning förbjuds utsläppning på marknaden av de flesta batterier och ackumulatorer med en viss halt av kvicksilver eller kadmium, och regler fastställs för insamling, återvinning, behandling och bortskaffande av batterier och ackumulatorer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (se ändringsrättsakter).

SAMMANFATTNING

I direktivet förbjuds utsläppande på marknaden av vissa batterier och ackumulatorer med en kvicksilver- eller kadmiumhalt ovanför ett fast gränsvärde. Dessutom främjar direktivet en hög nivå av insamling och återvinning av förbrukade batterier och ackumulatorer och en förbättrad miljöprestanda för alla som är inblandade i batteriers och ackumulatorers livscykel, däribland återvinningen och bortskaffandet av dem.

Syftet är att minska mängden farliga ämnen som dumpas i miljön, i synnerhet kvicksilver, kadmium och bly. Detta bör göras genom att man minskar användningen av dessa ämnen i batterier och ackumulatorer och genom att behandla och återanvända de mängder som används.

Direktivet gäller för alla typer av batterier och ackumulatorer, förutom dem som används i utrustning för att skydda medlemsstaternas säkerhet eller för militära syften, eller i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden. Det omfattar därför fler produkter än direktiv 91/157/EEG, som endast gällde för batterier innehållande kvicksilver, bly eller kadmium och undantog s.k. knappceller.

När det gäller förekomsten av kvicksilver förbjuder direktivet batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver per viktenhet, oavsett om de ingår i apparater eller inte. Knappceller med en kvicksilverhalt som inte överstiger 2 % per viktenhet undantas från detta förbud fram till oktober 2015 (när det gäller knappceller för hörapparater kommer emellertid undantaget fortsatt granskas av kommissionen).

När det gäller kadmium förbjuds bärbara batterier och ackumulatorer, inklusive de som ingår i apparater, med en kadmiumhalt på mer än 0,002 % per viktenhet (utom bärbara batterier och ackumulatorer som används i nöd- och larmsystem eller medicinsk utrustning). Ett undantag från detta förbud upprättas för bärbara batterier och ackumulatorer till sladdlösa elektriska handverktyg fram till den 31 december 2016, så att återvinningsindustrin och konsumenterna längs hela värdekedjan kan anpassa sig ytterligare till relevant ersättningsteknik.

För att säkerställa att en hög andel förbrukade batterier och ackumulatorer återvinns måste medlemsstaterna vidta alla åtgärder som behövs (inklusive ekonomiska styrmedel) för att främja och maximera separata avfallsinsamlingar och förebygga att batterier och ackumulatorer kastas bort som osorterat kommunalt avfall. De måste se till att slutanvändare kan kassera förbrukade batterier och ackumulatorer på insamlingsplatser i sin närhet och kostnadsfritt få dem återtagna av tillverkarna. Insamlingsnivåer på minst 25 % måste nås senast den 26 september 2012, och på 45 % senast den 26 september 2016.

Enligt direktiv 2013/56/EU måste det vara möjligt att avlägsna batterier och ackumulatorer på ett lätt och säkert sätt. Apparater som innehåller batterier och ackumulatorer måste därför åtföljas av instruktioner om hur dessa kan avlägsnas på ett säkert sätt av antingen slutanvändaren eller oberoende behöriga fackpersoner.

Medlemsstaterna måste också säkerställa att batterier och ackumulatorer som samlats in behandlas och återvinns med bästa tillgängliga teknik. Energiutvinning anses inte som en återvinningsprocess.

Behandlingen måste minst omfatta avlägsnande av alla vätskor och syror. Batterier och ackumulatorer måste behandlas och lagras (även om det bara är tillfälligt) på platser med ogenomträngliga ytor och väderbeständig täckning, eller i lämpliga behållare. I direktivet fastställs också skyldigheter när det gäller grader i återvinningsprocesserna som batterierna genomgår, beroende på deras kemiska sammansättning.

Om det inte finns någon lämplig slutmarknad för återvinningsprodukterna, eller om en detaljerad bedömning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna visar att återvinning inte är den bästa lösningen, kan medlemsstaterna bortskaffa batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium, kvicksilver eller bly i deponier eller genom underjordsförvar. I övrigt är det förbjudet att placera förbrukade industri- och bilbatterier och industri- och bilackumulatorer i deponier, eller att förbränna dem. Endast rester från behandling och återvinning av dem får bortskaffas på dessa sätt.

Behandling och återvinning får äga rum utanför den berörda medlemsstaten eller t.o.m. utanför EU, förutsatt att EU:s lagstiftning om transport av avfall respekteras.

Producenterna måste bära kostnaden för att samla in, behandla och återvinna industri-, bil- och bärbara batterier och ackumulatorer, plus kostnaden för kampanjer för att informera allmänheten om dessa arrangemang. Små producenter kan undantas från denna skyldighet om detta inte hindrar insamlings- och återvinningssystemen från att fungera väl. Alla producenter av batterier och ackumulatorer måste registreras.

Slutanvändarna måste genom olika kanaler och när det gäller flera ämnen få information

  • om vad de ämnen som används i batterier och ackumulatorer kan ha för inverkan på miljön och människors hälsa, och om de insamlings- och återvinningsarrangemang som står till förfogande, genom kampanjer eller direkt från distributörerna,
  • om ackumulatorns eller det bärbara batteriets kapacitet eller om förekomsten av kemikalier ovanför ett visst gränsvärde; här ges information med hjälp av synliga, läsbara och outplånliga markeringar på batterier, ackumulatorer och batterisatser,
  • om behovet av att säkerställa separat insamling för batterier eller ackumulatorer, med hjälp av symbolen med det överkryssade sopkärlet på hjul.

Medlemsstaterna måste rapportera till kommissionen om genomförandet av direktivet och om vilka åtgärder de vidtar för att främja utveckling som påverkar batteriernas och ackumulatorernas miljöpåverkan (däribland ny återvinnings- och behandlingsteknik). Vissa aspekter av direktivet sågs över 2013 (se direktiv 2013/56/EU).

Bakgrund

Detta direktiv upphäver och ersätter direktiv 91/157/EEG.

Hundratusentals ton industriella och bärbara batterier och ackumulatorer släpps ut på EU:s marknad varje år. Ett stort antal metaller används, från kvicksilver, bly och kadmium till nickel, koppar, zink, mangan och litium.

Bortskaffning av avfall från dessa produkter förorenar atmosfären (vid förbränning) och förorenar markvegetation och vatten (vid deponi eller nedgrävning). Genom lämpliga regler blir det möjligt att minska miljöföroreningarna från detta avfall. Att återvinna avfallet gör det dessutom möjligt att återvinna tusentals ton metall, däribland dyrbara metaller som nickel, kobolt och silver.

Mer information om detta ämne finns på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/66/EG

26.9.2006

26.9.2008

EUT L 266, 26.9.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/12/EG

20.3.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008

Direktiv 2008/103/EG

5.12.2008

5.1.2009

EUT L 327, 5.12.2008

Direktiv 2013/56/EU

30.12.2013

1.7.2015

EUT L 329, 10.12.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/763/EG av den 29 september 2008 om upprättandet av en gemensam metod för beräkningen av den årliga försäljningen av bärbara batterier och ackumulatorer till slutanvändare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (EUT L 262, 1.10.2008).

Senast ändrat den 19.05.2014

Top