Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bortskaffande av polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade terfenyler (PCT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bortskaffande av polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade terfenyler (PCT)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/59/EG – bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras lagstiftningen om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)* och dekontaminering eller bortskaffande av utrustning som innehåller PCB och PCT.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste se till att
  • använd PCB och PCT och utrustning som innehåller PCB och PCT bortskaffas så snart som möjligt,
  • upprätta förteckningar över utrustning som innehåller mer än fem liter PCB och PCT och skicka sammanfattningar av dessa förteckningar till Europeiska kommissionen senast tre år efter det att lagstiftningen har antagits,
  • företag som bortskaffar PCB och PCT är auktoriserade och för register över mängd, ursprung och art av den använda PCB och PCT som de erhåller,
  • vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att PCB och PCT eller utrustning som innehåller PCB och PCT börjar brinna,
  • PCB eller PCT inte bränns på fartyg,
  • transformatorer inte fylls på med PCB eller PCT,
  • transformatorer som innehåller mer än 0,05 viktprocent PCB dekontamineras enligt de villkor som anges i lagstiftningen,
  • utrustning som innehåller mer än fem liter PCB och PCT dekontamineras och/eller bortskaffas senast i slutet av 2010, förutom när det gäller de transformatorer som innehåller mellan 0,05 och 0,005 viktprocent PCB eller PCT, som kan bortskaffas när de tas ur bruk.
 • Förteckningarna innehåller
  • namn på och adress till utrustningens innehavare,
  • plats där utrustningen finns och en beskrivning av den,
  • mängd PCB eller PCT som finns i utrustningen,
  • datum för och slag av behandling eller utbyte som utförs eller planeras,
  • datum för intyg.
 • Kommissionen
  • fastställer referensmetoder för mätning av halten av PCB och PCT i kontaminerat materiel,
  • fastställer tekniska krav för andra metoder att bortskaffa PCB och PCT,
  • tillhandahåller en förteckning över tillverkningsbeteckningar på elektrisk utrustning, dvs. kondensatorer, motstånd eller induktionsspolar, som innehåller PCB och PCT,
  • fastställer vid behov ersättningar för PCB och PCT som är mindre farliga.
 • Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POP) tillhandahåller det juridiska ramverket för POP. Den är också tillämplig på PCB som har klassats som POP.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 september 1996. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 16 mars 1998.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade terfenyler (PCT): en grupp av konstgjorda föreningar som tidigare användes i stor utsträckning, framför allt i elektrisk utrustning. I slutet av 1970-talet förbjöd man dessa föreningar i många länder för att skydda miljön.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31–35).

Fortlöpande ändringar av direktiv 96/59/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2001/68/EG av den 16 januari 2001 om fastställande av två referensmetoder för mätning av PCB i enlighet med artikel 10 a i rådets direktiv 96/59/EG om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) [delgivet med nr K(2001) 107] (EGT L 23, 25.1.2001, s. 31).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7-49).

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004) (EUT L 229, 29.6.2004, s. 5-22).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.02.2017

Top