Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Farliga produkter som liknar livsmedel – garantera konsumenternas säkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Farliga produkter som liknar livsmedel – garantera konsumenternas säkerhet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 87/357/EEG om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet gäller för produkter, såsom kosmetika och flytande hushållsprodukter, som inte är ätbara, men som på grund av sin form, lukt, färg, utseende, förpackning, märkning eller storlek kan verka ätbara. Barn är särskilt utsatta och kan frestas att försöka inta sådana produkter.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-länderna måste
    • vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbjuda försäljning, import, export och tillverkning av produkter som omfattas av lagstiftningen,
    • kontrollera att sådana farliga produkter inte säljs på deras territorium,
    • återkalla eventuella produkter som säljs från marknaden och underrätta Europeiska kommissionen om produkten och skälet till beslutet.
  • Kommissionen måste informera alla andra EU:s regeringar om beslutet så snabbt som möjligt.
  • Senast den 26 juni 1989 och på grundval av en rapport från kommissionen om genomförandet av lagstiftningen måste EU:s regeringar avgöra om direktivet bör utvidgas till att omfatta andra farliga produkter.

Den 3 december 2001 enades EU:s regeringar och Europaparlamentet om lagstiftning om allmän produktsäkerhet som kräver att tillverkarna måste se till att deras produkter är säkra innan de säljs.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 juni 1987. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 26 juni 1989.

BAKGRUND

I ett yttrande som antogs i mars 2011 noterade vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet att det fanns en låg risk för akut förgiftning hos antingen barn eller äldre som av misstag intar kosmetika. När det gäller hushållsprodukter finns det en något högre risk för allvarligare följder. Dessutom råder det brist på specifika uppgifter om oavsiktligt intag av konsumentprodukter som liknar livsmedel och/eller som kan verka tilldragande på barn.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet (EGT L 192, 11.7.1987, s. 49–50).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4–17).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/95/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 01.08.2016

Top