Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brandsäkerheten i befintliga hotell

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Brandsäkerheten i befintliga hotell

SAMMANFATTNING AV:

Rådets rekommendation 86/666/EEG om brandsäkerhet i befintliga hotell

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

 • Rekommendationen syftar till att definiera en lägsta brandsäkerhetsnivå för alla hotell i EU-länder.
 • EU-länderna rekommenderas att vidta en rad åtgärder för att säkerställa att hotellen uppfyller dessa normer.

VIKTIGA PUNKTER

Försiktighetsåtgärder

EU-länderna rekommenderas att införa försiktighetsåtgärder för att uppfylla dessa fyra mål:

 • Minimera risken för att brand bryter ut.
 • Förebygga spridning av eld och rök.
 • Se till att alla gäster kan evakueras på ett säkert sätt.
 • Underlätta för räddningstjänstens arbete.

Principer

EU-länderna uppmanas att vidta åtgärder för att se till att hotellen följer vissa regler som baseras på ett antal principer. Dessa innefattar

 • att det finns säkra utrymningsvägar som är fria och tydligt markerade,
 • att byggnaderna är strukturellt stabila i händelse av brand – åtminstone så länge som krävs för att gästerna ska kunna evakueras säkert,
 • begränsad användning av lättantändligt material i ytskikt på väggar, tak och golv samt inredning,
 • att det finns varningssystem som är fullt funktionsdugliga,
 • att personalen får instruktioner och lämplig utbildning.

Tekniska riktlinjer

I bilagan till rekommendationen finns tekniska riktlinjer. Dessa gäller särskilt

 • placering och skyltning av utrymningsvägar,
 • byggnadens uppförande,
 • ytskikt och inredning,
 • el-, värme- och ventilationssystem,
 • brandbekämpning, larm och varningsutrustning samt
 • säkerhetsanvisningar.

Inspektioner

Hotellen ska inspekteras med jämna mellanrum.

Rapport

År 2001 utfärdade Europeiska kommissionen en rapport om vilka åtgärder EU-länderna hade infört för att följa rekommendationen. I rapporten redovisades hur de olika EU-länderna påverkats beroende på den skyddsnivå som redan fanns på plats och hur den nationella lagstiftningen hade införlivats. I vissa länders lagstiftning ingick redan minst rekommendationens tekniska riktlinjer eller minimikrav, men i andra hade dessa bara delvis genomförts och användes bara vid byggandet av nya hotell eller vid arbete i befintliga anläggningar.

Uppföljning

I en liknande fråga förberedde kommissionen en rapport 2013 om de befintliga bestämmelserna gällande säkerheten för vissa tjänster riktade mot konsumenter på nationell nivå i hela EU samt i Norge, Island och Liechtenstein. Bland annat undersöktes i rapporten ländernas nationella bestämmelser om säkerheten för turistlogitjänster.

Ett offentligt samråd om säkerheten för turistlogitjänster genomfördes av kommissionen 2014. Efter att ha läst reaktionerna på rapporten drog kommissionen slutsatsen att det inte fanns någon koppling mellan de befintliga reglerna i EU-länderna, avsaknaden av reglering på EU-nivå på grund av subsidiaritetsprincipen och risker för konsumenterna.

VILKEN PERIOD GÄLLER REKOMMENDATIONEN FÖR?

Rekommendationen har gällt sedan 22 december 1986.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 86/666/EEG av den 22 december 1986 om brandsäkerhet i befintliga hotell (EGT L 384, 31.12.1986, s. 60–68)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen om tillämpningen av rådets rekommendation av den 22 december 1986 om brandsäkerhet i befintliga hotell (86/666/EEG) (KOM (2001) 348 slutlig av den 27.6.2001)

Senast ändrat 27.06.2016

Top