Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bedömning och hantering av buller

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bedömning och hantering av buller

Europeiska unionen har i sin kamp mot bullerstörningar fastställt en gemensam strategi som i första hand syftar till att undvika, förebygga eller minska de skadliga effekterna av buller i miljön. Denna strategi bygger på att man fastställer bullerexponeringen med hjälp av kartor som upprättas enligt gemensamma metoder, på information från allmänheten samt på genomförandet av lokala handlingsplaner. Det här direktivet ska också tjäna som bas för att utveckla gemenskapens åtgärder när det gäller bullerkällor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att bekämpa det buller som människor upplever i bebyggda områden, offentliga parker eller andra tysta områden i tätbebyggelse, på landsbygden och nära skolor, sjukhus och andra bullerkänsliga byggnader och områden. Direktivet ska inte tillämpas på buller som orsakas av den exponerade personen själv, buller från hushållsaktiviteter, buller från grannar, buller på arbetsplatser, buller inuti transportmedel eller buller från militär verksamhet i militärområden.

Bullermått och metoder för bedömning av dessa

Lden är ett allmänt bullermått för dag-kväll-natt-nivån (day-evening-night), dvs. oavsett tid på dygnet, som används för att bedöma hur störande bullerexponeringen är. Lnight är ett bullermått som används för att bedöma sömnstörning på natten. Bullermåtten Lden och Lnight används för utarbetande av strategiska bullerkartor.

Andra mått kan användas för akustisk planering och bullerzonsindelning samt för sådana särskilda fall som anges i bilaga I till direktivet.

Värdet på Lden och Lnight bestäms med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i bilaga II i direktivet. Gemensamma bedömningsmetoder för fastställande av Lden och Lnight kommer att utarbetas av kommissionen. Fram till dess kan medlemsstaterna använda sina egna metoder för att fastställa gemensamma mått, förutsatt att dessa metoder följer angivelserna i bilaga II.

Dos-effekt-samband kommer att införas i bilaga III vid framtida ändringar av direktivet för att möjliggöra en bedömning av den inverkan som buller har på befolkningen.

Medlemsstaterna ska senast den 18 juli 2005 underrätta kommissionen om gällande eller planerade gränsvärden för Lden och Lnight och i förekommande fall för Lday och Levening för vägtrafikbuller, flygtrafikbuller, järnvägstrafikbuller samt industribuller.

Strategiska bullerkartor

Med hjälp av en strategisk bullerkarta kan man göra en övergripande bedömning av bullerexponeringen i ett område som är utsatt för olika bullerkällor samt utarbeta prognoser för sådana områden. De strategiska bullerkartorna ska uppfylla de minimikrav som anges i bilaga IV till direktivet.

Medlemsstaterna ska senast den 18 juli 2005 offentliggöra vilka myndigheter och organ som har ansvaret för att upprätta och, i förekommande fall, godkänna strategiska bullerkartor.

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2005, och därefter vart femte år, informera kommissionen om större vägar som trafikeras av över sex miljoner fordon per år, större järnvägslinjer med över 60 000 tågpassagerare per år, större flygplatser samt tätbebyggelse med över 250 000 invånare på deras territorium. Senast den 30 juni 2007 ska man upprätta och, i förekommande fall, godkänna strategiska bullerkartor som visar situationen under det föregående året för områden i närheten av sådan infrastruktur och större tätbebyggelse som anges ovan.

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2008 informera kommissionen om all tätbebyggelse med över 100 000 invånare och alla större vägar och järnvägslinjer på deras territorium. Senast den 30 juni 2012, och därefter vart femte år, ska man upprätta och, i förekommande fall, godkänna strategiska bullerkartor som visar situationen under det föregående året för ovannämnda tätbebyggelse, vägar och järnvägslinjer.

Bullerkartorna bör granskas och i förekommande fall ändras vart femte år.

Handlingsplaner

Syftet med handlingsplanerna är att hantera bullerproblem och effekterna av buller, om nödvändigt genom minskning av bullret. De ska uppfylla de minimikrav som anges i bilaga V till direktivet.

De behöriga myndigheterna avgör vilka åtgärder som ska ingå i handlingsplanerna, men de bör röra prioriteringar som identifieras i samband med att gränsvärden överskrids eller genom tillämpning av andra kriterier som väljs av medlemsstaterna, och åtgärderna ska i synnerhet tillämpas på de områden som är viktigast enligt de strategiska bullerkartorna.

Medlemsstaterna ska senast den 18 juli 2005 offentliggöra vilka myndigheter och organ som har ansvaret för att upprätta och, i förekommande fall, godkänna handlingsplanerna.

Senast den 18 juli 2008 ska handlingsplaner upprättas för större vägar som trafikeras av över sex miljoner fordon per år, större järnvägslinjer med över 60 000 tågpassagerare per år, större flygplatser samt tätbebyggelse med över 250 000 invånare. Senast den 18 juli 2013 ska handlingsplaner upprättas för alla större tätorter, flygplatser, vägar och järnvägslinjer.

Handlingsplanerna ska granskas om viktigare händelser inträffar som påverkar bullersituationen och i vilket fall som helst vart femte år.

Information till allmänheten

Medlemsstaterna ska kontrollera att ett offentligt samråd anordnats och att man tagit hänsyn till resultaten av detta, innan handlingsplanerna godkänns.

Medlemsstaterna ska kontrollera att de strategiska bullerkartorna och handlingsplanerna görs tillgängliga för allmänheten i enlighet med bilagorna IV och V till detta direktiv och bestämmelserna i direktivet om rätt att ta del av miljöinformation.

Rapporter angående direktivet

Den 10 mars 2004 sände kommissionen en rapport till Europaparlamentet och rådet om gemenskapens åtgärder avseende bullerkällor i miljön (Se nedan Anknytande rättsakter).

Medlemsstaterna ska samla in bullerkartor och handlingsplaner. Informationen från bullerkartorna och en sammanfattning av handlingsplanerna ska sedan lämnas till kommissionen. Vart femte år ska kommissionen offentliggöra en sammanfattande rapport med uppgifterna från bullerkartorna och handlingsplanerna. Den första rapporten ska läggas fram den 18 juli 2009.

Senast den 18 juli 2009 ska kommissionen lämna en rapport om genomförandet av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla en bedömning av behovet av att vidta nya gemenskapsåtgärder avseende buller i miljön och, i förekommande fall, förslag till strategier för genomförandet av sådana åtgärder. Rapporten ska också innehålla en bedömning av bullernivån inom gemenskapen. Denna rapport ska revideras vart femte år.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/49/EG

18.7.2002

18.7.2002

EGT L 189, 18.7.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2002/49/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 1 juni 2004, om genomförandet av direktivet om omgivningsbuller i enlighet med artikel 11 i direktiv 2002/49/EG [KOM (2011) 321 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 10 mars 2004 om befintliga gemenskapsåtgärder när det gäller källor till omgivningsbuller i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller [KOM (2004) 160 – Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 26.10.2011

Top